Data Flow

CEO Dashboards #ExtremeLeadership

CEO Dashboard เป็นเครื่องมือทางข้อมูลแบบรายงานสถานะของข้อมูลสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง หรือ Monitor เพื่อติดตามสภาพของสถานการณ์ที่สะท้อนเป็นข้อมูลเหล่านั้นออกมา ซึ่งทั้งหมดจะถูกออกแบบขึ้นเพื่อรายงานแบบ “แจ้งให้ทราบ”

More »