The Latest Articles

Knewton Alta… แพลตฟอร์มเต็มหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมแบบ Personalized Learning ด้วย AI และ Deep Learning #ReDucation

Knewton Alta เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่บรรจุองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่ต้องเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไปจนถึงเนื้อหาองค์ความรู้ขั้นสูงของสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งทั้งหมดถูกเตรียมไว้สำหรับ “ผู้เรียน” ทุกระดับพื้นฐานความรู้ที่ Knewton Alta หรือ Alta ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และ Deep Learning ช่วยจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส่วนบุคคล หรือ Personalized Learning ให้แต่ละคนได้อย่างแม่นยำ และ ตรงตามความต้องการของผู้เรียนแบบโต้ตอบอัตโนมัติ ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากการที่ Alta สามารถวิเคราะห์ และ ติดตามความรู้ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเป็นรายลุคคลได้จริง… รู้ว่าเรียนอะไรไปแล้ว และ มีความรู้เทียบเกณฑ์การประเมินไปแล้วระดับไหน… ต้องเรียนอะไรเพิ่มเติม หรือ สามารถข้ามเนื้อหาบทเรียนส่วนไหนไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลา… และอะไรอื่นๆ อีกมาก

More »

MegaSyn… ปัญญาประดิษฐ์นักออกแบบโครงสร้างทางเคมี และ อาวุธเคมี #DeepTechDriven

MegaSyn เป็นชื่อโครงการปัญญาประดิษฐ์ด้านเคมีที่พัฒนาบน Generative Machine Learning Models เพื่อค้นคว้ายา และ จำลองโครงสร้างทางเคมีระดับโมเลกุลใหม่ๆ ที่ค้นพบได้ไม่ง่ายภายใต้เทคนิคทางเคมีแบบดั้งเดิม ซึ่งพัฒนาการของมนุษย์ยังต้องการสารประกอบใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะอีกมาก ทั้งเพื่อใช้ทดแทนสารเคมีดั้งเดิมที่ค้นพบ และ ใช้ประโยชน์มานาน รวมทั้งความต้องการสารประกอบใหม่ๆ ที่จะทำให้หลายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้อีกมาก… โดยอัลกอริทึม MegaSyn ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ออกแบบโครงสร้างทางเคมีของสารประกอบต่างๆ ระดับโมเลกุล ซึ่งจะทำให้งานสังเคราะห์สารประกอบใหม่ๆ ที่นักเคมีอาจต้องใช้เวลาหลายปีในการค้นพบ และ สังเคราะห์ขึ้น… สามารถนั่งจิบกาแฟรอข้อมูลสุดท้ายจาก MegaSyn เพียงไม่นาน

More »

Vision Statement… คำประกาศวิสัยทัศน์ #ExtremeLeadership

Vision หรือ วิสัยทัศน์ ที่องค์กรทุกรูปแบบถูกแนะนำให้ต้องมี และ ต้องใช้เพื่อสื่อสารบอกกล่าวให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรับรู้อย่างเข้าใจ โดยเฉพาะ “คนใน” ที่จำเป็นจะต้องเข้าใจตัวตน และ ความทะเยอทะยานขององค์กร ที่มีต่อเป้าหมายที่ถูกเขียนไว้ในวิสัยทัศน์… ถึงแม้จะเป็นเป้าหมายที่ยากลำบาก ซับซ้อน หรือ ล้ำลึกก้าวไกลเกินกว่าที่ใครๆ จะกล้าคิดว่าจะเป็นไปได้ก็ตาม

More »

Enneagram of Personality… นพลักษณ์แห่งตัวตน #SelfInsight 

Enneagram หรือ Enneagram of Personality หรือ นพลักษณ์ เป็นศาสตร์โบราณที่ค้นคว้าเพื่อใช้ในการทำความเข้าใจผู้คนผ่านบุคลิกลักษณะ ความต้องการ และ กลไกทางจิตใจ… โดยบุคลิกลักษณะ หรือ บุคลิกภาพของมนุษย์ได้ถูกแบ่งออกเป็น 9 จำพวก หรือ 9 ลักษณะ ซึ่งแต่ละจำพวกจะอธิบายลักษณะพื้นฐานทางบุคลิกภาพโดยรวมเอาไว้ เพื่อใช้ทำความเข้าใจ “พฤติกรรม กับ ความคิด และ จิตใจ” ของคนแต่ละจำพวก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดการผู้คนให้สอดคล้องกับบุคลิกลักษณะ ทั้งในแง่ของการจัดการตนเอง และ จัดการกับผู้อื่น… อย่างสร้างสรรค์

More »

Lilium Jet… เครื่องบินเจ็ทพลังไฟฟ้าขึ้นลงทางดิ่ง #สุดสัปดาห์พาไปบิน

ต้นแบบแรกของ Lilium Jet เป็น eVTOL แบบ Eagle ขนาด 2 ที่นั่ง และ ใช้ไฟฟ้าขนาด 240 V ในการชาร์จแบตเตอรี โดยขึ้นบินทดสอบแบบไร้คนขับในโหมด UAV เที่ยวปฐมฤกษ์ในวันที่ 20 เมษายน 2017 ที่สนามบิน Mindelheim-Mattsies Airport ใน Bavaria ต่อมาจึงได้ทดสอบต้นแบบขนาด 5 ที่นั่ง สำหรับนักบิน 1 ที่นั่ง และ ผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง ที่สนามบิน  Oberpfaffenhofen Airport ระหว่างเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม 2019 ในโหมด UAV เช่นกัน ซึ่งเป็นการทดสอบบิน 100 เที่ยว โดยทำความเร็วการบินได้กว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง… ในระหว่างการปรับปรุงต้นแบบนั่นเองที่ต้นแบบ 5 ที่นั่งได้ถูกไฟไหม้ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020…

More »

SOAR Analysis… เครื่องมือวิเคราะห์จุดแข็ง และ เป้าหมาย #SaturdayStrategy

SOAR Analysis เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์เพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงบวก หรือ Positive Factors ซึ่งโดดเด่น และ น่าสนใจตรงที่… SOAR Analysis สามารถให้รายละเอียดถึง “วิธีการ หรือ ขั้นตอน” ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ประเมินได้ไม่ยากว่าเป็นไปได้แค่ไหน และ ผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไร

More »

โครงการ 1 ไร่ได้ 1 แสน… กรณีศึกษาการลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้เพื่อความยั่งยืน #SustainableFuture

ข้อมูลด้านความเหลื่อมล้ำของไทยในช่วงปี 2016-2519 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง…  โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำของรายได้… จากตัวเลขรายได้ต่อหัวของ “กลุ่มประชากร 40% ที่มีรายได้ต่ำสุด หรือ Bottom 40” มีอัตราเพิ่มขึ้น ทำให้ช่องว่างของรายได้ระหว่างคนในกลุ่มชั้นรายได้ต่างๆ ลดลง… แต่ “ความเหลื่อมล้ำในการถือครองทรัพย์สิน” ยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากไทยยังไม่ได้มีการปรับปรุงระบบภาษีเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างเบ็ดเสร็จ… ซึ่งรัฐบาลไทยได้ริเริ่มดำเนินการโครงการต่างๆ และ จัดตั้งสวัสดิการสังคมจากภาครัฐเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสความเท่าเทียมในการดำรงชีวิต และ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนและกลุ่มคนด้อยโอกาส เช่น เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด… บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ… เบี้ยผู้สูงอายุ… เบี้ยผู้พิการ  รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19

More »

TEP Whitepaper… สมุดปกขาวว่าด้วยความพยายามปฏิรูปการศึกษาไทยจากภาคีเพื่อการศึกษาไทย #ReDucation

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566… กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ในฐานะองค์กรสมาชิกภาคีเพื่อการศึกษาไทย หรือ Thailand Education Partnership หรือTEP ร่วมกับหน่วยงานอีกหลายองค์กร ได้จัดเวทีนำเสนอนโยบายเพื่อปฏิรูปการศึกษากับพรรคการเมือง หรือ TEP Policy Forum ภายใต้หัวข้อ “ชวนพรรคร่วมคิด ฟื้นชีวิตเรียนรู้ใหม่ หนุนเด็กไทยก้าวทันโลก” โดยได้นำเสนอสถานการณ์ความท้าทายของระบบการศึกษาไทย และ ข้อเสนอแนะเพื่อเร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย ไปพร้อมๆ กับการสร้างสมรรถนะให้เด็กไทยก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อตัวแทน 8 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเพื่อไทย… พรรคก้าวไกล… พรรคไทยสร้างไทย… พรรคประชาธิปัตย์… พรรคชาติพัฒนากล้า… พรรคภูมิใจไทย… พรรคชาติไทยพัฒนา และ พรรคเสรีรวมไทย ที่เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ก่อนการเลือกตั้งทั่วไป

More »
Learning

ครูพร้อม.com และ ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge… #ReDucation

เชิญชวนครู และ บุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ สร้างสรรค์คลิปวีดิโอ ความยาว 5–10 นาที มีเนื้อหาสาระสำหรับนักเรียนระดับชั้นใดก็ได้ ที่ต้องการแบ่งปันแลกเปลี่ยนให้แก่เพื่อนครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปปรับใช้ และ สร้างเนื้อหา หรือ Content เกี่ยวกับอาชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ จะเป็นวีดิโอเดิมที่เคยจัดทำไว้ หรือ ถ่ายทำใหม่ก็ได้… โดย Upload บน Facebook และตั้ง Post เป็น สาธารณะ หรือ Public แล้วติด TAG #ครูพร้อมอยากแชร์

More »
Girl, Interrupted

Girl, Interrupted #หนังดีที่เคยดู

Borderline Personality Disorder หรือ บุคลิกภาพแบบชายขอบ หรือ อาการป่วยจิตเวชที่อยู่ระหว่างคนสติดีและสติไม่ดี ซึ่งแพทย์จิตเวชได้วินิจฉัย Susanna Kaysen หลังจากที่เธอกินแอสไพรินไปทั้งขวดกับวอดก้า จนถูกล้างท้องที่โรงพยาบาล… การทำร้ายตัวเองของเธอถูกกล่าวหาว่าพยายามฆ่าตัวตาย ในขณะที่ตัว Susanna Kaysen ไม่ยอมรับว่าตนเองคิดฆ่าตัวตาย แต่ท้ายที่สุดเธอก็ถูกส่งตัวเข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลจิตเวช

More »
The 4 Pillars of Change

Pivot Pillars of Change… เสาหลักสำคัญในการเปลี่ยนแปลง #ExtremeLeadership

การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปถือเป็นเรื่องธรรมดาระดับ “สัจจธรรม” ที่เกิดกับทุกสิ่งอย่างเป็นธรรมชาติ… แต่การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อ “บริหารความเสี่ยง” ถือเป็นเรื่องไม่ธรรมดาจนปล่อยให้อะไรๆ เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้แน่ เพราะการเปลี่ยนแปลงเกินระดับธรรมดาโดยทั่วไป จะไม่สามารถประเมิน “สถานการณ์ลำดับถัดไปได้อย่างชัดเจน” ซึ่งหลายกรณีเข้าข่ายมืดมนจนน่ากลัวก็มี

More »

G-Upcycle และ ภาพรวมของธุรกิจ Upcycling… #RederSMEs

เป็นการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการนำวัสดุรีไซเคิลไปผลิตสินค้าหรือวัตถุดิบผลิตสินค้าชนิดใหม่ ซึ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และ แปรรูปหรือผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้สูงกว่าเดิม

More »
Technology Based Education

Technology Based Education Infrastructure

นานมาแล้วที่การพัฒนาการศึกษา มุ่งไปที่การพัฒนาเสาฝาหลังคาพื้นและป้ายโรงเรียนหินแกรนิต จนได้ชื่อว่า Brick and Mortar หรืออิฐกับปูน ในขณะที่เวบไซต์ของโรงเรียนและทรัพยากรทางดิจิตอลทุกกรณี… ช่างไม่เป็นชิ้นเป็นอันจนไม่เห็นระบบนิเวศน์เฉพาะทางที่เป็นรูปเป็นร่างหรือเงาแม้แต่น้อย

More »
Managed Aquifer Recharge

น้ำบาดาลและการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น #FridaysForFuture

ปัญหาภัยแล้งมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อตัวเลขเศรษฐกิจ ที่แปลว่ากระทบต่อประชาชนอย่างสำคัญ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เผชิญกับปัญหาต่อเนื่องมาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับปัญหาน้ำท่วม… การบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถนำน้ำบาดาลขึ้นใช้ในปริมาณที่สม่ำเสมอตลอดทุกฤดู และมีคุณภาพน้ำที่คงที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เป็นทรัพยากรที่ไม่มีการสูญเสียน้ำอันเนื่องมาจากการระเหยและการซึมหายลงใต้ดินเหมือนน้ำผิวดิน

More »
Feedback Tools

Feedback Tools and Platform

ในกิจการทางการศึกษาไม่เคยมีจารีตกิจธุระ ว่าจะต้องใส่ใจ Learners’ Need ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือลูกค้าของระบบการศึกษา ที่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างก็พยายามดึงดูดและสร้างความสนใจเพื่อเชิญชวนผู้เรียน เข้ามาฝากความหวังและอนาคต…

More »
new years resolutions

New Year Resolution

ปณิธานปีใหม่ของท่านมีมั๊ยครับ?… หาอาชีพที่สอง… เก็บเงินสักก้อน… ไปเรียนทำอาหาร… ลดน้ำหนัก 5 กิโล… ออกกำลังกายมากขึ้น… และอะไรอีกมากที่ผมไม่คิดว่าตัวเองจะบรรยายครบ ซึ่งไม่ว่าท่านตั้งใจจะทำอะไรดีๆ ให้ตัวเองหรือคนที่รักรอบข้าง สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ท่าน “จดจำและดื่มด่ำ” เมื่อท่านคิดถึงเป้าหมายดีๆ ที่อยากสะสางสร้างทำในปีที่จะถึงนี้ก็คือ… ความสุขที่ได้คิดถึงเป้าหมายที่อยากไขว่คว้าเหล่านั้น

More »