พัฒนาผู้ประกอบการต้นแบบ ฐานการเกษตร

Smart Farmer

ประเทศไทยส่งออกค้าขายกับชาวโลกด้วยสินค้าเกษตรมานาน แม้ว่าสินค้าอุตสาหกรรมหลายกลุ่มจะมีตัวเลขส่งออกน่าตื่นตาตื่นใจให้ตื่นเต้นอยู่มาก… แต่ถ้าดูประกอบกับสินค้าทุนที่นำเข้า ยังไงๆ สินค้าเกษตรก็กินขาดจากศักยภาพของภาคการเกษตรไทยอย่างชัดเจน

เวบไซต์รัฐบาลไทย หรือ thaigov.go.th ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาลผลักดันเศรษฐกิจฐานเกษตรว่าด้วย Smart Farmer… Young Smart Farmer… วิสาหกิจชุมชน… เกษตรกรแปลงใหญ่ และ เกษตรกรทั่วไป 

คุณนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ หรือ Agri BIZ Idol Development Project ที่จัดขึ้นระหว่าวันที่ 8–20 กันยายนที่ผ่านมา จำนวน 78 ราย แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

  1. เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า จำนวน 21 ราย 
  2. เกษตรท่องเที่ยว จำนวน 20 ราย 
  3. วิสาหกิจชุมชน และบริการการเกษตร จำนวน 11 ราย 
  4. เกษตรวิถีอินทรีย์จำนวน 16 ราย
  5. เกษตรไฮเทคและอุตสาหกรรม จำนวน 10 ราย 

ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร… ซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณนราพัฒน์ แก้วทอง กล่าวว่า…  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น “เกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer” โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความรอบรู้ในการประกอบชีพด้านการเกษตร สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยยึดรูปแบบตลาดนำการผลิต มีทักษะในการบริหารจัดการ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน… กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ โดยจะต้องเน้นการปรับวิธีการทำการเกษตรจากรูปแบบเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรด้วยการบริหารจัดการ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนด้านแรงงานและลดต้นทุนการผลิต มีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ตลอดจนสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งพัฒนาจนเข้าสู่มาตรฐานการรับรองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับสู่การส่งออก สร้างผู้นำด้านเกษตรที่เป็นเกษตรชั้นนำ เพื่อเป็นกำลังของภาคเกษตรในอนาคต รวมทั้งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ด้านคุณเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า… การจัดโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเกษตร สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ เพื่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหม่…โดยมีเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 ราย และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Smart Farmer และ Young Smart Farmer ทั้งส่วนกลางและเขต… ซึ่งเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ มาจากทั่วประเทศ…

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts