Humble

Humble Leadership… อ่อนน้อมถ่อมอัตตา #ExtremeLeadership

การวางตัวแบบ Humble Leadership หรือ ภาวะการนำแบบอ่อนน้อมถ่อมตัว หรือ การวางตัวให้สมาชิกทีมไม่รู้สึกถูกคุกคาม… จึงเป็นคำแนะนำใหม่ในการรับบทบาทผู้นำ และ เทคนิคการใช้อำนาจในการนำ ไปสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งให้ทีม เพื่อให้ทีมได้ปลดปล่อยพลังใส่เป้าหมายร่วมกัน…

More »