H2 FCEV

Fuel Cell Electric Vehicles… EV 2.0 #สุดสัปดาห์พาดูรถ

Fuel cells หรือ เซลล์เชื้อเพลิง จะผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า โดยการหลอมโมเลกุลไฮโดรเจนและออกซิเจนเข้าด้วยกันจนกลายเป็นน้ำ ซึ่งจะมีการกระตุ้นอิเลคตรอนระหว่างขั้ว Anode ซึ่งมีสถานะเป็นขั้วลบ ซึ่งทำปฏิกิริยาเมื่อมีการผ่านไฮโดรเจนเข้าไป… กับขั้ว Cathode ซึ่งมีสถานะเป็นขั้วบวก และทำปฏิกิริยาเมื่อผ่านอ๊อกซิเจนเข้าไป…

More »