Rubiks Effort Habit

3 R’s Of A New Habit… 3 ตัวช่วยสร้างนิสัยให้เป็นคนเพียรพยายาม

Effort and Effort Activity หรือ ความเพียรและกิจกรรมพัฒนาความเพียรพยายาม ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่กรอบแนวคิด Student Mindset โดยอธิบายผ่านกรอบ VESPA Model ยังคงให้ความสำคัญสูงสุด ที่จำเป็นต่อการปลูกฝังอุปนิสัยสำคัญต่อความสำเร็จทั้งหมด ที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถฝึกฝนผ่านความสำเร็จทางการศึกษาและเรียนรู้

Brian Jeffrey Fogg หรือ B.J. Fogg ผู้ก่อตั้ง Behavior Design Lab ที่ Stanford University ได้ทำงานวิจัยหลายโครงการเพื่อศึกษาผลของ Interactive Technology ที่มีต่อพฤติกรรมและอุปนิสัยของผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือและแอพพลิเคชั่นต่างๆ พร้อมกับตั้งคำถามการวิจัยว่า… สามารถใช้โทรศัพท์มือถือและแอพพลิเคชั่นมาพัฒนาอุปนิสัยผู้ใช้ได้หรือไม่?

ในเบื้องต้นมีการค้นพบว่า… ความเพียรพยายามเป็นอุปนิสัยอย่างหนึ่ง และระดับของความเพียรพยายามที่ใครสักคนใส่เข้าไปจึงเป็นผลลัพทธ์จากอุปนิสัยด้วย สิ่งที่น่าสนใจก็คือ บางคนมีนิสัยเพียรพยายามอยู่เดิม ในขณะที่บางคนไม่มีนิสัยเพียรพยายามอย่างที่ควรจะมีกับอะไรเลย

งานค้นคว้าโดย Behavior Design Lab ที่ Stanford University พบตัวแปรการสร้างหรือเปลี่ยนอุปนิสัยสำคัญ ที่สามารถโน้มน้าวคนให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ ซึ่งในที่นี่คือ การเปลี่ยนจากพฤติกรรมจากคนไม่มีอุปนิสัยเพียรพยายาม ให้มีความเพียรพยายามได้ยิ่งกว่าเดิม… ซึ่งตัวแปรที่ค้นพบเรียกว่า 3 R’s Model ประกอบด้วย

Reminder หรือ การแจ้งเตือน… การแจ้งเตือนช่วยให้สมองและพฤติกรรมถูกระตุ้นให้ทำกิจวัตรใดๆ ที่จะเกิดขึ้นสม่ำเสมอจนกลายเป็นอุปนิสัยได้

Routine หรือ กิจวัตร… การทำอะไรเป็นกิจวัตร หรือการทำอะไรเป็นประจำซ้ำเดิม ย่อมทำให้คนทำกิจวัตรมีพฤติกรรมความเพียรพยายามไปโดยอัตโนมัติ

Reward หรือ รางวัล… แน่นอนว่ารางวัลเป็นเป้าหมายสำคัญที่จูงใจคนให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ และรางวัลที่ดึงให้ใครสักคนมีพฤติกรรมที่ต้องใช้ “ความเพียรพยายามที่เป็นไปได้นั้น” โดยเฉพาะการทำเรื่องที่ไม่ยากเกินไป ทำได้อย่างสม่ำเสมอและรับผิดชอบ ย่ิงพัฒนาอุปนิสัยเพียรพยายามให้ใครก็ได้ในระยะยาว

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… ใครที่มี Growth Mindset ในขั้นรู้ตัวและต้องการ “ซ่อมข้อบกพร่องเรื่องความเพียร” เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ โดยเฉพาะเรื่องเรียนและผลสำเร็จทางการศึกษา… แนะนำให้ใช้ 3 R’s Model เพื่อโน้มน้าวตัวเองให้ออกจากพฤติกรรมเดิมได้เลย เช่น… ใช้แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนช่วยกระตุ้นการเริ่มกิจกรรมที่ให้ความสำคัญ เหมือนการใช้นาฬิกาปลุกตื่น จนทำให้หลายคนตื่นเวลาเดิมได้เองแม้ไม่มีเสียงนาฬิกาปลุกอีกแล้ว… รวมทั้งการปฏิบัติจนเป็นกิจวัตร และมีเป้าหมายที่พึงพอใจเป็นพิเศษรออยู่ในอนาคตเป็นรางวัล… การสร้างความเพียรพยายามจนกลายเป็นอุปนิสัยย่อมเป็นไปได้

สำหรับนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนเอง… การสร้างและพัฒนาอุปนิสัยแห่งความเพียร หรือ Effort Character ให้ผู้เรียนถือเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าการผลักดันให้นักเรียนจำอะไรไปใช้หรือไปสอบแล้ววัดว่า “รู้แล้ว” มากมาย… ซึ่งหนังสือ The Student Mindset ได้ย้ำเอาไว้หลายช่วงหลายตอนว่า… Effort หรือ ความเพียรพยายาม สำคัญมากเหลือเกินใน VESPA Mindset… โดยเฉพาะความเพียรถึงขั้นการสร้างและพัฒนาเป็น “อุปนิสัยแห่งความเพียรพยายาม”


บทความชุด VESPA Mindset ถอดความจากหนังสือ The Student Mindset ตอนอื่นๆ ที่ท่านอาจจะสนใจครับ

 1. Vespa Mindset
 2. Students’ Vision and Attitude… จุดเริ่มต้นของ VESPA Model
 3. 15 Possible Motivations… พลังงานขับเคลื่อนพฤติกรรมการเรียนรู้
 4. 5 Roads of Vision Activity
 5. The Roadmap of Vision for Student Mindset
 6. Weekly Rule of Three… เมื่อความเพียรสำคัญต่อความสำเร็จ
 7. Collecting and Shaping for VESPA Mindset… รวบรวมและเรียบเรียง
 8. Mapping New Territory for VESPA Mindset แผนที่การเรียนรู้สิ่งใหม่
 9. Knowledge Organizer for VESPA Mindset
 10. Creativity Organizer for VESPA Mindset
 11. Enjoy–Understanding Metrix… เครื่องมือประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน
 12. Types of Attention… ระดับความสนใจใฝ่เรียน
 13. Flow for VESPA Mindset… เมื่อผู้เรียนก็ต้องการจดจ่อดำดิ่งกับการเรียน
 14. Feedback for VESPA Mindset… เมื่อผู้สอนต้องฟังผู้เรียนให้มาก
 15. Information Overwhelm and VESPA Mindset… เมื่อข้อมูลหลากล้น
 16. Adapting Testing and Performing… ปรับเปลี่ยน ลองเรียนและลุยเลย
 17. Information + Experience = Knowledge… สูตรเรียนเก่งแบบ VESPA Mindset
 18. Independent Effort Activity Design… ออกแบบกิจกรรมที่ต้องพากเพียรเรียนรู้และฝึกฝน
 19. K-SPA… เครื่องมือฟันฝ่าอุปสรรค
 20. Problem Solving Cycle for VESPA Mindset
 21. The Art of Reactions to Feedback… ศิลปะการรับมือกับเสียงติชม
 22. The Dip… ช่วงเวลาอันอ่อนไหวเปราะบางต่อความสำเร็จ
 23. Dalio’s 5 Step Process for VESPA Mindset
 24. The 4 Disciplines of Execution for VESPA Mindset
 25. Giving Up Habit… อุปนิสัยท้อถอยเลิกลา

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts