Shame

The Shame… อับอาย #SelfInsight

เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเหตุการณ์ “ย้ำปม” บนทุกสายสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ที่เติบโตมากับปมอับอายต่ำต้อย หรือ ไร้ค่า… ร่องรอยความเจ็บปวดก็จะปรากฏเป็นพฤติกรรมเชิงลบหลายรูปแบบ ให้เห็นร่องรอยความอับอายอันเปราะบางต่อความสัมพันธ์… ซึ่งความสัมพันธ์มีความสำคัญกับ “การรับรู้คุณค่าในตัวตน” ของทุกคน… ความรู้สึกอับอายที่ถูกตอกย้ำขั้นก่อความรู้สึกอึดอัด คับข้องใจ อยากหลีกเลี่ยง หรือ อยากทำลายต้นเหตุความอับอายนั้น… ล้วนกระทบกลับไปที่สายสัมพันธ์เสมอ

More »