The Latest Articles

New DLTV โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในบรรดาวิสัยทัศน์ “การศึกษาทางไกล หรือ Distance Learning” ที่ก่อตั้ง และ ยังคงมีความสำคัญกับกลไททางการศึกษาระดับมหภาคมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกิน 20 ปีนั้น… ชื่อ Distance Learning Foundation Under The Royal Patronage หรือ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากประเทศไทยย่อมมีชื่ออยู่ในลำดับต้นๆ ของโลกด้วยอายุโครงการที่ดำเนินมายาวนานกว่า 25 แล้ว… นับตั้งแต่พระมหากรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ปัญหาครูไม่ครบชั้น และ ปัญหาครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล…

More »

Open Innovation Canvas… เครื่องมือร่างแบบนวัตกรรมใหม่ #DeepTechDevelopment

Innovation Canvas เป็นแผ่นภาพรวบรวมแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเอาไว้บนภาพๆ เดียวผ่านแนวคิดการนำเสนอแบบ Visual Presentation แบบเดียวกับ BMC หรือ Business Model Canvas สำหรับสื่อสารโมเดลธุรกิจ และ Empathy Canvas สำหรับทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อใช้พัฒนาแผนการตลาด 

More »

Middle Management… คนกลางผู้เป็นกาวในองค์กร #ExtremeLeadership

Middle Management เป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบแบบกึ่งบริหาร หรือ Semi-Executive Position ซึ่งมีอำนาจสั่งการทรัพยากรบุคคลภายใต้ความรับผิดชอบได้ทั้งหมด แต่ต้องเป็นข้อสั่งการโดยความเห็นชอบของผู้นำในสายการสั่งงานเหนือตน รวมทั้งผู้นำสูงสุด ซึ่งทำงานไม่ง่าย และ ท้าทายอย่างยิ่งในหลายกรณี

More »

Post-Traumatic Stress Disorder… เรื่องร้ายตามหลอกหลอน #SelfInsight

คนโชคร้ายที่ชีวิต และ ประสบการณ์ต้องไปเจอะเจอเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจให้ “วิตกและหวาดกลัวอย่างรุนแรง” ซึ่งได้กลายเป็นประสบการณ์เลวร้าย ติดตา ติดใจ และ ติดความคิด โดยเหตุการณ์ หรือ ภาพจำจากเหตุการณ์นั้นจะวนเวียนหลอกหลอนเหมือนเหตุการณ์นั้น “เกิดขึ้นกับจิตใจ และ ความคิด” ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมีผลกับภาวะสุขภาพทั้งทางกาย และ ทางใจ

More »

Fortunate Son… CCR #เพลงดังฟังดี

Fortunate Son ปล่อยซิงเกิลแรกในเดือนกันยายน ปี 1969… ก่อนจะเอาลงอัลบั้ม Willy and the Poor Boys ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน… Fortunate Son กลายเป็นเพลงฮิตอย่างรวดเร็วโดยถูกตีความ และ ใช้แสดงออกถึงการต่อต้านสงคราม และ ใช้เคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์เพื่อคัดค้านบทบาทของกองทัพสหรัฐในสงครามเวียดนาม… โดยไต่อันดับที่ 14 ใน US Billboard ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ปี 1969… และยังครองอันดับที่ 9 ในช่วงต้นเดือนธันวามคมปีเดียวกัน หลังจาก Billboard ใช้เกณฑ์ใหม่ในการจัดอันดับเพลงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ปี 1969… ก่อนจะขึ้นอันดับที่ 3 ในวันที่ 20 ธันวาคม ปี 1969 ด้วย

More »

DEI Strategy… หลากหลายเท่าเทียมและสำคัญ #MetaStrategy

ความเชื่อและศาสนากับเชื้อชาติสีผิวและความหลากหลายทางเพศในสังคมปัจจุบัน แม้บรรยากาศจะเปิดกว้างผ่อนคลายกันมากแล้วในทางนโยบาย แต่การกระทบกระทั่ง และ ความขัดแย้งหลักๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกทุกวันนี้ก็ยังมีมูลเหตุในเรื่องของเชื้อชาติ และ ศาสนาอย่างเข้มข้น… เช่นกรณีความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างยิว–คริสต์–อิสลาม… ความขัดแย้งในประเด็นชาติพันธุ์ในแอฟริกา จีน และ เมียนมา… ความชิงชังระหว่างคนขาว–คนดำ–คนเอเชียในสหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย… ซึ่งภาวะขัดแย้งกระทบกระทั่งล้วนแต่เกิดขึ้นบนความหลากหลายทางความเชื่อ และ ศาสนา กับ เชื้อชาติสีผิว และ ความหลากหลายทางเพศ โดยความขัดแย้งทั้งหมดได้ทำลายโอกาสมากมายทั้งที่เห็นอย่างชัดเจนว่าเสียหายพังทลายไปต่อหน้าต่อตา รวมทั้งโอกาสที่ไม่คาดไม่ถึง และ โอกาสที่ไม่มีโอกาสจะคาดถึงอีกมาก

More »

Sustainable Community… ชุมชนยั่งยืน #SustainableFuture

การพูดถึงชุมชนยั่งยืนหลังวิกฤตโควิดที่ทั่วโลกมีประสบการณ์ใกล้เคียงกัน เมื่อต้องเผชิญวิกฤตโดยต้องพึ่งพาตนเองให้มาก และ พึ่งพิงกันเองกับเพื่อนบ้านในชุมชน โดยมีนวัตกรรม “ตู้ปันสุข” ของประเทศไทยได้กลายเป็นกรณีศึกษาของแนวคิดการสร้างชุมชนที่พึ่งพิงกันได้… โดยมีเป้าหมายที่จะปรับโครงสร้างของเมือง หรือ ชุมชนให้สมดุลยั่งยืนทั้งด้านสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและสังคม… ซึ่งถูกขับเคลื่อนผ่านแนวคิดต่างๆ มากมาย เช่น Ecovillage… EcoCommunities… Off-Grid Community… Green Cities… Livable Cities… Sustainable Cities และ Sustainable Community… และอื่นๆ อีกมากที่มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ดีกว่าเดิมทุนด้าน ภายใต้การแบ่งปันปัจจัยพื้นฐานโดยเกิดความเหลื่อมล้ำไม่มากจนกลายเป็นปัญหา… ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาด “ความร่วมมือ” จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

More »

Collaborative Learning Technology… เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ไปด้วยกัน #ReDucation

การร่วมกันเรียนรู้ หรือ การเรียนรู้ร่วมกันจะถูกอธิบายด้วยกระบวนการ หรือ วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน หรือ Collaborative Learning Method ซึ่งถือเป็นกระบวนวิธีที่นักการศึกษาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎี ZPD หรือ The Zone of Proximal Development ของ Professor Lev Semyonovich Vygotsky หรือ Lev Vygotsky… ซึ่งอธิบายถึงพื้นที่องค์ความรู้ใหม่ที่คนๆ หนึ่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีก และ ได้อีกเรื่อยๆ ภายใต้ความช่วยเหลือที่ถูกเอื้อเฟื้อแบ่งปันจากสมาชิกกลุ่มที่มี หรือ สนใจองค์ความรู้ และหรือ ประสบการณ์ใหม่นี้ร่วมกัน… โดยพื้นที่ หรือ Zone ที่ว่านี้จะอยู่ระหว่างองค์ความรู้ที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองโดยง่าย กับ องค์ความรู้ที่ยากจะทำความเข้าใจ หรือ ยากจะได้เข้าไปมีประสบการณ์ร่วม

More »
sharing knowledge

Collaborative Learning

Education Contents รวมทั้งระบบจัดการ Contents ตั้งแต่ผลิต–แจกจ่าย–นำใช้ ที่นักการศึกษาและนักวิชาการส่วนหนึ่งเพิ่งจะตื่นมาเจอความจริงว่า… Education Contents ที่มีอยู่… ช่างดูเข็ญใจเกินกว่าจะขับเคลื่อนการศึกษาบนแกนของเทคโนโลยีอย่างที่คิดฝันหรือวางแผนได้…

More »
Tesla Semi Neuron

Heavy Trucks EVs

การขนส่งสินค้าทางถนนโดยอาศัยรถยนต์ที่มีล้อยางมากกว่า 4 เส้นขึ้นไปนั้น ถือเป็นเส้นเลือดสำคัญของห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain สำคัญต่อกลไกทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ มากมาย

More »
Education Blockchain

Blockchain in Education

ในภาคการศึกษา… Blockchain Technology ได้รับความสนใจมาตลอดนับตั้งแต่แนวคิดเรื่อง Distributed Ledger หรือรายการบันทึกธุรกรรมแบบกระจายศูนย์ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง จนมีผู้สร้าง Bitcoin ขึ้นพิสูจน์การประยุคใช้แนวคิด ให้เห็นพลังของ Blockchain Technology ที่เชื่อมั่นได้เรื่องความถูกต้องโปร่งใสของข้อมูล… ฝั่งอุตสาหกรรมทางการศึกษา หรือ Education Industry ที่ต้องบันทึกและจัดการทะเบียนการศึกษาของประชากร ซึ่งมีปัญหาซับซ้อนมากมายตั้งแต่เอกสารรับรองต่างๆ ที่ต้องออกให้นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาเอก

More »

Perfectionist… คนบกพร่องที่เชื่อว่าตัวเองไม่บกพร่อง #SelfInsight

Perfectionist หรือ คนที่ชื่นชอบพึงพอใจในความสมบูรณ์แบบของผลลัพธ์ที่ต้องเป็นไปตามที่ตนคาดหวัง ซึ่งนักจิตวิทยายืนยันว่า การเป็นคนสมบูรณ์แบบ หรือ Perfectionist เป็นวิธีการใช้ชีวิตที่ยุ่งยาก และ สร้างความลำบากให้ตัวเองรวมทั้งคนใกล้ชิดอย่างมาก แถมยังเกี่ยวพันถึงภาวะวิตกกังวลเกินปกติ… ซึมเศร้า… วิพากษ์วิจารณ์ตนเองและผู้อื่นในทางทางลบ… ตัดสินใจช้า และ ทำงานสำเร็จได้น้อย

More »
Managing vs Meddling

The Meddler… คนเจ้ากี้เจ้าการ #SelfInsight

Nicole Hauke และ Andrea Abele พบนิสัยเจ้ากี้เจ้าการในพฤติกรรมนินทาว่าร้ายเสมอ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นการแทรกแซงผู้อื่นด้วยคำถามเชิงกล่าวโทษ โดยเฉพาะการตั้งคำถามอ้างอิงหลักการทางคุณธรรมจริยธรรม และ ศีลธรรม รวมทั้งคำถามถึงทักษะทางสังคมและสติปัญญา ซึ่งนักนินทาว่าร้าย หรือ คนเจ้ากี้เจ้าการจะมีมาตรฐานบนความเชื่อของตัวเองอยู่ในแบบของตน… และใช้ความเชื่อ หรือ หลักการส่วนของตนมาจัดการ หรือ จัดระเบียบ หรือ พยายามจัดการผู้อื่นโดยไม่ใส่ใจว่าได้สร้างความรำคราญขึ้นในสายสัมพันธ์

More »
Data Analytics

Data Analytics Maturity and Data Optimization Strategy… กลยุทธ์ก่อนกำหนดกลยุทธ์ #SaturdayStrategy

ข้อมูลนั้นหาไม่ยาก แต่การใช้ข้อมูลจำนวนมากพร้อมกันนั้นไม่ง่าย โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลจำนวนมากจนถึงระดับ Big Data เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเป้าหมายใดๆ ในธุรกิจ… ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายมักจะเป็นเรื่องดุลย์การแข่งขันและกำไรที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด…

More »

Semantic Knowledge Management and Decentralized Education… ระบบจัดการองค์ความรู้เชิงอรรถศาสตร์ และ ระบบการศึกษาแบบกระจายศูนย์ #ReDucation

Semantic Knowledge Management หรือ Semantic KM หรือ ระบบจัดการองค์ความรู้เชิงอรรถศาสตร์ซึ่งเป็นแนวคิดในการเตรียมองค์ความรู้เพื่อนำใช้ทั้งในกลไกการเรียนรู้ของมนุษย์ และ กลไกการเรียนรู้ของเครื่องจักร กับ ระบบอัตโนมัติอันชาญฉลาดทั้งหลายที่กำลังพัฒนาบทบาทให้กลายเป็นส่วนสำคัญของโลกยุคใหม่ที่กำลังดำเนินอยู่… โดยเฉพาะองค์ความรู้เฉพาะสาขา หรือ Domain Knowledge ในขั้น “รู้ลึกซึ้ง หรือ Deep Knowledge” จะถูกแปลงเป็นข้อมูลตามมาตรฐาน Semantic Web หรือ WEB 3.0 ที่ข้อมูลเกือบทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสพร้อมการ “แนบความหมาย หรือ ใส่เชิงอรรถมากับข้อมูล” ตามมาตรฐานวิทยาการสารสนเทศ หรือ Information Science หรือ Ontology… ซึ่งการนำใช้องค์ความรู้ในทุกกรณีจะถูกตีความได้อย่างถูกต้องโดยปริยายเสมอ

More »

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจนวดและสปา

จากตัวเลขอัตราการเติบโตของธุรกิจสปาในไทยราว 8% ต่อปี ที่ SCBEIC หรือศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์ระบุว่า ขยายตัวจากระดับ 3 หมื่นล้านบาทในปี 2013 มาอยู่ที่ 3.5 หมื่นล้านบาทในปี 2015 สูงเป็นอันดับที่ 16 ของโลก และ เป็นอันดับที่ 5 ของเอเชีย… บวกกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเดิม และภาพพจน์ด้านการจัดการวิกฤตโรคระบาดได้ดียิ่งของประเทศไทย ทำให้ธุรกิจด้านสุขภาพในประเทศไทยทุกมิติ ฉายแววโดดเด่นอวดชาวโลก… โดยเฉพาะธุรกิจสาย Wellness ที่เน้นบริการฟื้นฟูเยียวยา ก่อนต้องใช้ยาหาหมอและผ่าตัด

More »