56-1 ONE REPORT กับรายงานความยั่งยืน #SustainableFuture

ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดให้มีการ “รวม” แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 และ รายงานประจำปี แบบ 56-2 ให้เหลือเพีย “รายงานเดียว หรือ 56-1 One Report” ที่ได้ปรับปรุงให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่รวมอยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ หรือ ESG In-Process สำหรับบริษัทจดทะเบียน… ให้เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเคารพสิทธิมนุษยชน และการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โดยบังคับใช้แบบ 56-1 One Report ตั้งแต่รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ส่วนบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนครั้งแรก หรือ บริษัทที่ทำ IPO… ให้เริ่มเปิดเผยข้อมูลในแบบ 69-1 ที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

รายงานความยั่งยืน หรือ Sustainability Report เป็นเอกสารที่ใช้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งรายงานทางการเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อนข้อมูลผลประกอบการโดยรวมให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นได้อย่างครบถ้วน

รายงานความยั่งยืนมีอีกหลายชื่อที่ใช้เรียกในความหมายเดียวกัน เช่น รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ CSR Report… รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development หรือ SD Report… รายงานความเป็นพลเมือง หรือ Citizenship Report… รายงานไตรสังสิทธิ หรือ Triple-Bottom Line Report ซึ่งล้วนแต่สนับสนุนให้องค์กรใช้เป็นเครื่องมือนำเสนอข้อมูลผลประกอบการครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยกันทั้งสิ้น

แต่รายงาน 56-1 One Report เป็นการปรับปรุงการแสดงรายการข้อมูลในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ให้เป็น “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” เพื่อให้สะท้อนการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่รวมอยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ หรือ ESG In-Process ยิ่งขึ้น… โดยให้บริษัทเปิดเผยภาพรวมของนโยบายการจัดการความยั่งยืน เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า หรือ Value Chain การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม เป็นต้น

ข้อสรุปของ ดร.เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ชี้ว่า… ถ้าพิจารณาเปรียบเทียบดูทั้งสองรายงานดังว่า ก็จะเห็นความเหมือนกันในการแสดงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในส่วน…
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร
ข้อมูลผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน

เพียงแต่อยู่ที่รูปแบบที่บริษัทจะเลือกเปิดเผยข้อมูลนั้นเองว่าจะใช้รูปแบบใด จะเปิดเผยแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปีตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ซึ่งสามารถ ดูรูปแบบได้จาก คู่มือการจัดทำ 56-1 One Report จาก ก.ล.ต หรือ การเปิดเผยข้อมูลโดย รายงานความยั่งยื่น ซึ่งอาจมีชื่อเรียกหลากหลายอย่างที่กล่าวไว้ด้านบน… ซึ่งการเปิดเผยแบบรายงานความยั่งยืน อาจต้องใช้มาตราฐานระดับโลกอย่าง Global Reporting Initiative หรือ GRI Standards ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน โดยเน้นการเปิดเผยข้อมูล 2 ระดับ คือ
การรายงานข้อมูลทั่วไป หรือ Universal Standards… ตามแนวปฏิบัติ GRI 101 (Foundation) GRI 102 (General Disclosures) และ GRI 103 (Management Approach) และ
การรายงานข้อมูลตามประเด็นสาระสำคัญในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ Topic-Specific Standards… ตามแนวปฏิบัติ GRI 200 ในมิติเศรษฐกิจ… GRI 300 ในมิติสิ่งแวดล้อม… GRI 400 ในมิติสังคม… ซึ่งบริษัทจดทะเบียนสามารถเลือกจัดทำการเปิดเผยข้อมูลได้ตามความเหมาะสมนั่นเอง

ขอบคุณต้นฉบับเอกสารโดย ดร.เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts