WonderSchool

Wonderschool… กรณีศึกษาแนวทางปฏิรูปการศึกษาปฐมวัย #ReDucation

Wonderschool เป็น Startup จาก San Francisco มี Chris Bennett และ Arrel Grey เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและพัฒนาแพลตฟอร์ม Pre-school Listing ขึ้น โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ช่วยกันพัฒนาผู้ประกอบการเนอสเซอรี่ และหรือ โรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กิจกรรมการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ไปพร้อมๆ กัน… 

More »