Activity Based Management… การจัดการโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน #SaturdayStrategy

Activity Based Management หรือ ABM หรือ การจัดการโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน… รวมทั้งคำนิยามในภาษาไทยอีกหลายสำนวนจากนักวิชาการด้านการจัดการทั่วไทยที่พาสับสนอยู่ไม่น้อย… ซึ่งในบทความตอนนี้ผมจะขอใช้ทับศัพท์ว่า ABM และหรือ Activity Based Management เป็นหลัก… 

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร… Activity Based Management หรือ ABM ก็ถูกอธิบายว่าเป็นแนวทางในการจัดการองค์กร และ ธุรกิจผ่านกิจกรรมในการดำเนินงานเหมือนกันหมด โดยเฉพาะการดำเนินงานเพื่อเพิ่ม “Customer Value” อันจะนำมาซึ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นให้แก่ธุรกิจ โดยเน้นการลดต้นทุน หรือ Cost Reduction ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  และ ผลักดันให้มีการพัฒนากิจการผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณค่าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง หรือ Continuous Improvement ด้วย

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ… โครงสร้าง หรือ แม่แบบ ABM ล้วนเกี่ยวข้องกับ “ข้อมูล หรือ Data” ที่มีความถูกต้องแม่นยำที่สุด… ซึ่งแม่นยำได้ถึงขั้นสามารถระบุได้เป็นค่าเดียว และหรือ ตัวเลขเดียว ที่ชี้ชัดได้ถึงระดับทศนิยม… โดยมีข้อมูลจากมิติด้านต้นทุน หรือ Cost Dimension และ มิติด้านการวิเคราะห์กระบวนการ หรือ Process Analysis Dimension… ซึ่งต้นทุนฐานกิจกรรม หรือ Activity Based Costing หรือ ABC จะเป็นข้อมูลต้นทุนในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านกิจกรรมการส่งมอบคุณค่าทั้งกระบวนการ โดยข้อมูลและตัวเลขจาก Activity Based Costing หรือ ABC จะนำไปสู่ การวิเคราะห์กระบวนการ หรือ Process Analysis… ซึ่งในทางเทคนิคจะเป็นการตีแผ่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำไปแต่ละอย่างว่าเป็นกิจกรรมอะไร เพื่อตอบคำถาม What…..? ให้ชัดเจน… ก่อนจะตามมาด้วยการหาเหตุผลมาอธิบายการต้องมีกิจกรรมนั้นๆ เพื่อตอบคำถาม Why…..? และนำไปสู่การประเมินผลลัพธ์ และ วัดประสิทธิภาพของกิจกรรมผ่าน Value Added หรือ มูลค่าเพิ่มที่วิเคราะห์พบอย่างชัดเจน

ปัญหาก็คือ… Activity Based Management หรือ ABM ต้องการข้อมูลต้นทางที่ถูกต้อง และ มีรายละเอียดมากพอเพื่อให้ผลลัพธ์การวิเคราะห์ออกมาถูกต้อง… โดยเฉพาะข้อมูลจาก “มิติด้านต้นทุน หรือ Cost Dimension” อันเป็นข้อมูลทางบัญชีเกือบทั้งหมด ซึ่งได้ส่งผลให้การวิเคราะห์ และ กระบวนการวิเคราะห์เอาผลลัพธ์ไปใช้ตัดสินใจทั้งหมด มักจะหลีกเลี่ยงกลินไอการวิเคราะห์ตัวเลขทางบัญชีได้ยาก ถึงแม้คำแนะนำจากตำราแรก และ แนวคิดหลักของ ABM จะให้เน้นไปที่ “กิจกรรม มากกว่า ตัวเลขต้นทุน” ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม… แนวทางในการทำ Activity Based Management หรือ ABM ซึ่งสำคัญที่ผลการวิเคราะห์ที่ควรจะ “วัดศักยภาพของกิจกรรม หรือ Performance Measurement” ออกมาได้อย่างแม่นยำ… หลังจากได้ทำการ “วิเคราะห์กิจกรรม หรือ Activity Analysis” ทั้งกระบวนการ… ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์การขับเคลื่อนกิจกรรม หรือ Driver Analysis ที่ให้ความสำคัญกับตัวแปรที่ผลักดันให้เกิดกิจกรรม มากกว่าจะโฟกัส “ต้นทุน” แบบการวิเคราะห์ต้นทุนแบบปกติ

Activity Based Management หรือ ABM จึงเป็นโมเดลการจัดการที่ค่อนข้างละเอียดละออ และ อ่อนไหวบนโต๊ะประชุมที่ขาดความเข้าใจ ABM จนไม่สามารถแยกแยะเรื่องการควบคุมต้นทุน หรือ Cost Control ออกจาก ABM ไม่ได้… 

ขอข้ามที่จะอธิบายรายละเอียด และ ขั้นตอนการทำ Activity Based Management หรือ ABM หรือ การจัดการโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่าเป็นโมเดลเฉพาะที่จำเป็นต้องออกแบบบนตัวแปรกิจกรรมจริงขององค์กร ซึ่งต้องใช้ทั้งเครื่องมือ และ เทคโนโลยีทั้งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล และ ที่เกี่ยวข้องลูกค้าในการจัดการตามความเหมาะสมด้วย

ตัวอย่างข้อมูลวิเคราะห์อิง Activity Based Costing หรือ ABC จากบางส่วนของงานวิจัย Activity-Based Costing (ABC) and Its Implication for Open Innovation เพื่อพัฒนาต้นแบบ Activity based costing system

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *