Reflexivity Trap

Self Concept / Real Self / Ideal Self… สามตัวตนในคนเดียว

ทฤษฏีของ Carl Rogers เน้นเกียรติของบุคคล และเชื่อว่าบุคคลมีความสามารถที่จะปรับปรุงชีวิตของตนเองเมื่อมีโอกาส… และเชื่อว่าบุคคลมิใช่จะเป็นเพียงแต่เหยื่อจากประสบการณ์ในวัยเด็ก หรือเป็นเหยื่อจากแรงขับของจิตใต้สำนึก… และเชื่อว่าบุคคลจะรู้จักการสังเกตสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ในแนวทางเฉพาะของบุคคล ซึ่งการรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมและปรับพฤติกรรมเข้าหาสภาพแวดล้อมนี้ จะเป็นโอกาสในการปรับปรุงชีวิตของตน

More »