Action for Climate Empowerment… ปฏิบัติการเสริมพลังรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ #FridaysForFuture

Action of Climate Empowerment หรือ ปฏิบัติการเสริมพลังรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ… ซึ่งใช้อักษรย่อ ACE ซึ่งเป็นแคมเปญใหม่ในการดำเนินงานตามมาตรา 6 และ มาตรา 12 ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC ที่ริเริ่มขึ้นในการประชุม COP 21 ที่มีการบรรลุความตกลงปารีส หรือ Paris Agreement เมื่อปี 2015… โดยการดำเนินงานจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึก และ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มากขึ้นโดยที่รัฐภาคีสมาชิกต้องรับไปดำเนินการ

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอธิบายว่า… มาตรการสำคัญของ Action of Climate Empowerment หรือ ACE จะเน้น 6 กิจกรรมหลัก คือ 

  1. Education หรือ การให้การศึกษา 
  2. Public Awareness หรือ การสร้างจิตสำนึกต่อส่วนรวม
  3. Training หรือ การฝึกอบรม 
  4. Public Participation หรือ การมีส่วนร่วม 
  5. Public Access to Information หรือ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
  6. International Cooperation หรือ ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

คุณสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอธิบายว่า… มีการกำหนดกลไกสนับสนุนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมไว้อยู่แล้วตั้งแต่ในพิธีสารเกียวโต ในปี 1997 แต่ถูกเพิ่มระดับความสำคัญขึ้นในการประชุม COP 21 ที่ปารีส เนื่องจากประเทศใหญ่ๆ ไม่ได้เข้าร่วม… ซึ่งที่ประชุมมองว่า การลดก๊าซตามความตกลงปารีสอาจจะไม่ได้ผล จึงต้องเน้นการเสริมพลังจากภาคส่วนต่างๆ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานหลักตาม Paris Agreement มาตรา 6 ระดับประเทศ หรือ National Focal Point on Article 6 of the Convention มาตั้งแต่ปี 2014

ทั้งนี้… ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมาก โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในปี พ.ศ. 2560 ให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดทำแผนการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับนโยบาย และ แผนที่เกี่ยวข้อง…  อีกทั้งให้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ และ สร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และ จัดทำหลักสูตรร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวอีกว่า… ก่อนการทำแผนปฏิบัติการเสริมพลังรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ… กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ทำแผน หรือ โรดแมปของ ACE มาแล้ว โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ 

  1. ระยะแรกปี พ.ศ. 2562-2563 เน้นการทำแผนปฏิบัติการ ACE โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มการสื่อสาร 
  2. ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564-2568 เรื่องการศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Agent ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้ที่มีความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจังจนถึงขั้นมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ Climate Literacy
  3. ระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2569-2571 การเสริมพลัง เช่น การจัดการขยะ การไปสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความตกลงปารีสให้ความสำคัญเรื่อง ACE ในฐานะเป็นเครื่องมือจึงจะมีการรายงานเรื่อง ACE ให้ที่ประชุมสหประชาชาติ โดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้รายงานทุก 4 ปี แต่ตอนนี้จะเพิ่มการรายงานความก้าวหน้าทุก 2 ปี ก่อนที่จะต้องมีการเสนอรายงานทุก 4 ปี ซึ่งในรายงานทุก 4 ปี จะรวมถึงข้อมูลการปล่อย และ การลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรา 6 เดิม หรือ ACE ตามชื่อเรียกใหม่

ในแง่หลักสูตรการศึกษา… ทางกระทรวงศึกษาธิการมีการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยทางกระทรวงศึกษาธิการมองว่า การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันมีการสอดแทรกเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไปประปรายอยู่แล้ว จึงควรเน้นเสริมศักยภาพไปที่การสอนของครูมากกว่า ขณะที่การสอดแทรก หรือ การฝึกอบรมก็ต้องดูระดับด้วยว่าควรเสริมไปให้กับใคร ต้องแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่เน้นการฝึกอบรม การทำสื่อ แผ่นผับ ยังไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกัน จึงต้องทำข้อมูลในภาพรวม เพื่อดูว่าเนื้อหาที่ควรจะให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างไร

คุณสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมย้ำว่า… เรื่องข้อมูลภาพรวมเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะเป็นฐานว่าเราอยู่ตรงไหนแล้ว ซึ่งต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่ากลุ่มเป้าหมายทำอะไรไปบ้าง หลักสูตรครอบคลุมแค่ไหน ปีนี้ไม่ถึงกับรายงานตัวเลข แต่ต้องบอกความก้าวหน้าว่าทำอะไรไปบ้าง ซึ่งข้อตกลงปารีสเน้นเรื่อง “การตั้งรับ และ การปรับตัว” มาก

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *