Account Based Marketing… การตลาดอิงฐานคุณสมบัติลูกค้าแต่ละราย #SaturdayStrategy

การตลาดในยุคโปร่งใส และ ต้องหลีกเลี่ยงที่จะใช้ “ข้อมูลลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย” ที่ได้มาโดยเจ้าของข้อมูลไม่ได้ยินยอมให้ธุรกิจใช้ข้อมูลของตนตามสิทธิ์ภายใต้กฏหมาย PDPA หรือ Personal Data Protection Act… รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดแบบแคมเปญในยุคที่ “ช่องทางสำหรับสื่อสารการตลาด” ในยุคดิจิทัลมีอยู่หลายช่องทาง และ แต่ละช่องทางก็ยังมีแพลตฟอร์ม และ รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดอีกหลายแบบแยกย่อยลงไป… ซึ่งทั้งหมดคือต้นทุนทางการตลาดที่ไม่ง่ายสำหรับการตัดสินใจนัก

การหาทางนำกลยุทธ์ธุรกิจแบบ B2B หรือ Business-To-Business  ซึ่งจะทำธุรกิจกับลูกค้าที่คัดเลือกเฉพาะเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเติบโตก้าวหน้า และ สามารถสร้างผลกำไรที่แน่นอนให้กับธุรกิจ… โดยหลังจากนั้นจึงใช้วิธีทางการตลาด และ การขายที่ออกแบบมาเป็นการเฉพาะกับลูกค้า หรือ กลุ่มลูกค้ารายนั้นๆ เป็นเครื่องมือในการเปิดตลาด และ ปิดการขาย… ซึ่งกลยุทธ์การตลาดแบบนี้จะมีอัตราผลตอบแทนการลงทุน หรือ Return on investment หรือ ROI ค่อนข้างสูง… เพราะเน้นไปที่การคัดเลือกลูกค้าที่มีศักยภาพสูงในทางธุรกิจมาตั้งแต่แรก และ มีโอกาสปิดการขายได้มากจากข้อเสนอที่ศึกษา และ ออกแบบมาเพื่อลูกค้านั้นเป็นการเฉพาะ… เมื่อแนวคิด และ โมเดลการตลาดแบบนี้ถูกนำมาใช้กับลูกค้าบุคคลด้วย แทนที่จะทำการตลาดเฉพาะกับลูกค้าองค์กรแบบ B2B… แนวคิด และ โมเดลการตลาดแบบเจาะจงตัวลูกค้า และ ปรับแคมเปญทางการตลาดให้สอดรับกับคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละราย จึงถูกเรียกใหม่ว่า Account Based Marketing หรือ ABM

ข้อมูลจาก ดร.ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร ชี้ว่า… กลยุทธ์การตลาดแบบ ABM เริ่มได้รับการยอมรับในวงการธุรกิจในช่วงทศวรรษที่ 1990 เมื่อการทำธุรกิจทั้งในแบบ “ธุรกิจกับธุรกิจ หรือ B2B และ แบบธุรกิจกับลูกค้ารายย่อย หรือ B2C” ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องทำการตลาดแบบเจาะจงลูกค้าให้มากขึ้น… ประกอบกับการที่ Don Peppers และ Martha Rogers สองผู้ก่อตั้ง Peppers & Rogers Group ได้ร่วมกันเขียนหนังสือชื่อ The One to One Future เผยแพร่แนวคิดในปี 1993 ซึ่งทำนายว่า… กลยุทธ์การตลาดจะเปลี่ยนจากการทำการตลาดรูปแบบเดียวสำหรับลูกค้าจำนวนมาก หรือ Mass Marketing มาเป็นการทำการตลาดที่ออกแบบเพื่อลูกค้าเฉพาะราย หรือ Personalized Marketing… ซึ่งได้กลายเป็นแรงผลักดันให้องค์กรธุรกิจหันมาศึกษากลยุทธ์การตลาดแบบ ABM เพื่อหลีกเลี่ยงการตกยุคทางธุรกิจ

ข้อมูลจากการสำรวจของ Gartner ยืนยันว่า กลยุทธ์การตลาดแบบ ABM เป็นวิธีเข้าถึงลูกค้าที่สามารถสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจได้ดีกว่าวิธีการตลาดแบบอื่นๆ คำตอบที่ได้จากแบบสำรวจ 2020 Gartner Technology Marketing Benchmarks Survey ชี้ให้เห็นความสำเร็จทางการตลาดและการขายของบริษัททั้งหลายภายหลังจากได้นำกลยุทธ์นี้ไปใช้ เช่น

