Authentic Leadership… ภาวะผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยความถูกต้อง #ExtremeLeadership

การเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างสมบูรณ์ของคน Gen Y ที่เกิดระหว่างปี 1981 – 1996 และ คน Gen Z ที่เกิดระหว่างปี 1997 – 2012 นั้น… นัยสำคัญของการจัดการ และ ภาวะผู้นำที่ปฏิบัติต่อแรงงานทั้ง 2 ยุคที่เติบโตมากับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ความสะดวกสบายหลายรูปแบบที่สังคมได้พัฒนาความเป็นอยู่ และ รูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องปรับตัวเรื่อยๆ ทำให้แรงงานจาก 2 ยุคสมัยดังกล่าวมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เร็ว เปิดกว้างทางความคิด และ ตัดสินใจจาก “ข้อมูล และ ข้อเท็จจริง” ที่สืบค้นพบมากกว่าจะตัดสินใจด้วยความเชื่อแบบต่างๆ โดยเฉพาะความเชื่อฟังที่จากบางยุคใช้สร้างวัฒนธรรมกันมา

แรงงานและทรัพยากรบุคคลจากยุค Gen Y และ Gen Z จึงมักจะแข็งข้อ และ ต่อต้านหัวหน้างาน และ ผู้นำทีมที่ “ไม่มีความจริง” มาให้พวกเขาตัดสินใจ… ซึ่งหัวหน้างานที่อ้างประสบการณ์ตน แต่ผลงานในอดีตไม่เป็นชิ้นเป็นอัน… ดีแต่พูด… อ่านน้อย… ใช้ข้อมูลไม่เป็น… พูดความจริงไม่หมด… ลักไก่ และ อีกร้อยเล่ห์ที่พวกอาบน้ำร้อนมาก่อนจนหนังลอก ก็คิดไม่ได้ว่าคนรุ่นหลังเขาเก่งกว่าหลายด้าน… ซึ่งคนรุ่นหลังส่วนใหญ่มักจะเก่งพอที่จะกล้าเป็นตัวของตัวเอง… กล้าใช้ความคิดสร้างสรรค์… ต้องการการมีส่วนร่วมในมิติต่างๆ รวมทั้งต้องการแสดงศักยภาพของตนออกมาเช่นกัน… การนำคนจากยุค Gen Y และ Gen Z จึงจำเป็นจะต้องขับเคลื่อนภาวะการนำด้วย “ข้อมูล และ ข้อเท็จจริง” เป็นเบื้องต้น เพราะผู้นำที่ใช้ “ข้อมูล และ ข้อเท็จจริง” จะทำให้เกิดภาวะผู้นำที่เชื่อถือได้มากแบบที่เรียกว่า Authentic Leadership หรือ ภาวะผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยความถูกต้อง

ประเด็นก็คือ… Authentic Leadership หรือ ภาวะผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยความถูกต้อง มีพื้นฐานของความเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยความถูกต้อง หรือ ข้อเท็จจริงและความจริง หลายกรณ๊จึงมีการตีความว่า Authentic Leadership คือภาวะ “ความเป็นผู้นำที่แท้จริง” ที่คนอื่นๆ ตัดสินจากประวัติส่วนตัวของผู้นำ โดยเฉพาะเหตุการณ์ในชีวิต  หรือ เหตุการณ์กระตุ้นที่เกี่ยวพันถึงกระบวนการสร้างคนๆ ให้กลายเป็นผู้นำ… โดยมีการตัดสินใจ และ การเลือกใช้แนวปฏิบัติตน รวมทั้งแนวปฏิบัติต่อผู้อื่นและสิ่งอื่นด้วยค่านิยมทางจริยธรรมที่อ้างอิงความจริง… เปิดเผย เปิดกว้าง และ เผชิญหน้าเหตุการณ์ต่างๆ พร้อมทีมด้วยข้อเท็จจริงที่แบ่งปัน

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… แนวคิด Authentic Leadership หรือ ภาวะผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยความถูกต้องยังเป็นแนวคิดต้องพิสูจน์ “ผลลัพธ์” ความสำเร็จของผู้นำที่ใช้ Authentic Leadership ขับเคลื่อนเป้าหมายและวิสัยทัศน์… ซึ่งค่อนข้างจะขัดแย้งกับแนวคิดเชิงกลยุทธ์ ที่เป็นภาวะผู้นำที่ต้องใช้ชั้นเชิง หรือ เล่ห์เหลี่ยมในการขับเคลื่อนความสำเร็จ… แต่ไม่ว่าจะอย่างไร เอกสารเกี่ยวกับจิตวิทยาองค์กรยุคใหม่ให้ข้อมูลอย่างสอดคล้องกันเป็นจำนวนมากว่า การขับเคลื่อนภาวะการนำด้วย Authentic Leadership เป็นที่ชื่นชอบของแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ยุค Gen Y และ Gen Z เป็นพิเศษ… ซึ่งพิเศษได้ถึงขั้นที่ว่ากันว่าสามารถ “ดึงศักยภาพแฝง” ของพนักงาน Gen Y และ Gen Z ออกมาได้อย่างเหลือเชื่อก็มี!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts