Dollar plane

การระดมทุนด้วยการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงพัฒนาช่องทางการเสนอหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด หรือ PP หรือ Private Placement สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ขึ้น… และทดลองดำเนินงานมาแล้วในวงจำกัดก่อนหน้านี้ จนระบบแล้วแนวทางหลักเกณฑ์เดินมาถึงวันที่… ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดโครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน หรือโครงการ PP-SME

More »