Agricultural Pollution… มลพิษและผลกระทบจากกิจกรรมทางการเกษตร

Agricultural Pollution

หลักฐานทางโบราณคดีและข้อมูลทางตรรกวิทยาเชื่อได้ว่า… มนุษย์ได้เกิดขึ้นบนโลกมาประมาณ 2 ล้านปีมาแล้ว และตลอดช่วงเวลาดังกล่าว มนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งของระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ กระทั่งเผ่าพันธ์มนุษย์ได้รู้จักการประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เมื่อราว 10,000 ปีมานี้ ก่อนที่มนุษย์จะวิวัฒน์เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม… ซึ่งถือว่าเป็นยุคของความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ในทางที่ก่อให้เกิดการสูญเสียสมดุลย์ทางธรรมชาติอย่างขนานใหญ่เมื่อราว 200 ปีที่ผ่านมานี้เอง (J. R. Harlan,1975)

ยุคของการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น มนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากเดิมที่มีความสมถะ และอาศัยสิ่งที่ได้จากธรรมชาติเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต เปลี่ยนแปลงไปเป็นการผลิตเพื่อขายและแลกเปลี่ยนมากขึ้น… และอุตสาหกรรมก็ทำให้มนุษย์เกิดความสะดวกสบาย นับตั้งแต่มีการคิดค้นเครื่องจักรไอน้ำ ขุดกลั่นใช้น้ำมันปิโตรเลียมเป็นพลังงาน รู้จักไฟฟ้า ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงประยุกต์ใช้พลังงานปรมาณู… ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ได้ทำให้มนุษย์มีความต้องการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมและการบริการ เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นและมากขึ้น

ประเด็นก็คือ… สินค้าทุกอย่างที่ผลิตขึ้นสนองความสะดวกสะบายและความต้องการที่เพิ่มขึ้นไม่หยุดหย่อนนี้ มนุษย์ยังคงพึ่งพาธรรมชาติไม่ได้ต่างจากเดิม เหมือนเมื่อครั้งที่มนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งของระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติเมื่อสองล้านปีก่อน… เรายังใช้น้ำมันที่สูบขึ้นมาจากใต้ดิน และเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั่วโลก ก็ยังใช้แท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ผลิตจากแร่กัมมันตรังสีจากเหมืองปกปิดที่ตั้งและรายระเอียด ขุดขึ้นมาจากพื้นโลกไม่ต่างกัน… หรือแม้แต่สินค้าอาหารและการผลิตสินค้าทางการเกษตรเลี้ยงมนุษยชาติ ก็ยังต้องพึ่งพาดินน้ำและธรรมชาติบนโลกใบนี้ทั้งสิ้น… ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างสิ้นเชิง

พูดถึงสินค้าทางการเกษตรกับผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม… ต้องถือว่าประเด็นนี้เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว ถึงแม้ว่าโลกยังเผชิญปัญหาใหญ่อย่างเรื่องขาดแคลนอาหารอยู่อีกมากก็ตาม

บทความจากกรมวิชาการเกษตร โดยอาจารย์ชนวน รัตนวราหะ อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนึ่งในผู้บุกเบิกเกษตรอินทรีย์ที่มีประสบการณ์ทำจริงกว่า 3 ทศวรรษ ซึ่งตีพิมพ์ผ่านวารสารกรมวิชาการเกษตรไว้ตั้งแต่ท่านยังเป็นหนุ่มนักวิชาการกรมวิชาการเกษตร เคยพูดถึง การเกษตรที่เน้นการขยายพื้นที่โดยการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และเน้นการเพาะปลูกเฉพาะพืชเดี่ยว เช่น ข้าวโพด ฝ้าย มันสำปะหลัง ปอ อ้อย ข้าวฟ่าง ถั่ว… ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายผลิตเพื่อส่งออก… ย้ำว่า “เป็นพืชเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายผลิตเพื่อส่งออก” ได้ก่อให้เกิดผลกระทบและสร้างปัญหาติดตามมามากมาย เช่น

  1. ปัญหาดินเสื่อมโทรม
  2. การเกิดระบาดของศัตรูพืช
  3. การเพิ่มระบาดมากขึ้นของศัตรูพืช
  4. การสร้างความต้านทานของแมลงศัตรูพืชต่อสารกำจัดศัตรูพืช
  5. พิษตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชในสภาพแวดล้อม
  6. สารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในห่วงโซ่อาหาร หรือ Food Chains
  7. สารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร
  8. ผลกระทบของการเกษตรต่อป่าชายเลน
  9. ผลกระทบของอุตสาหกรรมการเกษตรต่อสภาพแวดล้อม

บทความตอนนี้ดัดแปลงจากต้นฉบับที่อาจารย์ชนวน รัตนวราหะ เรียบเรียงไว้เดิมครับ… เอกสารมีรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่เป็นรายละเอียดที่เผยแพร่รับรู้ประเด็นผลกระทบทั้ง 9 อุบัติการณ์ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่ง Reder Fan สายสิ่งแวดล้อมทราบและเข้าใจรายละเอียดปัญหากันดีอยู่แล้ว… และผมเรียบเรียงบทความตอนนี้ขึ้นซ้ำเพื่อใช้พื้นที่เล็กๆ นี้ แนะนำหลายๆ ท่านให้รู้จักและจดจำชื่อ ชนวน รัตนวราหะ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคลื่อนไหวต่อต้านสารพิษทางการเกษตรมาอย่างยาวนาน รวมทั้งกรณีพาราควอตในช่วงสามสี่ปีมานี้ด้วย… 

#FridaysForFuture ครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Kid Flying Kite

VESPA Mindset… ปัจฉิมบท

The Student Mindset ของ Steve Oakes และ Martin Griffin รวมทั้ง VESPA Model ที่อธิบาย “ความสำเร็จ” ผ่านตัวแปรทั้ง 5 อันได้แก่ Vision… Effort… Systems… Practice และ Attitude นั้น… ในทางปฏบัติแล้วจะเป็นเครื่องมือของฝั่งผู้สอน ที่ต้องนำแนวทางการพัฒนา VESPA Minกset ให้ผู้เรียนด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่อธิบายไว้เป็นลำดับในแต่ละบทและตอนของเนื้อหาในหนังสือ…

LMS

Learning Management Systems…

สิ่งที่เราอยากสอนออนไลน์นั้นต้องการระบบในการจัดการขนาดไหน องค์กรบางแห่งพัฒนาระบบอบรมภายใน หรือสอนงานโดยแปลงคู่มือมาเป็นไฟล์ HTML วางไว้ให้พนักงานเปิดอ่านเองและถือว่าทุกคนปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้… ในขณะที่หลายองค์กรมีระบบติดตามว่า พนักงานคนไหนอ่านอะไรไปแล้วบ้าง หรือเรียนรู้เรื่องอะไรไปแล้วแค่ไหน… ส่วนการจัดการสอนเต็มรูปแบบ ก็จำเป็นจะต้องติดตามและรู้จักผู้เรียนที่เข้ามาเรียนและมาใช้เนื้อหาอย่างละเอียด รวมทั้งประเมินความรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์การสอนด้วย… ซึ่งทั้งหมดต้องการระบบการจัดการบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ และทั้งหมดมีอยู่ในซอฟท์แวร์ระบบที่เรียกว่า LMS หรือ Learning Management Systems

Presentation

Message and Structuring of Presentation… สารและการจัดวางบนสไลด์

แนวคิด “การแปลงสารเป็นสไลด์” เพื่อเรียงลำดับ Messages แต่ละชิ้นที่คนออกแบบการสื่อสารในทุกวัตถุประสงค์ ของทุกขนาด Messages… สามารถส่งสารไปยังจุดหมายปลายทางได้ครบถ้วน… ซึ่งการแบ่ง Message เป็นชิ้นย่อยก็เพื่อไม่ให้ Message ของเราเกิดปรากฏการณ์ Cognitive Overload กับผู้รับสารหรือ Receiver… ซึ่งกรอบทฤษฎี Cognitive Load Theory ที่ว่าด้วยแนวทาง “ช่วยนำส่งสาร” ในลักษณะคาดคะเนประสิทธิภาพของสารที่จะเข้าถึงกลไกสมองระดับสติปัญญาของ Receiver หรือ Target Audience

REVU.NET… ชุมชนของ Brand และ Influencer

ในโลกธุรกิจที่ลมหายใจดิจิตอล ต้องออกแรงควานหาลูกค้าเป้าหมาย กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตอย่างอินเตอร์เน็ต… ด้านหนึ่งคือโอกาสมหาศาลที่แค่คิดถึงก็มีความสุข… แต่การทำให้เป็นจริงจนเกิดยอดขายจริงๆ ไม่ได้มีอะไรง่ายอย่างฝัน… รวมทั้งไม่มีของฟรีดีๆ แบ่งปันเสียด้วย