Urban Heat Island

Urban Heat Island… โดมความร้อนชุมชนเมือง #FridaysForFuture

ข้อมูลอย่างเป็นทางการของ Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC รายงานการประเมินภาวะโลกร้อน โดยสรุปว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอุ่นขึ้นเพียง 0.6 องศาเท่านั้น… แต่มลภาวะทางความร้อนโดยตรงจากปรากฏการณ์เกาะร้อน หรือ UHI สามารถทำให้อากาศในเขตเมืองอุ่นขึ้นได้ 3-6 องศา หรือ สูงกว่านับสิบเท่า ปรากฏการณ์การณ์เกาะร้อน จึงเป็นปัญหาใหญ่แต่ใกล้ตัวที่คนมักจะมองข้าม…

More »