The Latest Articles

Universal Design for Learning… กลยุทธ์การออกแบบการเรียนรู้แบบครอบจักรวาล #ReDucation

ในยุคที่โครงสร้างทางการศึกษาจำเป็นต้องออกแบบให้สามารถผสม หรือ Blended ทั้ง Online เข้ากับ Offline… ผสม Analog เข้ากับ Digital และ ผสม Synchronous เข้ากับ Asynchronous เพื่อเข้าถึงทั้งผู้เรียน และ ผู้ที่ต้องการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาในทุกบริบท… นักการศึกษารุ่นเราจำเป็นต้องออกจากกรอบการใช้ระเบียบวิธีหรือ Method จากวิชาครูดั้งเดิมที่คนรุ่นเราเคยเรียนมาจากครูของเรา… เพื่อเปิดทางให้เครื่องมือทางการศึกษา และ โครงสร้างทางการศึกษายุค EdTech ได้ปลดปล่อยศักยภาพให้ได้สูงสุด ซึ่งทั้งหมดจะเริ่มต้นที่การออกแบบการเรียนการสอนใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

More »

รายงานการศึกษาแนวทางกำหนดนโยบายส่งเสริม SME ด้านการสร้างความแข็งแกร่งให้กับคลัสเตอร์นวัตกรรมในระดับภูมิภาค กรณีศึกษาเชียงใหม่–เชียงราย #RederSMEs

รายงานการศึกษาแนวทางยกระดับผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคลัสเตอร์นวัตกรรมในระดับภูมิภาคและอุตสาหกรรม ที่จะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต โดยกำหนดให้คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง หรือ Advanced Agriculture and Biotechnology และ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต หรือ Food-For-The-Future ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำกรณีศึกษา… ซึ่งข้อมูลที่นำเสนอในรายงานจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายส่งเสริม SME แนวทางใหม่สำหรับสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยธุรกิจขนาดเล็กที่เน้นนวัตกรรม หรือ Innovation-Based Small Business Economy มากขึ้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด 19

More »

Constructive Feedback… คำชี้แนะแบบสรรสร้าง #ExtremeLeadership

คำแนะนำเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในยุคที่ “สายสัมพันธ์” ต้องการวิธีแสดงความคิดเห็นด้วยทักษะอ่อนโยน หรือ Soft Skills… ซึ่งถ้าเป็นไปได้ ก็จะแนะนำให้เลิกใช้วิธีแสดงความคิดเห็น และ การวิพากษ์วิจารณ์ที่แฝงการตัดสินอยู่ในสาร ไปเป็น “คำชี้แนะ หรือ Feedback” โดยแนะนำอย่างสำคัญให้เป็น “คำชี้แนะในเชิงบวก หรือ Positive Feedback” หรือดีกว่านั้นด้วยการให้ “คำชี้แนะเชิงสรรสร้าง หรือ Constructive Feedback”

More »

Victim Blaming… เหยื่อผู้ถูกกล่าวโทษ #SocialInsight

คำว่าเหยื่อ… หลายคนที่สนใจปัญหาการถูกคุกคามก็คงรู้จัก Hashtag #Metoo บนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งได้สะท้อนความคับข้องที่ “เหยื่อ” ออกมาบอกคนอื่นๆ ว่าฉันก็เคยเป็นเหยื่อในกรณีเดียวกันมาก่อน ตั้งแต่เหยื่อการกลั่นแกล้งรังแก หรือ Bullying… ไปจนถึงเหยื่อการคุกคามความสงบสุข… คุกคามทางเพศ หรือแม้แต่คุกคามชีวิตจิตใจแบบต่างๆ ซึ่งมีบางคนในหมู่ผู้คนมากมายที่เราไม่รู้จัก… อาจเคยเป็นเหยื่อของเหตุการณ์บางอย่างที่เลวร้ายกับเขาปนอยู่เสมอ แถมยังมี “เหยื่อ” บางส่วนถูกกล่าวโทษว่าเป็นสาเหตุให้ตัวเองต้องตกอยู่ในสภาพของเหยื่อเสียเอง

More »

Spy Game… #หนังดีที่ยังดู

Spy Game กำกับการแสดงโดย Tony Scott จากการเขียนบทของ Michael Frost Beckner ซึ่งเล่าเรื่องผ่านความพยายามสร้างข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนช่วงปี 1991 ที่ยังมีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศที่เปราะบาง และ สุ่มเสี่ยงที่จะกลับไปเป็นคู่ขัดแย้งในขั้นทำลายผลประโยชน์ระหว่างกันได้ไม่ยาก โดยเฉพาะเหตุจับกุมสายลับที่รัฐบาลสหรัฐอยู่เบื้องหลังแบบที่ Tom Bishop ทำเสียเรื่องเอาไว้…

More »

Less is More… แนวคิดน้อยนิดแต่มากมายในธุรกิจ… #SaturdayStrategy

Minimal Style หรือ Minimalist ในเชิงกลยุทธ์ซึ่งอยู่เบื้องหลังการออกแบบอย่างแท้จริง… ไม่ใช่อะไรที่น้อยนิดเลยแม้แต่น้อย… โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่ยึดหลัก Less is More ที่แปลตรงๆ ว่าน้อยก็คือมาก… ซึ่งย้อนแย้งด้วยการสอดนัยยะแห่งเสน่ห์อันล้นเหลือเข้าไปในความน้อยนิด…

More »

Doughnut Economics… เศรษฐศาสตร์โดนัทเพื่อความยั่งยืน #SustainableFuture

Doughnut Economics เป็นแนวคิดที่ออกแบบขึ้นเพื่ออธิบายระบบนิเวศที่สัมพันธ์กับกลไกด้านเศรษฐกิจโดยมีปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ถูกวางไว้เป็นแกนกลาง ก่อนจะล้อมรอบด้วยเนื้อโดนัทที่ใช้อธิบายจุดสมดุลของการอุปโภคบริโภค ซึ่งพื้นที่ด้านนอกเนื้อโดนัทจะใช้อธิบายปัญหาและวิกฤติสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทั้งหมด… ซึ่ง Kate Raworth เสนอให้พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตภายในเนื้อโดนัทเพื่อไม่ให้ขาดสมดุลในระบบนิเวศที่ชัดเจนแล้วว่า… จะนำโลกใบนี้ไปถึงการล่มสลายได้ไม่ยากภายในเวลาเพียงไม่นานโดยไม่ทำให้การกินดีอยู่ดีจากการเฟื่องฟูของเศรษฐกิจถูกกดทับจนขาดพลัง

More »

Educational Psychology… จิตวิทยาการศึกษา #ReDucation

กระแสการพัฒนาปรัชญาการศึกษาในวันที่ต้องออกจากกรอบ “การสอน และ สถาบันเป็นศูนย์กลาง” ซึ่งตัดตรงไปทำความเข้าใจว่าคนเราเรียนรู้อย่างไร โดยเฉพาะพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการเสพข้อมูล หรือ Data แล้วเปลี่ยนเป็นองค์ความรู้ หรือ Knowledge อันเป็นวิธีการกรองเอาแต่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มาปรับแต่งเพิ่มเติมจนมีคุณค่าต่อการพัฒนาตนเองของทุกคน… 

More »
Square Peg

Wishful For Someone… ความมุ่งมาดปราถนาต่อกัน #SelfInsight

ความหวังดีเป็นมุมมองผ่านอัตตาตัวตนของคนๆ หนึ่ง ซึ่งเป็นชุดความคิดส่วนตัว ที่มักจะใช้เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ที่มาพร้อมการหวังผลบางอย่างทั้งที่ชัดแจ้งและโดยนัยยะเสมอ…

More »

Computer Based Instructional Design…

การออกแบบ CBI หรือ Computer Based Instruction… แท้จริงแล้วก็คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใส่เนื้อหาบทเรียนที่ต้องการสอน โดยคำนึงถึง “ความแตกต่างของผู้เรียน” ในทุกมิติ และใช้ความแตกต่างนั้นมาสร้างฟังก์ชั่น หรือ เงื่อนไขการใช้บทเรียน อ้างอิงวัตถุประสงค์การเรียน… บทเรียน หรือ Lesson… หน่วยการเรียนรู้ หรือ Learning Module… และ LO หรือ Learning Outcome ให้ครบถ้วนที่สุด

More »
Carbon Emissions

China National Carbon Trading Market #FridaysForFuture

จีนประกาศเปิดตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นี่เอง ซึ่งถ้าความเคลื่อนไหวนี้ประสบความสำเร็จและดำเนินได้จริง น่าจะเป็นการพลิกโฉมหน้าประเด็นก๊าซเรือนกระจกอย่างสำคัญทีเดียว

More »
light night star

Mind Mapping… วาดเส้นทางชีวิตจากความคิดตัวเอง 

ในหนังสือ Designing Your Life บทนี้แนะนำให้เราเขียน Mind Mapping กิจกรรมและตัวแปรเชื่อมโยงกันเป็นชั้นๆ ออกมาภายในเวลาสั้นๆ… โดยให้เลือกกิจกรรมที่ได้จากการทำ Good Times Journal แล้วหากิจกรรมและตัวแปรที่เกี่ยวข้องจนได้ตัวแปรที่สัมพันธ์กับกิจกรรมหลักที่ขอบนอกสุด… แล้วเลือกมาสองสามตัวแปรที่ดึงดูดเราที่สุด… แล้วลองรวมคำเหล่านั้นให้กลายเป็นกิจกรรมหรืออาชีพใหม่ให้ได้… ซึ่งนั่นคือหนึ่งไอเดีย หรือหนึ่งอาชีพที่อาจจะกลายเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของอนาคตก็ได้

More »
Sole Proprietorship

กิจการเจ้าของคนเดียว และ กิจการจดทะเบียนคนเดียว #RederSMEs

ธุรกิจเจ้าของเดียวจะมีความคล่องตัวในการตัดสินใจสูง และ มักจะเป็นกิจการที่ไม่มีโครงสร้างองค์กรสลับซับซ้อนแม้ธุรกิจจะมีมูลค่าสูง หรือ ใหญ่โตทรงอิทธิพลแค่ไหนก็ตาม ซึ่งส่วนใหญ่… ธุรกิจเจ้าของเดียวจะหมายรวมถึงธุรกิจรายย่อยที่ทำคนเดียวแบบลงทุนเอง ทำเอง เก็บตังค์เองทั้งหมดทุกขั้นตอนด้วยตัวคนเดียวด้วย

More »
Fineding Talent

Talents Management… การบริหารคนเก่งมีพรสวรรค์

ยุคแห่งการเฟ้นหาและล่าหัวคนเก่งมีพรสววรค์ หรือ Talent มาร่วมงานในองค์กรที่กำลังปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy… กำลังเป็นกระแสหลักสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ ที่หวังจะขยายธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากความพร้อมด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร หรือ Information Technology เข้ามาช่วยเสริมกลยุทธ์การแข่งขันแบบเดิมๆ ที่เคยพึ่งแต่ทุนใหญ่คนเยอะสายสัมพันธ์แน่นอย่างแต่ก่อน

More »
Zoonotic

ZOONOSES… โรคระบาดจากสัตว์สู่คน #FridaysForFuture

อันตรายจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่นั้น… แต่ละโรคอาจมีอาการของโรคต่างกัน แต่อันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ติดเชื้อโรคจากสัตว์ หรือติดจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากสัตว์อีกต่อหนึ่ง คือ ความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้ออื่นๆ ที่ต้องการการรักษาอย่างทันท่วงที ก่อนที่จะลามไปติดเชื้อในอวัยวะส่วนอื่นๆ จนให้การรักษาไม่ทัน

More »