5 มาตรการแก้ปัญหาเร่งด่วนสำหรับ SMEs… #RederSMEs

ighting Covid

ข้อมูลจากกองบรรณาธิการ SMEThailandClub ได้เผยแพร่การให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คุณณัฐพล รังสิตพล เกี่ยวกับแผนระยะสั้นที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขับเคลื่อนออกมาเพื่อช่วยเหลือ SMEs เร่งด่วนภายในระยะเวลา 60 วัน ภายใต้นโยบาย โควิด 2.0 พร้อมสู้-อยู่ได้-ไปรอด… ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ในวิกฤตโควิดรอบกลางปี 2021

ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ข้อมูลว่า… จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ได้ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยในวงกว้าง โดยค่า GDP ไทยโตเพียง 1.0 เปอร์เซ็นต์ จากในไตรมาสแรกของปี 2564 ตัวเลขอยู่ที่ 2.6% ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก –6.1% ในปี พ.ศ. 2563… ส่วนภาพรวมของ SMEs กว่า 3.1 ล้านรายในปี พ.ศ. 2564 ยังคงน่ากังวล เพราะส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว บริการ และกลุ่มค้าส่งค้าปลีก โดยจากข้อมูลสถิติพบว่า GDP SMEs ในปี พ.ศ. 2563 มีการปรับตัว –9.1% และประเมินว่าในปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะติดลบที่ –4.8%

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้เร่งทำแผนระยะสั้นออกมาเพื่อช่วยเหลือ SMEs เร่งด่วนภายในระยะเวลา 60 วัน ภายใต้แนวนโยบาย โควิด 2.0 “พร้อมสู้-อยู่ได้-ไปรอด” ผ่าน 5 มาตรการดังนี้

1. การจัดการโควิดภายในองค์กร

เพื่อสร้างสถานประกอบการปลอดเชื้อ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นแบบองค์รวม ใน 9 หัวข้อวิชา ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอาชีวอนามัยและสุขอนามัย, การใช้เครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อลดความแออัด, การประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมในการบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ไปจนถึงการแชร์ประสบการณ์จากสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

2. การตลาดภายใต้โควิด

โดยมุ่งเน้นการดำเนินการตลาดและการขยายตลาดในรูปแบบต่างๆ ประกอบไปด้วย

  1. การส่งเสริมการทำการตลาดออนไลน์ภายใต้โครงการ DIProm Marketplace โดยสร้างช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคสามารถเข้ามาซื้อ-ขาย สินค้าและบริการดีๆ มีคุณภาพ
  2. การส่งเสริมด้านกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ผ่านการฝึกอบรม eLearning 26 หลักสูตร มุ่งเน้นการใช้ดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเคล็ดลับการเจาะลึกตลาดในอาเซียน เพื่อหาตลาดใหม่ให้กับธุรกิจ
  3. การช่วยเหลือด้านการขนส่ง ผ่านโครงการ “ดีพร้อมแพค: บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีใหม่” หรือ The Next Diprom Packaging: DipromPack เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ
  4. แนวทางการตลาดร่วมเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ ผ่าน 3 ช่องทาง ประกอบด้วย
    4.1 การรับรอง Made in Thailand หรือ MiT)โดย ส.อ.ท.
    4.2 การขึ้นทะเบียนเอสเอ็มอี Thai SME-GP ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. และ
    4.3 การขึ้นบัญชีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thai GPP ของกรมควบคุมมลพิษ

3. เปลี่ยนค่าใช้จ่ายเป็นเงินทุน

ด้วยการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง  ต้นทุนการขนส่งสินค้า และต้นทุนการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3 มิติ ได้แก่ ต้นทุน เวลา และความน่าเชื่อถือ ผ่านโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะให้แก่ผู้ประกอบการ

 4. สร้างเครือข่ายพันธมิตร

โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรให้แก่ผู้ประกอบการผ่านโครงการสำคัญต่างๆ อาทิ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและผู้แปรรูปโครงการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเพื่อปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่, โครงการเชื่อมโยงเครื่องจักรเพื่อแปรรูป หรือ i-Aid โครงการช่าวชุมชน เป็นต้น

5. ปรับโมเดลธุรกิจ

มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการดำเนินการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ SP และ เสริมทักษะทางการเงิน หรือ Financial Literacy รวมถึงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง หรือ Business Continuity Plan เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

โดยคาดว่าจากทั้ง 5 มาตรการที่กล่าวไปนั้นจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้กว่า 8,000 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2564 จะสามารถช่วยส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการในภาคส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ ได้จำนวนรวม 3,356 กิจการ 11,955 ราย 982 ผลิตภัณฑ์

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Ozone Depletion เมื่อชั้นโอโซนบางลง กลายเป็นหลุมและรูรั่ว #FridaysForFuture

โอโซน หรือ O3 เป็นก๊าซซึ่งประกอบด้วยธาตุออกซิเจนจำนวน 3 โมเลกุล มีอยู่เพียง 0.0008% ในบรรยากาศ แต่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเกาะป้องกันรังสีอุลตราไวโอเล็ต หรือ UV ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก 

Attention Learner

Types of Attention… ระดับความสนใจใฝ่เรียน

ความสนใจและจดจ่อต่อการศึกษาเรียนรู้ หรือที่แวดวงการศึกษานิยมใช้คำว่า “ความสนใจใฝ่เรียน หรือ Attention” ที่มักจะหมายถึง ภาวะจดจ่ออย่างมีสติและสมาธิในเนื้อหาบทเรียน เพื่อให้ได้ผลการถ่ายทอดความรู้ ที่วัดความรู้จากผู้เรียนได้โดยตรง ว่าเพิ่มขึ้นแค่ไหนอย่างไรเมื่อเทียบเคียงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้

Take me to home

Unchained Melody #เพลงดังฟังประจำ

ในบรรดาเพลงอมตะโรแมนติกสุดขั้ว ที่นักฟังเพลงสากลรู้จักและเรียงลำดับอยู่ในรายการชื่นชอบ คงจะมีเพลง Unchained Melody อยู่ในรายการแน่ๆ โดยเฉพาะคนที่เคยดูหนังเรื่อง Ghost ปี 1990 ที่ Patrick Swayze และ Demi Moore แสดงร่วมกัน กับฉากรักบรรลือโลกในห้องทำงานปั้นของฝ่ายหญิง… หนังเรื่องนี้ทำให้เพลง Unchained Melody กลายเป็นเพลงดังไปทั่วโลกชั่วข้ามคืน

Philadephia To Hanks Denzel Washington

Philadelphia…

ในช่วงปี 1990  โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่คนทั้งโลกหวาดหวั่น พร้อมๆ กับกระแสต่อต้านกลุ่มคนรักร่วมเพศ ที่ผสมโรงปนเปจนคำว่า “ละเมิดสิทธิมนุษยชน” ถูกตีความตามทัศนของคนพูดว่าเชื่ออะไรแบบไหนมากกว่าจะมองหาสัจธรรมที่เป็นจริงหรือแม้แต่ที่เป็นธรรม