Authentic Leadership

Authentic Leadership… ผู้นำตัวจริง #ExtremeLeader

การขับเคลื่อนองค์กรในยุคที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีแพลตฟอร์มการสื่อสารด้วยข้อมูล และ ใช้ข้อมูลบนคลาวด์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทีม ทั้งเพื่อสื่อสารและสั่งงานกันในองค์กรและทีมอย่างในปัจจุบัน… การจัดการทีมแบบ Top–Down หรือ บนลงล่างเป็นชั้นเป็นลำดับตามสายงานแบบเดิม ดูเหมือนจะถูกทำลายลง… ในขณะที่ผู้นำ หรือ ผู้บริหารระดับสูงก็ได้ใกล้ชิดกับพนักงานระดับล่างผ่านช่องทางการสื่อสารดิจิทัลมากขึ้น และ ได้สัมผัสรายละเอียดของงานในหน้าที่ต่างๆ ของพนักงานแต่ละส่วน ซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริง และ ข้อมูลป้อนกลับ หรือ Feedback ซึ่งทั้งหมดเป็น “ข้อมูลมือแรก หรือ First-Hand Data” ที่สัมผัสได้ด้วยตัวเองมากขึ้น… แทนการรับข้อมูลที่ผ่านลำดับชั้นการสั่งการและสายการบังคับบัญชา ซึ่งมักจะเป็น Middle Management และ ส่วนใหญ่เป็น “ข้อมูลกลั่นกรอง” ที่รายละเอียดมักจะถูกตัดต่อเสมอ

ประเด็นข้อมูลมือแรก หรือ First-Hand Data ซึ่งดีกับผู้บริหารระดับสูงนี้ อีกด้านหนึ่งก็จะมี ข้อมูลมือแรก หรือ First-Hand Data ที่พนักงานทุกลำดับชั้น… ได้ข้อเท็จจริงโดยตรงจากการยืนยันของผู้บริหาร หรือ ผู้นำระดับสูงซึ่งถืออำนาจการตัดสินใจอยู่มากขึ้น… การเป็นผู้นำในยุคองค์กรที่แบนลง หรือ สายการสั่งงานและบังคับบัญชาสั้นลง จึงต้องการผู้นำที่เชื่อถือได้อย่างสนิทใจ หรือ Authentic Leadership ซึ่งต้องเป็นผู้นำที่แท้จริงเพื่อให้พนักงาน หรือ สมาชิกทีม… ทำหน้าที่โดยอ้างอิงการตัดสินใจได้อย่างสมบูรณ์

ประเด็นสำคัญที่ Authentic Leadership จะต้องเข้าใจปรากฏการณ์นี้ก่อนเป็นเบื้องต้นก็คือ… บทบาทของพนักงานที่ได้ใกล้ชิดผู้นำทีมที่ถืออำนาจการตัดสินใจไว้ ส่วนใหญ่จะรู้สึกได้ถึงภาระหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมาย และ มักจะต้องการรู้สึกได้ถึงความสำคัญของตน หรือ ความหมายของตนเองในทีม ซึ่งทั้งหมดจะอิงอยู่กับ “ความเชื่อถือไว้วางใจ” ต่อผู้นำและการตัดสินใจของผู้นำเป็นหลัก

บทความของอาจารย์ ดร.ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร อธิบายประเด็นนี้ว่า… ความคาดหวังในตัวผู้นำที่เพิ่มขึ้นนี้  ผู้นำจำเป็นจะต้องทำหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรัก และ ความมั่นใจให้เกิดกับบุคคลที่เป็นผู้ตามและทีม เพื่อให้โอกาสที่ใครได้ทำงานร่วมกับผู้นำท่านนี้… ก็จะได้มอบหัวใจทั้งหมดให้กับการดำเนินการ จิตวิญญาณของการทำงานเป็นทีมจะแผ่กระจายไปทั่วทั้งองค์กร ส่งผลให้เกิดขวัญกำลังใจ และ กลายเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม… 

นอกจากนั้น… ประเด็นสำคัญที่สุดของความเชื่อใจไว้วางใจในตัวผู้นำนั้น จะทำให้ผู้นำได้ข้อมูลมือแรก หรือ First-Hand Data เกี่ยวกับปัญหาทุกแง่มุมภายใต้บริบทและวิสัยที่สามารถจัดการปัญหาได้มากขึ้นเสมอ

บทความของอาจารย์ ดร.ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร ยังอธิบายเพิ่มเติมถึงลักษณะและทักษะของ Authentic Leadership ว่า… Authentic Leadership จะเป็นผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานขั้นดูดดึงเข้าหากัน อุทิศตนให้กับการทำงาน และ แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน… ซึ่งการจะนำในลักษณะเช่นนี้ได้ ผู้นำจะต้องมีความซื่อสัตย์และคงเส้นคงวา มั่นคงกับคุณค่าที่แท้จริงของตนเองและจะไม่ยอมให้ใคร หรือ อะไร ดึงดูดโน้มน้าวออกไปจากสิ่งที่คิดและเชื่อว่าถูกต้อง… Authentic Leadership จึงเป็นผู้ที่ซื่อตรง มีคุณธรรม มีสติ และ มั่นคงหนักแน่นแม้ในระหว่างเวลาที่ยุ่งยากที่สุด

ส่วนการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำประเภทนี้ จะเกี่ยวข้องกับทักษะ บุคลิกลักษณะ และ ปัจจัยอื่นอีกหลายประการได้แก่

  1. Ethics หรือ จริยธรรม… Authentic Leadership จะเป็นผู้นำที่มีจริยธรรมและไม่เคยประนีประนอมในความถูกผิด
  2. Power หรือ อำนาจ… ผู้นำทุกคนมีอำนาจ แต่ Authentic Leadership รู้ว่าจะใช้อำนาจที่ถูกต้องเพื่อทีมงาน และ เป้าหมายที่ต้องการบรรลุได้อย่างไร… โดย Authentic Leadership จะเลือกใช้อำนาจที่เกิดจากความศรัทธาของทีม ที่เฝ้ามองความเป็นผู้รู้ หรือ Expert Power ของผู้นำ และ ใช้อำนาจด้วยการประพฤติตนเป็นตัวอย่าง หรือ Leading By Example… เมื่อผู้นำทำอย่างที่พูด ที่สอน และ ที่สั่ง ซึ่งจะได้รับความเคารพและความชื่นชมจากทีม… Authentic Leadership จึงไม่เพียงรู้ว่าจะใช้อำนาจประเภทไหนในแต่ละสถานการณ์ แต่ยังรู้ด้วยว่าอำนาจนั้นมาจากไหน และ จะใช้มันอย่างไร
  3. Communication หรือ การสื่อสาร… Authentic Leadership จะเป็นนักสื่อสารชั้นยอด และ รู้การใช้กลยุทธ์การสื่อสารอย่างหลากหลายเพื่อ “ส่งผ่านคุณค่า สร้างแรงบันดาลใจ ออกคำสั่งที่ชัดเจน” โดย Authentic Leadership จะมักใช้การเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวที่สำคัญ… ความสำคัญของการสื่อสารเกี่ยวข้องกับทั้ง “การให้และการรับ” โดย Authentic Leadership จะฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ และ ยอมรับคำแนะนำที่ดีๆ ไม่ว่าคำแนะนำนั้นจะมาจากที่ใด หรือ จากใคร โดยปกติแล้วเป็นเรื่องยากที่ผู้นำจะได้รับข้อมูลป้อนกลับ หรือ Feedback ที่เป็นข้อเท็จจริง และ ที่เป็น First-Hand Information เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงงาน… Authentic Leadership จึงมักจะทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารแบบเปิดให้ทีมงานเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อเท็จจริง
  4. The Organization หรือ องค์กร… Authentic Leadership จะตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ อันเป็นการให้ความสำคัญกับ “คนและองค์กร” เป็นลำดับแรก… โดยเฉพาะเป้าหมายของผู้นำ กับ เป้าหมายขององค์กรที่ควรสอดคล้องกัน เพราะหากเป้าหมายทั้งสองไม่สอดคล้องกันแล้ว… เป้าหมายขององค์กรจะถูกลิดรอนออกไป ผลที่ตามมาคือความสั่นคลอนของความเชื่อมั่นและการยอมรับ…

Authentic Leadership หรือ ผู้นำที่แท้จริงจึงเป็นคนที่เข้าใจ “กลไกการขับเคลื่อนองค์กร และ สมาชิกทีม” ภายใต้การนำของตนอย่างลึกซึ้ง… ซึ่งสำคัญมากที่จะรู้ว่าอะไรที่กำลังดำเนินอยู่จะนำไปสู่อะไร และ ต้องจัดการอย่างไร… โดยเฉพาะการจัดการตัวเองเพื่อให้เป็น Authentic Leadership ที่มีทักษะและประสบการณ์พร้อมต่อความสำเร็จของทีม และ องค์กร

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts