Gold Hydrogen… ไฮโดรเจนจากธรรมชาติ และ จาก Bio-Technology #SustainableFuture

กล่าวเฉพาะก๊าซไฮโดรเจนในฐานะเชื้อเพลิง… นักวิทยาศาสตร์ และ นักธรณีวิทยาได้ค้นพบไฮโดรเจนธรรมชาติในชั้นดิน และ ชั้นหินของเปลือกโลกอย่างมีนัยยะสำคัญไม่ต่างจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติ และ น้ำมัน… โดยมีการค้นพบแหล่งไฮโดรเจนธรรมชาติมากมายหลายพื้นที่ทั่วโลกมานานแล้ว เช่น การค้นพบแอ่งไฮโดรเจนธรรมชาติของบริษัท Gold Hydrogen สัญชาติออสเตรเลียในเขต Yorke Peninsula และ Kangaroo Island ในเขต South Australian… รวมทั้งการค้นพบของบริษัทสำรวจ และ ผลิตก๊าซธรรมชาติจากสเปน ชื่อ Helios Aragon ซึ่งมีข้อมูลการค้นพบไฮโดรเจนธรรมชาติจากการขุดเจาะน้ำมัน และ ก๊าซธรรมชาติในเขตภาคเหนือของประเทศสเปนมานานกว่า 50 ปี…

More »

New DLTV โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในบรรดาวิสัยทัศน์ “การศึกษาทางไกล หรือ Distance Learning” ที่ก่อตั้ง และ ยังคงมีความสำคัญกับกลไกทางการศึกษาระดับมหภาคมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกิน 20 ปีนั้น… ชื่อ Distance Learning Foundation Under The Royal Patronage หรือ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากประเทศไทยย่อมมีชื่ออยู่ในลำดับต้นๆ ของโลกด้วยอายุโครงการที่ดำเนินมายาวนานกว่า 25 ปีแล้ว… นับตั้งแต่พระมหากรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ปัญหาครูไม่ครบชั้น และ ปัญหาครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล…

More »

Open Innovation Canvas… เครื่องมือร่างแบบนวัตกรรมใหม่ #DeepTechDevelopment

Innovation Canvas เป็นแผ่นภาพรวบรวมแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเอาไว้บนภาพๆ เดียวผ่านแนวคิดการนำเสนอแบบ Visual Presentation แบบเดียวกับ BMC หรือ Business Model Canvas สำหรับสื่อสารโมเดลธุรกิจ และ Empathy Canvas สำหรับทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อใช้พัฒนาแผนการตลาด 

More »

Middle Management… คนกลางผู้เป็นกาวในองค์กร #ExtremeLeadership

Middle Management เป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบแบบกึ่งบริหาร หรือ Semi-Executive Position ซึ่งมีอำนาจสั่งการทรัพยากรบุคคลภายใต้ความรับผิดชอบได้ทั้งหมด แต่ต้องเป็นข้อสั่งการโดยความเห็นชอบของผู้นำในสายการสั่งงานเหนือตน รวมทั้งผู้นำสูงสุด ซึ่งทำงานไม่ง่าย และ ท้าทายอย่างยิ่งในหลายกรณี

More »

Post-Traumatic Stress Disorder… เรื่องร้ายตามหลอกหลอน #SelfInsight

คนโชคร้ายที่ชีวิต และ ประสบการณ์ต้องไปเจอะเจอเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจให้ “วิตกและหวาดกลัวอย่างรุนแรง” ซึ่งได้กลายเป็นประสบการณ์เลวร้าย ติดตา ติดใจ และ ติดความคิด โดยเหตุการณ์ หรือ ภาพจำจากเหตุการณ์นั้นจะวนเวียนหลอกหลอนเหมือนเหตุการณ์นั้น “เกิดขึ้นกับจิตใจ และ ความคิด” ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมีผลกับภาวะสุขภาพทั้งทางกาย และ ทางใจ

More »

Fortunate Son… CCR #เพลงดังฟังดี

Fortunate Son ปล่อยซิงเกิลแรกในเดือนกันยายน ปี 1969… ก่อนจะเอาลงอัลบั้ม Willy and the Poor Boys ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน… Fortunate Son กลายเป็นเพลงฮิตอย่างรวดเร็วโดยถูกตีความ และ ใช้แสดงออกถึงการต่อต้านสงคราม และ ใช้เคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์เพื่อคัดค้านบทบาทของกองทัพสหรัฐในสงครามเวียดนาม… โดยไต่อันดับที่ 14 ใน US Billboard ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ปี 1969… และยังครองอันดับที่ 9 ในช่วงต้นเดือนธันวามคมปีเดียวกัน หลังจาก Billboard ใช้เกณฑ์ใหม่ในการจัดอันดับเพลงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ปี 1969… ก่อนจะขึ้นอันดับที่ 3 ในวันที่ 20 ธันวาคม ปี 1969 ด้วย

More »

DEI Strategy… หลากหลายเท่าเทียมและสำคัญ #MetaStrategy

ความเชื่อและศาสนากับเชื้อชาติสีผิวและความหลากหลายทางเพศในสังคมปัจจุบัน แม้บรรยากาศจะเปิดกว้างผ่อนคลายกันมากแล้วในทางนโยบาย แต่การกระทบกระทั่ง และ ความขัดแย้งหลักๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกทุกวันนี้ก็ยังมีมูลเหตุในเรื่องของเชื้อชาติ และ ศาสนาอย่างเข้มข้น… เช่นกรณีความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างยิว–คริสต์–อิสลาม… ความขัดแย้งในประเด็นชาติพันธุ์ในแอฟริกา จีน และ เมียนมา… ความชิงชังระหว่างคนขาว–คนดำ–คนเอเชียในสหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย… ซึ่งภาวะขัดแย้งกระทบกระทั่งล้วนแต่เกิดขึ้นบนความหลากหลายทางความเชื่อ และ ศาสนา กับ เชื้อชาติสีผิว และ ความหลากหลายทางเพศ โดยความขัดแย้งทั้งหมดได้ทำลายโอกาสมากมายทั้งที่เห็นอย่างชัดเจนว่าเสียหายพังทลายไปต่อหน้าต่อตา รวมทั้งโอกาสที่ไม่คาดไม่ถึง และ โอกาสที่ไม่มีโอกาสจะคาดถึงอีกมาก

More »

Sustainable Community… ชุมชนยั่งยืน #SustainableFuture

การพูดถึงชุมชนยั่งยืนหลังวิกฤตโควิดที่ทั่วโลกมีประสบการณ์ใกล้เคียงกัน เมื่อต้องเผชิญวิกฤตโดยต้องพึ่งพาตนเองให้มาก และ พึ่งพิงกันเองกับเพื่อนบ้านในชุมชน โดยมีนวัตกรรม “ตู้ปันสุข” ของประเทศไทยได้กลายเป็นกรณีศึกษาของแนวคิดการสร้างชุมชนที่พึ่งพิงกันได้… โดยมีเป้าหมายที่จะปรับโครงสร้างของเมือง หรือ ชุมชนให้สมดุลยั่งยืนทั้งด้านสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและสังคม… ซึ่งถูกขับเคลื่อนผ่านแนวคิดต่างๆ มากมาย เช่น Ecovillage… EcoCommunities… Off-Grid Community… Green Cities… Livable Cities… Sustainable Cities และ Sustainable Community… และอื่นๆ อีกมากที่มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ดีกว่าเดิมทุนด้าน ภายใต้การแบ่งปันปัจจัยพื้นฐานโดยเกิดความเหลื่อมล้ำไม่มากจนกลายเป็นปัญหา… ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาด “ความร่วมมือ” จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

More »

Collaborative Learning Technology… เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ไปด้วยกัน #ReDucation

การร่วมกันเรียนรู้ หรือ การเรียนรู้ร่วมกันจะถูกอธิบายด้วยกระบวนการ หรือ วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน หรือ Collaborative Learning Method ซึ่งถือเป็นกระบวนวิธีที่นักการศึกษาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎี ZPD หรือ The Zone of Proximal Development ของ Professor Lev Semyonovich Vygotsky หรือ Lev Vygotsky… ซึ่งอธิบายถึงพื้นที่องค์ความรู้ใหม่ที่คนๆ หนึ่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีก และ ได้อีกเรื่อยๆ ภายใต้ความช่วยเหลือที่ถูกเอื้อเฟื้อแบ่งปันจากสมาชิกกลุ่มที่มี หรือ สนใจองค์ความรู้ และหรือ ประสบการณ์ใหม่นี้ร่วมกัน… โดยพื้นที่ หรือ Zone ที่ว่านี้จะอยู่ระหว่างองค์ความรู้ที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองโดยง่าย กับ องค์ความรู้ที่ยากจะทำความเข้าใจ หรือ ยากจะได้เข้าไปมีประสบการณ์ร่วม

More »

Atlantic Quantum… ควอนตัมคอมพิวเตอร์บนสถาปัตยกรรมเพื่อข้ามขีดจำกัด #DeepTechInnovation

Atlantic Quantum ก่อตั้งขึ้นในฤดูใบไม้ผลิปี 2022 โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ และ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ควอนตัมกลุ่ม EQuS หรือ Engineering Quantum Systems ที่ MIT ภายใต้การนำของ Prof. Dr.William Oliver และ Dr.Simon Gustavsson ซึ่งทีมวิจัยจาก EQuS ได้ประสบความสำเร็จในการออกแบบ และ ทดสอบการประมวลผลทางควอนตัมอันว่าด้วย Qubit Coherence Times และ Record Gate Fidelities และ Large-Scale System Integration จนพบเทคนิคและแนวทางซึ่งถือเป็นแนวทางการก้าวข้ามข้อจำกัดทางควอนตัม และ ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ควอนตัมเดิม…

More »

Task Oriented Leadership and Relationship Oriented Leadership… ภาวะการนำเพื่อจัดการด้วยภาระงานและสายสัมพันธ์ #ExtreamLeadership

มีคำกล่าวถึงการเป็นผู้นำที่เป็นจริงที่สุดวลีหนึ่งบอกไว้ว่า… We Are The Leader Of Something หรือ เราต่างก็เป็นผู้นำของบางสิ่ง… โดยบางสิ่งที่ว่าก็คือความสัมพันธ์แบบต่างๆ อย่างครอบครัว เพื่อน ชุมชน และ ที่ทำงาน ซึ่งถ้าบทบาทในแวดวงความสัมพันธ์แบบไหนก็ตาม ได้ทำให้คนๆ หนึ่งต้องเข้าไปทำหน้าที่จัดการ หรือ Manage… ทั้งที่จัดการด้วย “ภาระงาน หรือ Task และ ความสัมพันธ์ หรือ Relationship” ด้วยความรับผิดชอบ… ผู้รับผิดชอบการจัดการทั้งหมดนั้นจะกลายเป็น “ผู้นำ” ในบริบทนั้นโดยปริยาย

More »

Amusement… สนุกสุขสันต์  #SelfInsight

การได้หัวเราะครื้นเครงซึ่งเป็นภาวะบันเทิงเริงใจของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อย่างพวกเรา หรือ แม้แต่กับสัตว์หลายๆ ชนิด ซึ่งภาวะบันเทิงเริงใจอันสื่อถึง “ความพึงพอใจขั้นสุด” ที่มักจะกระเพื่อมขึ้นมาจากความสุขธรรมดา ซึ่งคนๆ หนึ่งได้เข้าสู่สภาวะของการประสบเหตุการณ์ และหรือ สถานการณ์อันตลกขบขัน และ สนุกสนานอย่างมาก โดยจะสัมพันธ์กับประสบการณ์แห่งความเพลิดเพลินจนปรากฏเป็นรอยยิ้ม และ เสียงหัวเราะโดยอัตโนมัติจากอารมณ์บวกล้นเหลือ จนเห็นเป็นกิริยาตื่นตัวทางสรีรวิทยาที่แสดงถึงความพึงพอใจขั้นสนุกสุขสันต์ หรือ Amusement ออกมา

More »

The Bridges of Madison County… สะพานรัก สะพานอดีต #หนังดีที่เคยดู

เรื่องราวความสัมพันธ์นอกสมรส และ โศกนาฏกรรมของ Robert Kincaid กับ Francesca Johnson มาจากนวนิยายชื่อ The Bridges of Madison County ของ Robert James Waller ซึ่งถูดดัดแปลงเป็นภาพยนต์โดย Clint Eastwood โดยกำกับการแสดง และ แสดงนำในบท Robert Kincaid คู่กับ Meryl Streep ในบท Francesca Johnson… ออกฉายในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ปี 1995 โดยใช้ทุนสร้างเพียง  22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ทำเงินถล่มทลายไปได้ถึง 182 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อลาโรง… แถม Meryl Streep ยังมีชื่อเข้าชิงรางวัลดารานำหญิงในออสการ์ ปี 1996 อีกด้วย

More »

Mission Based Marketing… แนวคิดการขับเคลื่อนพันธกิจด้วยการตลาด #SaturdayStrategy

Mission Based Marketing หรือ Mission Driven Marketing หรือ การขับเคลื่อนพันธกิจด้วยการตลาด ซึ่งถูกจัดให้เป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยพันธกรณีที่องค์กรมีต่อเป้าหมายบุคคลเป็นหลัก ทั้งที่เป็นลูกค้าโดยตรง และ ที่เป็นผู้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นพันธกิจที่เน้นการสื่อสารทางการตลาดถึงกลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจนบรรลุวัตถุประสงค์ถึงขั้นประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นเป้าหมายความสำเร็จทั้งของลูกค้า และ ขององค์กรร่วมกัน

More »

FTIX Carbon Trading Platform โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก #CarbonNeutrality

ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย ที่ดำเนินการโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญ ในฐานะที่เป็นระบบฐานข้อมูลการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศ สามารถติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ GHG ของประเทศที่ภาครัฐสามารถนำมาเชื่อมโยงกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้… ตลอดจนมีการลงทุนในเทคโนโลยีที่สามารถลด GHG ได้ด้วย 

More »

Digital Twin in Education… กรณีศึกษา DT Technology in Engineering Education #ReDucation

Simulation หรือ สถานการณ์จำลองเพื่อฝึกฝนทักษะสำคัญ กำลังถูกยกระดับด้วย Virtual Reality หรือ VR และ Augmented Reality หรือ AR ซึ่งโดดเด่นในการจำลองสภาพแวดล้อมด้วยความยืดยุ่นสูงจนแทบจะไร้ขีดจำกัด ในขณะที่มีการพึ่งพา Hardware น้อยลงมากจนต้นทุนการสร้าง Simulation บน AR และ VR ถูกลงถึงขั้นเอามาใช้จำลองการทดลองวิทยาศาสตร์ที่อันตรายสูง เพื่อฝึกประสบการณ์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีนักเรียนในชั้นเพียงไม่กี่คนก็ยังคุ้มค่า… ซึ่งความสามารถในการจำลองสถานการณ์ด้วยเทคโนโลยี “AR และ VR ในฐานะสื่อทางการศึกษา” เพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียน และหรือ ผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน… จึงถูกพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนไปถึงการใช้ Digital Twin Technology อันเป็น “การจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง จากสภาพแวดล้อมจริงแบบเรียลไทม์” จน​ได้เห็น และ ได้สัมผัสรายละเอียดสำคัญได้เหมือนกันทุกประการ

More »

Predictive Analytics และ Prescriptive Analytics #DeepTechDriven

ข้อมูลมีค่าคือข้อมูลที่ทำเงิน!… คำกล่าวง่ายๆ ตรงไปตรงมาเพื่อจะบอกว่าข้อมูลไม่ได้มีค่าเสมอไปตราบเท่าที่มันยังเป็นแค่ข้อมูล ซึ่งยังเอาไปทำมาหากิน หรือ เอาไปแลกเป็นเงินยังไม่ได้… แต่คำกว่าข้างต้นก็ไม้ได้ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่มีคนกล่าวไว้นานแล้วว่า… Data is New Oil! ซึ่งเห็นภาพน้ำมันดิบที่เอาไปทำอะไรก็ไม่ได้มากนัก เว้นแต่จะกลั่นสกัด หรือ แปรรูปให้เป็นน้ำมันสำเร็จรูปเสียก่อน… ข้อมูล หรือ Data ก็เช่นกัน จะมีค่ามีราคา และ เห็นประโยชน์อย่างชัดเจนเมื่อนำใช้ ก็จำเป็นจะต้องกลั่นสกัด หรือ แปรรูปแบบที่เรียกว่า “วิเคราะห์ หรือ Analysis” เพื่อแยกย่อยองค์ประกอบของข้อมูลให้พร้อมใช้ไม่ต่างจากน้ำมันเสียก่อน…

More »

Hybrid Organization… องค์กรลูกผสม #ChangeManagement

องค์กรส่วนใหญ่ถูกตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเดียว และหรือ เป้าหมายแบบไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยหลักใหญ่ๆ ก็จะแบ่งเป็นองค์กรเชิงพาณิชย์ หรือ องค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อแสวงหากำไรจากการค้าขาย… กับองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยไม่หวังกำไรเพื่อขับเคลื่อนคุณค่าเชิงสาธารณะแบบต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากองค์กรแสวงกำไรที่ขับเคลื่อนคุณค่าไปถึงกลุ่มลูกค้าผู้ยินดีจ่ายเงิน… แต่องค์กรยุคขับเคลื่อนความยั่งยืน คู่กับ เป้าหมายแรกของการก่อตั้งองค์กรขึ้น ทั้งที่หวังกำไร และ ไม่หวังกำไรอย่างใน​​ปัจจุบัน ซึ่งได้ทำให้ระบบงาน และ สายการบังคับบัญชามีความซับซ้อนขึ้นมาก และยังปะปนผสมผสานทั้งที่มาและที่ไปของส่วนต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นองค์กร จนกลายเป็นองค์กรลูกผสม หรือ Hybrid Organization ในที่สุด

More »

Social Anxiety Disorder… หวั่นวิตกที่จะเข้าสังคม #SelfInsight

ความรู้สึกวิตกกังวล และหรือ ความรู้สึกกลัวที่จะต้องเข้าสังคม หรือ ต้องพบปะผู้คนที่ไม่คุ้นเคยในขั้นเป็นโรคกลัวการเข้าสังคม หรือ Social Anxiety Disorder หรือ Social Phobia นั้น… มักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน ความสัมพันธ์ และ ความสุขในชีวิต และ ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นผลเสียกับตนเองมากมาย

More »

Heaven… Bryan Adams #เพลงดังฟังประจำ

Heaven ถูกแต่งเนื้อร้องขึ้นในช่วงปี 1983 ในระหว่างที่ Bryan Adams ข้ามพรมแดนจากแคนาดาบ้านเกิดมาเดินสายร้องเพลง และ ทำดนตรีร่วมกับศิลปินวง Journey โดย Bryan Adams ได้เขียนเนื้อร้องร่วมกับคู่หูนักร้องนักแต่งเพลง และ โปรดิวเซอร์ชาวแคนาดาชื่อ Jim Vallance ซึ่งเนื้อเพลง Heaven ได้รับการบันทึกเสียงที่ Power Station ใน New York ช่วงต้นเดือนมิถุนายน ปี 1983 ก่อนจะไปปรากฏเป็น Soundtrack ในหนังเรื่อง A Night in Heaven ที่ออกฉายช่วงคริสต์มาสในปีเดียวกัน… Heaven จึงถือเป็นเพลงแรกของ Bryan Adams ที่บันทึกเสียงในสหรัฐอเมริกา และ ประสบความสำเร็จเกินคาดมากมายถึงแม้หนัง A Night in Heaven จะขาดทุนและแทบจะไม่มีใครจดจำหนังเรื่องนี้ได้… 

More »

Green Ocean Strategy… กลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว #SaturdayStrategy

ในบรรดากลยุทธ์น่านน้ำ หรือ Ocean Strategy ทั้ง 4 ที่มี Red Ocean… Blue Ocean… Green Ocean และ White Ocean Strategy นั้น… Green Ocean Strategy กับ White Ocean Strategy ถือว่าเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนที่เหนื่อยน้อย กำไรไม่มาก แต่อยู่ได้ยาวนาน… โดยกลยุทธ์น่านน้ำสีเขียวจะมุ่งไปที่สิ่งแวดล้อม กับ ระบบนิเวศน์ และ สุขภาพกายใจของผู้คนที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะที่กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว หรือ White Ocean Strategy จะมุ่งไปที่การดูแลสังคมโดยเน้นการไม่แสวงกำไร ซึ่งถือว่าไม่ง่ายสำหรับการทำธุรกิจในแบบ Social Enterprise และ NGO… กลยุทธ์องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษ… จึงไม่พลาดที่จะหันหา Green Ocean Strategy หรือ กลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว โดยมีกระแสการส่งเสริมตามกรอบการพัฒนาความยั่งยืน หรือ SDGs หรือ Sustainable Development Goals ที่มีทั้งตัวอย่าง และ รายละเอียดมากมายให้สืบค้นอ้างอิง

More »