The Latest Articles

นโยบายสิ่งแวดล้อมพรรคเพื่อไทย #FridaysForFuture

วันนี้ลอกการบ้านไทยรัฐออนไลน์ ว่าด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อมของพรรคแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทย ซึ่งใครที่เคยติดตามการเสนอความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมในเวทีต่างๆ ของนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทยจากพรรคเพื่อไทยอย่างนายกเศรษฐา ทวีสิน ซึ่งได้รับโปรดเกล้าจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ไปหมาดๆ โดยก่อนหน้านั้นถือว่า… ความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมของท่าน เป็นความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมกระแสหนึ่งที่ถูกเสนอเป็นข่าวออนไลน์อย่างกว้างขวางตลอดหลายปีที่รัฐบาลทหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาบริหารประเทศมา… ซึ่งแฟนคลับนายกเศรษฐา ทวีสิน คงจะได้เห็นสิ่งที่ท่านเคยพูดไว้นานแล้ว มาปรากฏอยู่ในนโยบายสิ่งแวดล้อมของพรรคเพื่อไทย… ซึ่งสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ ได้ทำข้อมูลพาย้อนดู “นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม” ของ “พรรคเพื่อไทย” โดยมีการเสนอ… 

More »
ADHD Dyscalculia

Dyscalculia… ภาวะบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์และการคำนวณ #ReDucation

ในชั้นเรียนตั้งแต่ระดับปฐมศึกษา… ครูทุกท่านจะเคยได้สอนเด็กที่มีพัฒนาการทางด้านการคำนวณที่ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน เรียนคณิตศาสตร์ไม่ทันเพื่อน มีปัญหากับการนับเลข สับสนเรื่องลำดับจำนวน เพื่อนส่วนใหญ่ในชั้นเดียวกันอาจจะคิดเลขในใจได้แล้ว แต่เด็กกลุ่มนี้ก็ยังต้องใช้นิ้วมือนิ้วเท้าช่วยนับอยู่… ที่สำคัญคือมีปัญหาความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์คณิตศาสตร์อย่างชัดเจน โดยครูผู้สอน และ ผู้ปกครองจะสังเกตุเห็นความสับสนเกี่ยวกับตรรกะ และ โจทย์คณิตศาสตร์รูปแบบต่างๆ

More »

Agricultural Biotechnology… เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร #DeepTechDriven

Agricultural BioTechnology หรือ AgBiotech หรือ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร… ในทางปฏิบัติจะเป็นการนำเอาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ BioTechnology มาพัฒนา “วิทยาศาสตร์การเกษตร หรือ Agricultural Science” โดยใช้เครื่องมือ และ เทคนิคชั้นสูงในวิทยาการด้านชีวภาพ เช่น Genetic Engineering หรือ พันธุวิศวกรรม… Molecular Markers หรือ เทคโนโลยีการระบุและทำเครื่องหมายโมเลกุล… Molecular Diagnostics หรือ เทคโนโลยีการทดสอบและวินิจฉัยโมเลกุล… Vaccines หรือ วัคซีน และ Tissue Culture หรือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ… รวมทั้งการปรับปรุง และหรือ ตัดแต่งสิ่งมีชีวิตให้มีคุณสมบัติตามต้องการ หรือ ให้แตกต่างไปจากเดิมทั้งพืชและสัตว์ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร… โดยพิจารณายกระดับวงจรการผลิตอาหารจากพันธุ์พืช และ สัตว์แบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง

More »

9 Box Grid for Talent Management… ตารางแจงศักยภาพและผลงานของคนในองค์กร #ExtremeLeadership

9 Box Grid หรือ ตาราง 9 ช่อง เป็นเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมุ่งเป้าการพัฒนาคนในองค์กร และ วางแผนสืบทอดตำแหน่งของบุคคลากร หรือ Development and Succession Planning… ซึ่ง 9 Box Grid จะทำให้เห็นข้อมูลบุคคลากรที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา โดยจะมีทั้งผลการปฏิบัติงานปัจจุบัน และ ศักยภาพการพัฒนาในอนาคตไปพร้อมกัน… องค์กรขนาดใหญ่ และ ที่ปรึกษาทางธุรกิจมักจะใช้ 9 Box Grid เป็นเครื่องมือในการค้นหาพนักงานศักยภาพสูง รวมทั้งผู้นำองค์กรในอนาคตตามแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

More »

Emotional Self Invalidation… รู้สึกผิดหวังกับตัวเอง #SelfInsight

ความเชื่อมั่นในตัวเอง และ ความพึงพอใจที่มีให้ตนเองซึ่งทั้งหมดมาจากประสบการณ์ส่วนตัวนั้น… ในทางจิตวิทยาจะเกี่ยวพันถึงสุขทุกข์ในใจของคนๆ นั้น จากการที่ “ตนเองประเมินตนเอง”​ ผ่านประสบการณ์ทั้งที่เป็นความสำเร็จล้มเหลว และ สมหวังหรือผิดหวังในตัวเอง… ซึ่งข้อสรุปสุดท้ายที่ได้จากการประเมินตนเองมักจะเป็นต้นทางของอารมณ์ความรู้สึกที่คนๆ หนึ่งมีต่อตัวเองอย่างมีนัยสำคัญ… โดยหลายข้อสรุปที่ทำให้ “รู้สึกกับตัวเอง” ทั้งที่เป็นด้านดี และ ด้านไม่ดี ก็จะกลายเป็นความเชื่อส่วนตัวโดยถูกใช้เป็นบุคลิกภาพ และ ถูกใช้พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอง กับ อารมณ์ตนเองในเวลาต่อๆ มาเสมอ

More »

Honda eVTOL #สุดสัปดาห์พาไปบิน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2021… Toshihiro Mibe ในฐานะ President และ CEO และ Representative Director ของ Honda Motor เปิดเผยในงาน Press Conference ซึ่งเผยแพร่บน YouTube ว่า… บริษัทจะจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า 100% และสำนักงานและโรงงานผลิตทั้งหมดจะใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2050 บริษัทยังวางแผนที่จะจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดทั่วโลกภายในปี 2040… และ คำกล่าวจากปากท่านประธาน Toshihiro Mibe บางตอนยังเอ่ยถึงแผนที่จะผลิตยานพาหนะ VTOL หรือ Vertical Takeoff And Landing และ อากาศยานสำหรับเดินทางภายในเมือง หรือ Urban Air Mobility หรือ UAM ซึ่งทั้งกมดจะมีทั้งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบเตอรี่ และ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดกังหันก๊าซ…

More »

Acquisition… ซื้อกิจการเพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ #SaturdayStrategy

กลยุทธ์สร้างการเติบโตให้ธุรกิจแบบก้าวกระโดดที่ได้รับความนิยมมาช้านาน และ ถูกใช้โดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่ก็คือ… การควบรวมกิจการ หรือ Merger โดยบริษัทธุรกิจตั้งแต่ 2 กิจการขึ้นไป ตกลงรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวหลังการควบรวม… ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ การซื้อกิจการ หรือ Acquisition โดยบริษัทธุรกิจรายหนึ่งได้ตกลงซื้อสินทรัพย์ หรือ ซื้อหน่วยธุรกิจ หรือ ซื้อทั้งกิจการของอีกบริษัทหนึ่งมาดำเนินงานภายใต้โครงสร้างการจัดการเดิม

More »

รายงานผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลประยุทธ์ 2 และ ข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลใหม่จาก TDRI #FridaysForFuture

รายงานเผยแพร่ระดับสาธารณะจาก TDRI เรื่อง การประเมินผลงานของรัฐบาลประยุทธ์ 2 และข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อรัฐบาลใหม่ โดยคณะผู้ประเมินจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ซึ่งเผยแพร่ไว้ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566… โดยรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารชุด “ข้อสังเกตนโยบายช่วงเลือกตั้งและประเมินผลงานรัฐบาล-ผู้ว่าฯ” ที่คณะผู้วิจัยจาก TDRI ได้นำเสนอต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การประเมินผลงาน 5 ปี รัฐบาลประยุทธ์ 1 ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ต่อด้วยรายงาน การประเมินผลงานกลางเทอมรัฐบาลประยุทธ์ 2: การควบคุมการระบาดของโควิด-19 และการบริหารจัดการวัคซีน ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564… รวมทั้งรายงานการประเมินผลงานผู้ว่าฯ อัศวินและข้อเสนอแนะสำหรับผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ที่เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 โดยรายงานนี้มุ่งประเมินผลงานของรัฐบาลประยุทธ์ในด้าน “มั่งคั่งและยั่งยืน” แต่ไม่รวมด้านความมั่นคงซึ่งคณะผู้ประเมินไม่มีชำนาญ

More »
eLearning Course Evaluation

Evaluation Model For eLearning

เมื่อท่านทำ eLearning เพื่อสอนใครก็ตาม สิ่งที่จะทำให้ eLearning Contents แตกต่างจาก Contents แบบอื่นอย่างชัดเจนคือการใส่กลไกการประเมินความรู้หลังเรียนให้ Contents มาด้วย… ซึ่งบทความอย่างที่ผมเขียนให้ท่านอ่านอยู่นี้ จะเรียกว่าเป็น eLearning Contents ไม่ได้เลยทั้งที่ผมกำลังถ่ายทอดความรู้จากผมมาถึงท่านเช่นกัน เพราะบทความของผมไม่สนใจจะประเมินความรู้ความเข้าใจของท่าน ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเผยแพร่ความรู้ของผม… แต่บทความชิ้นเดียวกันนี้ หัวข้อเดียวกันนี้ หากเรียบเรียงขึ้นใหม่และใส่โมดูลประเมินความรู้ความเข้าใจเข้าไปด้วย Contents Article ธรรมดาก็จะกลายเป็น eLearning Contents ได้ทันที

More »

Shelby Cobra 427… #สุดสัปดาห์พาดูรถ

Carroll Shelby ก่อตั้ง Shelby American, Inc. ในฤดูร้อน ปี 1962 เพื่อทำรถสมรรถนะสูงออกวางตลาดด้วยแนวคิดการทำ “รถเล็กแบบอังกฤษ ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แบบอเมริกัน” โดยนำประสบการณ์จากสนามแข่งมาใส่ในรถ AC Cobra ซึ่งวางขายในสหรัฐอเมริกาด้วยชื่อ Shelby Cobra หรือ AC Shelby Cobra โดยมีรุ่นย่อย และ การปรับแต่งเฉพาะออกวางตลาดมากมายตามประสา Custom Cars ถึงแม้จำนวนที่ผลิตออกขายได้จริงจะมีเพียงไม่กี่ร้อยคันก็ตาม… โดยมี Shelby Cobra 427 ซึ่งลงตลาดด้วยตัวถัง Cobra Mark III กับเครื่องยนต์ Windsor V8 จาก Ford Motor ความจุกระบอกสูบขนาด 4.7 ลิตรสำหรับลูกค้าทั่วไป และ เครื่องยนต์ Ford 427 V8 จาก Ford Motor ความจุกระบอกสูบขนาด 7.0 ลิตร สำหรับสนามแข่ง และ ลูกค้าคนพิเศษ

More »

eBook for Education 4.0… หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนวิสัยทัศน์การศึกษายุคที่ 4 #ReDucation

วาระทางการศึกษาภายใต้แนวทาง Education 4.0 ซึ่งที่ประชุม World Economic Forum ได้ประกาศวิสัยทัศน์ Education 4.0 เอาไว้อย่างชัดเจนว่าต้องผลักดัน “การเรียนรู้ชั่วอายุขัย หรือ Lifelong Learning” บนทักษะสำคัญ 3 ด้านที่ระบบการศึกษาจำเป็นจะต้องพัฒนาให้ประชากรโลกมีทักษะหลักทั้ง 3 นี้ติดตัวเพื่อเรียนรู้ได้เองตลอดชีวิต…

More »

Gratitude Experience… ประสบการณ์ดีๆ ที่มีค่า #SelfInsight

ประเด็นก็คือ… เราสามารถรักษาความรู้สึกขอบคุณเอาไว้กับตัวได้ตลอดชีวิตในรูปของ “ความกตัญญูรู้คุณ”  ทั้งที่เป็นความกตัญญูรู้คุณต่อคน หรือ ต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่คนๆ หนึ่งจะผูกตัวเองเข้ากับประสบการณ์ “รู้สึกดี” ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต… ซึ่งจะกลายเป็นชีวิตที่มีแต่เรื่องดีๆ ให้จดจำสะสมเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ

More »
creativity

How To Develop Creative Thinking Skills… แนวทางการพัฒนาทักษะคิดสร้างสรรค์ #MetaSkills

วิธีหาหรือสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ Dr.Sebastien Helie มีสูตรในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกรอบการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างชัดเจน ถึงขั้นเรียกได้ว่า เป็น “เครื่องมือสำหรับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์” โดยไม่ต้องพึ่งพาแต่เฉพาะ “คนมีพรสวรรค์หรือคนมีสติปัญญาล้ำเลิศ” อย่างที่เป็นมา

More »
Organic Farming

Green Mix Organic Farm… แผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ #SaturdaySME

แผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ Green Mix Organic Farm โดย คุณจุฑารัตน์ เรืองรักษ์… งานค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา…

More »
Copper Windings

Electric Motor Scraping… ธุรกิจเหมืองทองแดงจากกองขยะ #GreenSociety

มอเตอร์เก่าน้ำหนักประมาณ 10 ปอนด์ จะขายทั้งลูกได้ประมาณ 1.5 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ถ้าแยกทองแดง กับ เหล็กชั่งขาย จะทำให้สามารถขายทองแดงได้ราว 3 ดอลลาร์สหรัฐ และ ขายเหล็กได้อีกราว 0.43 ดอลลาร์สหรัฐ… ซึ่งจะทำเงินได้เพิ่มขึ้นอย่างง่ายดายกว่าเท่าตัว

More »

Differentiation Strategy… กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง #SaturdayStrategy

การสร้างแบรนด์ และหรือ การสร้างชื่อเพื่อเป้าหมายความสำเร็จตามเป้าประสงค์ทุกกรณี… โดยเฉพาะในกรณีของแบรนด์สินค้าและบริการที่สร้างใช้ในทางธุรกิจ ซึ่งต้องการความสนใจ และ การรับรู้จากเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนเป็นคุณค่าทางธุรกิจที่ยั่งยืน และ ต่อยอดจนถึงโอกาสหน้า กับ โอกาสใหม่ทางธุรกิจได้ไม่รู้จบ

More »