  • ด้านการตลาด… องค์กรธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ในเชิงรุกเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ หรือ Pain Points ของลูกค้า
  • ในด้านการขาย… มีความสำเร็จของการขายในอัตราที่สูงขึ้น มีรอบการขายที่สั้นลง และ สามารถขายสินค้าใน Lot ที่ใหญ่ขึ้น

ส่วนความแตกต่างของกลยุทธ์การตลาดแบบ ABM กับ กลยุทธ์การตลาดและการขายแบบเดิม หรือ Marketing and Sales Funnel Model ซึ่งใช้หลักการลดจำนวนในลักษณะรูปกรวย หรือ สามเหลี่ยมกลับหัว… โดย

  1. สื่อสารให้ผู้คนทั่วไปได้รู้จักสินค้าบริการให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หรือที่เรียกว่า Lead Generation ผ่านสื่อโฆษณาหลากหลายประเภท หรือ ใช้ช่องทางและกลยุทธ์ในสื่อสังคมเพื่อสร้างกระแสความสนใจให้บอกต่อๆ กันไป
  2. การสื่อสาร… อาจมีผู้รับข้อมูลส่วนหนึ่งที่สนใจสินค้าบริการนั้น จำนวนของผู้สนใจจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่สื่อสารว่าตรงกับความต้องการของพวกเขามากน้อยเพียงใด
  3. ผู้สนใจในสินค้าบริการนั้นอย่างจริงจัง ซึ่งน่าจะมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนผู้รับข้อมูลทั้งหมด จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียด เช่น ราคา ขนาดบรรจุ การจัดส่ง การรับประกันคุณภาพ ฯลฯ จากผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าบริการนั้น อย่างไรก็ตาม หลังจากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จะมีจำนวนไม่น้อยที่ถอนตัวออกไปเมื่อพบว่าคุณสมบัติ คุณภาพ หรือ ราคาไม่ตรงกับที่คาดหวังไว้แต่แรก
  4. ผู้สนใจส่วนที่เหลือจึงเป็นลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทจะมีโอกาสขายสินค้าบริการ

จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์การตลาดและการขายแบบเดิมมีขั้นตอนที่ยาวไกลกว่าจะได้รับรู้ว่าใครคือผู้ที่สนใจจะซื้อสินค้าบริการจากเรา… การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ก็จะใช้เวลา และ ทรัพยากรค่อนข้างมาก เพราะองค์กรธุรกิจไม่ได้ศึกษาปัญหา และ ความต้องการของลูกค้ามาก่อน บ่อยครั้งที่บริษัทต้องลดงบประมาณการโฆษณาไม่ให้เกินกว่าผลตอบแทนที่ได้รับ… โดยข้อมูลจากการสำรวจของ Forrester Research พบว่า… มากกว่า 99% ของผู้รับข้อมูลของบริษัท ไม่ได้กลายมาเป็นลูกค้าของบริษัท

กลยุทธ์การตลาดแบบ ABM จึงได้เปลี่ยนกระบวนการที่เคยใช้มาแต่เดิมโดยแทนที่จะรอให้ผู้รับข้อมูลผ่านกระบวนการคัดกรองตัวเองจนเหลือผู้สนใจจำนวนไม่มากนักเข้ามาติดต่อขอรับข้อมูลจากองค์กรธุรกิจ หรือ แบรนด์… การตลาดแบบ ABM จะเริ่มด้วยการจัดตั้งทีมงานซึ่งประกอบด้วยทีมการตลาด และ ทีมขาย ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ และ คัดเลือกลูกค้าเป้าหมาย หลังจากนั้นทีมงานดังกล่าวจะเป็นฝ่ายเจาะเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายแทนที่จะรอให้ผู้สนใจเป็นฝ่ายติดต่อเข้ามา

ประเด็นก็คือ… กลยุทธ์การตลาดแบบ ABM จะเป็นการตลาดที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้าเฉพาะราย หรือ Personalized Marketing ซึ่งเป็นไปได้จริงในยุคของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ธุรกิจได้วิเคราะห์ข้อมูล “ลูกค้าที่ใช่” อย่างลึกซึ้งก่อนจะกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ และ กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างแม่นยำ

ส่วนรายละเอียด และ ขั้นตอนของหลักของการตลาดแบบ ABM ซึ่งมีหลักคิด และ ตัวอย่างให้อ้างอิงค่อนข้างมาก… ผมแนะนำข้อมูลจาก drpiyanan.com ของอาจารย์ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร… คลิกที่นี่ครับ 

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts