Open Book

Assessment Method Designed สำหรับ Open Book Examination

อย่างที่เกริ่นไปกับบทความตอน Open Book Exam และ Take Home Exam ว่า… นี่คือยุคสมัยของการเรียนการสอนออนไลน์อย่างแท้จริงแล้ว ซึ่งการปรับตัวสู่การเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเปอร์เซ็นต์แค่ไหนของสัดส่วนการทำหลักสูตรและนโยบายก็ตาม สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมากก็คือ การประเมินผลการเรียนการสอนหรือการสอบ ซึ่งโครงสร้างการทดสอบความรู้ทั้งระบบ จำเป็นต้องพัฒนาบนโครงสร้างที่สอดคล้องกับทุกบริบทของการจัดการศึกษาที่เป็นปัจจุบันให้ได้

อย่างที่เกริ่นไปกับบทความตอน Open Book Exam และ Take Home Exam ว่า… Open Book Exam ต้องการคำตอบที่ผู้เรียนหรือผู้ถูกประเมินผลการเรียนเป็นคนตอบโดยตรง โดยการตั้งคำถามทดสอบความความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนขั้นประยุกต์และวิเคราะห์… โดยไม่แจงคำตอบที่ถูกผิดคละกันมาให้เลือกเหมือน Close Book Exam หรือเหลือช่องว่างให้ตอบเท่าที่จำได้

ประเด็นก็คือ… มีบุคลากรทางการศึกษาน้อยมากที่มีประสบการณ์กับ Open Book Exam ถึงระดับ “ออกแบบข้อสอบเป็นจริงๆ”

ซึ่งนิยามของการ “ออกข้อสอบเป็น” คลอบคลุมตั้งแต่กำหนดกรอบและวัตถุประสงค์การสอบ ตั้งเกณฑ์การประเมินไปจนถึงเงื่อนไขก่อนทดสอบ ระหว่างทดสอบและหลังสอบ… เลยไปจนถึงมาตรฐานข้อสอบที่หลายกรณีอาจจะต้องใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำงานเป็น Peer Reviewer เพื่อช่วยตรวจสอบตัวข้อสอบและรับรองความถูกต้องแม่นยำทั้งมิติเนื้อหาสาระและเกณฑ์ที่ใช้แปรผลเทียบวัด… ซึ่งข้อสอบต้องดึง “ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ หรือ Critical Thinking และทักษะการวิเคราะห์องค์ความรู้ออกมาได้อย่างครบถ้วน”

ก่อนอื่น ผมเรียนทุกท่านไว้ตรงนี้ว่า… Open Book Exam ไม่มีรูปแบบตายตัวและต้องพึ่งพาวิจารณญาณของคนออกแบบทดสอบมากยิ่งกว่าวิจารณญาณของผู้สอบหลายเท่า โดยเฉพาะการออกแบบเกณฑ์การประเมินที่ต้องละเอียดรอบคอบให้มาก… และผมไม่มีคำแนะนำขั้นละเอียดใดๆ กว่านี้เสริมให้ทุกท่านได้อีก

แต่ผมลอกการบ้านจากเอกสารเผยแพร่ของ The University of Newcastle, Australia มาฝากแทน… ซึ่งเอกสารแนะนำ “ข้อควรพิจารณา” เมื่อต้องออกข้อสอบแบบ Open Book Exam ได้แก่

  • คำถามใน Open Book Exam ต้องประเมินความสามารถในการตีความ หรือ Interpretation และความสามารถในการประยุกต์ หรือ Applying โดยใช้ความรู้และทักษะที่เข้าใจอย่างถูกต้อง โดยใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ด้วยวิจารณญาณมากกว่าการจดจำ
  • ตั้งคำถามอิงกรณีศึกษา หรือใช้ Case Based Exam Questions เพื่อถามหาทักษะการใช้เหตุใช้ผลด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้อง โดยเจาะจงฉากทัศน์ หรือ Scenario ที่แตกต่างหลากหลาย
  • ตั้งคำถามให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ไม่หลอกล่อเล่นสำนวนให้ผู้สอบสับสนเสียเวลา… เปิดโอกาสให้ผู้สอบได้ใช้เวลาเต็มที่กับการหาคำตอบสร้างสรรค์ มากกว่าจะเสียเวลากับการทำความเข้าใจคำถาม
  • ตั้งคำถามให้ลึกกว่าที่หาคำตอบได้จากข้อความในตำรา หนังสือหรือเอกสารสืบค้นอ้างอิง
  • คำถามที่สร้างขึ้นต้องยืนยันทักษะความรู้ที่บรรลุวัตถุประสงค์ถึงขั้น “การปลูกฝัง” ทักษะความรู้อย่างชัดเจน

ส่วนตัวอย่าง Open Book Exam ที่เอกสารเผยแพร่ของ The University of Newcastle, Australia แนะนำไว้ว่า…

  • วางโครงสร้างคำถามโดยใช้  Problem Based Scenarios หรือยกกรณีที่เกิดขึ้นในโลกความจริงแบบ Real World Cases และหาคำตอบจากความรู้และทักษะของผู้สอบว่าจะจัดการให้เห็นฉากทัศนแบบนั้นแค่ไหนอย่างไร
  • เปิดประเด็นให้ผู้สอบได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่กรอบประเด็นโดยคำถามเสียเอง
  • วางโครงสร้างคำถามที่เกี่ยวข้องให้หลากหลายทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ที่ข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันอย่างมีนัยยะ
  • วางโครงสร้างคำถามเกี่ยวกับการนำข้อมูลหรือความรู้ไปประยุกต์ ตั้งแต่วิธีการใช้… การวิเคราะห์สังเคราะห์… แนวทางการสร้างและใช้เชิงสร้างสรรค์… หรือแม้แต่การตีความและทัศนคติที่เกี่ยวเนื่อง
  • ใช้คำถามแบบ Socratic Questions หรือ คำถามแบบโสกราตีส หรือการตั้งคำถามสำหรับค้นหาความคิดหลากหลายทิศทาง เพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์ ให้อธิบาย สืบค้น และวิพากษ์หลากหลายแง่มุมจนเห็นความซับซ้อน… หรือใช้คำถามสะท้อนระดับความรู้แบบ Bloom’s Taxonomy หรือ คำถามเพื่อการจำแนกระดับผู้เรียนตามทฤษฎีบลูม ซึ่งมีตัวอย่างแนวคำถามทั้งสองกรอบแนวคิดดังเช่น

ตัวอย่างคำถามแบบ Socratic Questions ได้แก่

Type of Socratic QuestionExample questions and starters
Clarification questions– What do you mean by…?
– Could you put this another way?
– What do you think is the main issue?
– Could you provide an example?
– Could you expand upon that point further?
Assumption questions– Why would someone make this assumption? 
– What is assuming here?
– What could we assume instead?
– You seem to be assuming
– Do I understand you correctly?
Reason and evidencequestions– What would be an example?
– Why do you think this is true?
– What other information do we need?
– Could you explain your reason to us?
– By what reasoning did you come to that conclusion?
– Is there reason to doubt that evidence?
– What led you to that belief?
Origin or source questions– Is this your idea or did you hear it from some place else? 
– Have you always felt this way? 
– Has your opinion been influenced by something or someone? 
– Where did you get that idea? 
– What caused you to feel that way?
Implications and consequence questions– What effect would that have? 
– Could that really happen or probably happen?
– What is an alternative? 
– What are you implying by that?
– If that happened, what else would happen as a result? Why?
Viewpoint questions– How would other groups of people respond to this question?
– Why? 
– How could you answer the objection that ______ would make? 
– What might someone who believed _____ think?
– What is an alternative? 
– How are ____ and ____’s ideas alike? Different?

ตัวอย่างคำถามแบบ Bloom’s Taxonomy Level ได้แก่

Type or level of questionStudents are asked to …Example questions and starters
Knowing and rememberingrecall knowledge ofsubject matter relevant to the discussion.– What, where, who, when, where …?
– How many …?
– List …
– Describe …
– Define …
Understanding Demonstrate understanding by constructing meaningfrom information.– In your own words, … 
– Explain how …
– What did X mean when …?
– Give an example of …
Applyingapply knowledge and understanding to a particular task or problem.– How would you use …?
– What examples can you find to …?
– How would you solve ___ using what you’ve learned?
– What would happen if …?
Analysingexamine different concepts and make distinctions between them.– What are the parts or features of …?
– What are the competing arguments within …?
– Why is X different to Y?
– Compare and contrast …
– What is the relationship between A and B?
Evaluatingmake judgements about concepts or ideas.– What is most important/effective? Which method is best? 
– Which is the strongest argument?
Creatingdevelop new ideas from what they know and understand.– How would you design a …?
– What alternatives are there to …?
– What changes would you make?
– What would happen if …?
– Suppose you could ___ what would you do?
– How would you evaluate …?
– Can you formulate a theory for …?

คร่าวๆ ประมาณนี้ครับ แต่รายละเอียดกว่านี้ จะพยายามแทรกอธิบายตามวาระโอกาสที่ทำได้ครับ… สำหรับท่านที่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ “การพัฒนาหลักสูตรและการสอน” โดยตรงมาก่อนคงจะงงๆ มากหน่อย เพราะเนื้อหาที่กล่าวถึงค่อนข้างเฉพาะเจาะจงและผิวเผินรวบรัดอย่างมาก… 

เอาเป็นว่า! ข้อสอบแบบ Open Book Exam มีศาสตร์ในการออกข้อสอบลึกล้ำไม่ธรรมดาอยู่เบื้องหลัง… เห็นทีอีกสองตอนถัดไป คงต้องแตะ Socratic Questions และ Bloom’s Taxonomy สไตล์ Reder กันต่ออีกหน่อยแล้วหล่ะ

โปรดติดตามด้วยครับ!!!

บทความแนะนำเกี่ยวกับการสอบและประเมินความรู้ในบริบท eLearning

อ้างอิง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts