Export

EXIM Excellent Academy… พี่เลี้ยงธุรกิจไทยไปต่างประเทศ #Reder SMEs

EXAC หรือ EXIM Excellence Academy หรือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เป็นศูนย์กลางบริการให้คำปรึกษา ให้ความรู้ แนะนำการบริหารความเสี่ยงเพื่อการส่งออก อีกทั้งสนับสนุนทางการเงิน ให้สินเชื่อและประกันการส่งออก “เพื่อยกระดับความสามารถผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทำการค้าระหว่างประเทศ” โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs หรือ แม้แต่ผู้ประกอบการที่ส่งออกอยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือขยายตลาดให้กว้างไกลมากขึ้น

More »