Novel Food

Novel Food 2022… อาหารนวัตกรรมใหม่ #RederSMEs

Novel Food หรือ อาหารแบบใหม่ ซึ่งนิยามกันไว้ว่า… เป็นอาหาร หรือ เป็นส่วนประกอบของอาหาร ที่ปรากฏหลักฐานทางวิชาการถึงประวัติการบริโภคเป็นอาหารน้อยกว่า 15 ปี… หรือ วัตถุดิบอาหาร หรือ ส่วนประกอบของอาหาร อันได้จากกระบวนการผลิตที่มิใช่กระบวนการผลิตโดยทั่วไปของอาหารชนิดนั้น… รวมทั้งวัตถุดิบอาหาร หรือ ส่วนประกอบของอาหาร มีองค์ประกอบ และ โครงสร้าง รวมทั้งรูปแบบของอาหาร ได้เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะ “ผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ และ กระบวนการทางเคมีภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต และ กลไกการดูดซึมเข้าร่างกาย หรือ Metabolism

More »