Data Driven Culture

Data Driven Culture #ExtremeLeadership

การปรับเปลี่ยน หรือ Transform องค์กรจาก Command And Control Culture ไปเป็น Data Driven Culture ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับองค์กรส่วนใหญ่… ซึ่งล้วนแต่คิดได้ แต่ทำไม่ง่าย หรือ ไม่เชื่อว่าจะทำได้ก็มีมาก ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะ “เป็นเหมือนเดิม” จนกว่าจะไม่สามารถเป็นเหมือนเดิมได้อีกค่อยว่ากัน

More »