Circular Chemistry

Circular Chemistry… เคมีภัณฑ์ในเศรษฐกิจหมุนเวียน #GreenEconomy

แนวคิดในการใช้เคมีภัณฑ์แบบ Circular Chemistry หรือ CC ตามกรอบอุตสาหกรรม 4.0 และ Circular Economy หรือ CE จึงเป็นวาระเร่งด่วนที่นักวิทยาศาสตร์ และ นักอุตสาหกรรมจะต้องหาเครื่องมือและแนวทางมาจัดการเคมีภัณฑ์ที่มีใช้อยู่ให้ได้

More »