Leadership Negotiation

Effective Leadership Negotiation Process… ขั้นตอนการเจรจาอย่างผู้นำที่สำเร็จ #ExtremeLeader

ทักษะการเจรจา และ ทักษะการต่อรอง จัดอยู่ในกลุ่ม Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะด้านอารมณ์และสติปัญญา ที่ใช้ขับเคลื่อนตัวเองในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะบริบทในการสื่อสารกับผู้อื่น ที่มุ่งเป้าโน้มน้าวการตัดสินใจ หรือ ขอความร่วมมือ รวมทั้งการคิดและออกแบบกลยุทธ์ ตลอดจนการตระเตรียมแผนการต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดการเป้าหมายได้ตามที่คาดหวัง…

More »