Thailand Franchise Award

Thailand Franchise Award 2021 #RederSMEs

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดประกวด Thailand Franchise Award 2021 ขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ได้แสดงศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ และ ผู้สนใจลงทุน โดยคาดหวังให้รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางเลือกช่วย “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ให้ประชาชนมีธุรกิจเป็นของตนเองได้ง่าย ให้ผลตอบแทนไว และตั้งตัวได้เร็วขึ้น

More »