working macbook computer keyboard

การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ซึ่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยตรงกับการค้าขายออนไลน์… โดยเฉพาะกรณีค้าปลีกไม่แจ้งราคา หรือหมกเม็ดแจ้งราคาหลังไมล์

More »