upcycling

Upcycling… ขยะสูงค่ากว่าเดิม

ห้องสมุดวัสดุของ RISC ที่ผมมองว่า… เป็นที่สำหรับหาไอเดียในการนำธุรกิจเข้าสู่ Green Ecosystem ได้ง่ายที่สุดไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอะไร… การพิจารณานำวัสดุที่ได้จากการ Upcycling มาทดแทนวัสดุแบบเดิมอาจจะกลายเป็น New S-Curve ให้ธุรกิจของท่านได้… ขยะหลายชนิดโดยเฉพาะขยะพลาสติก ถูกนำกลับมาแปรรูปกันจริงจังจากความพยามของทุกภาคส่วน…

More »