Digital Transformation

SMACIT และ Digital Strategy… ชั้นเชิงและเครื่องมือทางดิจิทัล สำหรับธุรกิจ #SaturdayStrategy

การจะทำ Digital Transformation ควรเริ่มต้นที่การทำแผนกลยุทธ์ หรือ Strategic Planning โดยวางทุกบริบทของกลยุทธ์ ให้ประสานกับ SMACIT Technology โดยการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญอยู่สองด้านคือ การเข้าถึงลูกค้า หรือ Customer Engagement… และ พัฒนาหรือเลือกสรร Digitized Solutions เพื่อให้โมเดลการเข้าถึงลูกค้า… ไม่เหลือช่องว่างให้การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ เพิ่มเติมอีก โดยเฉพาะในการกำหนดกลยุทธ์ประสานกับ SMACIT Technology… ซึ่งแผนกลยุทธ์ที่ร่างขึ้นในแนวทางนี้อย่างสมบูรณ์จะถูกเรียกว่า Digital Strategic Planning หรือ Digital Strategy นั่นเอง

More »