climate change model

แบบจำลองสภาพภูมิอากาศ และ โนเบลฟิสิกส์ 2021 #GlobalClimateChange

Syukuro  Manabe ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ของโลก ผู้สร้างแบบจำลองสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรียกว่า Three Dimensional Atmosphere Models เพื่ออธิบายปรากฏการณ์โลกร้อนขึ้นในปี 1967 และเป็นแกนนำนักวิทยาศาสตร์กลุ่มแรกๆ ที่เดินหน้าตรวจสอบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ โดยเฉพาะการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน… โดยสร้างเป็นมาตรฐานสอบเทียบและประเมิน หรือ Calibration and Assessing ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ

More »