Smart Farmer

พัฒนาผู้ประกอบการต้นแบบ ฐานการเกษตร

ประเทศไทยส่งออกค้าขายกับชาวโลกด้วยสินค้าเกษตรมานาน แม้ว่าสินค้าอุตสาหกรรมหลายกลุ่มจะมีตัวเลขส่งออกน่าตื่นตาตื่นใจให้ตื่นเต้นอยู่มาก… แต่ถ้าดูประกอบกับสินค้าทุนที่นำเข้า ยังไงๆ สินค้าเกษตรก็กินขาดจากศักยภาพของภาคการเกษตรไทยอย่างชัดเจน

เวบไซต์รัฐบาลไทย หรือ thaigov.go.th ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาลผลักดันเศรษฐกิจฐานเกษตรว่าด้วย Smart Farmer… Young Smart Farmer… วิสาหกิจชุมชน… เกษตรกรแปลงใหญ่ และ เกษตรกรทั่วไป 

คุณนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ หรือ Agri BIZ Idol Development Project ที่จัดขึ้นระหว่าวันที่ 8–20 กันยายนที่ผ่านมา จำนวน 78 ราย แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

  1. เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า จำนวน 21 ราย 
  2. เกษตรท่องเที่ยว จำนวน 20 ราย 
  3. วิสาหกิจชุมชน และบริการการเกษตร จำนวน 11 ราย 
  4. เกษตรวิถีอินทรีย์จำนวน 16 ราย
  5. เกษตรไฮเทคและอุตสาหกรรม จำนวน 10 ราย 

ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร… ซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณนราพัฒน์ แก้วทอง กล่าวว่า…  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น “เกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer” โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความรอบรู้ในการประกอบชีพด้านการเกษตร สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยยึดรูปแบบตลาดนำการผลิต มีทักษะในการบริหารจัดการ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน… กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ โดยจะต้องเน้นการปรับวิธีการทำการเกษตรจากรูปแบบเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรด้วยการบริหารจัดการ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนด้านแรงงานและลดต้นทุนการผลิต มีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ตลอดจนสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งพัฒนาจนเข้าสู่มาตรฐานการรับรองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับสู่การส่งออก สร้างผู้นำด้านเกษตรที่เป็นเกษตรชั้นนำ เพื่อเป็นกำลังของภาคเกษตรในอนาคต รวมทั้งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ด้านคุณเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า… การจัดโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเกษตร สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ เพื่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหม่…โดยมีเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 ราย และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Smart Farmer และ Young Smart Farmer ทั้งส่วนกลางและเขต… ซึ่งเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ มาจากทั่วประเทศ…

อ้างอิง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts