Copper Windings

Electric Motor Scraping… ธุรกิจเหมืองทองแดงจากกองขยะ #GreenSociety

มอเตอร์เก่าน้ำหนักประมาณ 10 ปอนด์ จะขายทั้งลูกได้ประมาณ 1.5 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ถ้าแยกทองแดง กับ เหล็กชั่งขาย จะทำให้สามารถขายทองแดงได้ราว 3 ดอลลาร์สหรัฐ และ ขายเหล็กได้อีกราว 0.43 ดอลลาร์สหรัฐ… ซึ่งจะทำเงินได้เพิ่มขึ้นอย่างง่ายดายกว่าเท่าตัว

More »