Connectivism

Connectivism Learning Theory… เชื่อมโยงการเรียนรู้บนโลกกว้าง

Connectivism หรือ Connectivism Learning Theory เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลเพื่อยุคดิจิทัล โดยมีความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ต และ เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ถูกเสริมต่อยอดทฤษฎีการเรียนรู้เก่าแก่ภายใต้ความเชื่อที่ว่า… องค์ความรู้และการเรียนรู้จะมีการไหลจนกระทบและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ตลอดเวลา…

More »