You Are So Beautiful ~ Joe Cocker

You Are So Beautiful ~ Joe Cocker #เพลงดังฟังประจำ

ถ้าพูดถึงเพลง Soul ที่ขึ้นต้นช้าๆ เศร้าๆ ก่อนจะไล่จังหวะจาก Blue ไป Gospel เพื่อถ่ายทอดพลังจากความหมายในเนื้อ ส่งผ่านเสียงร้องไปถึงผู้ฟังได้โดดเด่นจนกลายเป็นเพลงอมตะ ตั้งแต่ยุค 70s จนถึงปัจจุบัน… คอเพลงสากลส่วนใหญ่คงเทใจให้ You Are So Beautiful จากเสียงร้องของ Joe Cocker

More »