Bio Economy… เศรษฐกิจชีวภาพ #FridaysForFuture

Bio Economy

ปัจจุบันประเทศไทยส่งเสริมกระบวนการแปรสภาพชีวมวล หรือ แปรรูปวัตถุดิบที่ได้จากพืช ทั้งเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ หรือ Biofuels และไบโอเคมีคอล หรือ Biochemicals และพลาสติกชีวภาพ หรือ Bioplastics…  ซึ่งได้จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่สำคัญ เช่น การหมัก การเร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์ และกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีแนวทางอื่นๆ กำลังมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม… หลายแนวทางถูกพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีมูลค่าการลงทุนและคืนอัตราผลตอบแทนที่สูงยิ่ง

กรณีของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า… อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ กำลังเป็นแนวทางใหม่ที่สำคัญ

ประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพอย่างมาก เนื่องจากมีวัตถุดิบทางการเกษตรที่หลากหลาย การพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ จึงได้รับความสนใจอย่างมาก และหลายฝ่ายเชื่อว่า  อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพสามารถสร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพอย่างยิ่งต่อยุทธศาสตร์ลดการพึ่งพาการผลิตจากปิโตรเลียม

ห่วงโซ่เศรษฐกิจชีวภาพที่กำลังเติบโตต่อเนื่องตลอดหลายปี… ที่เห็นชัดเจที่สุดคงจะเป็นกรณีปาล์มน้ำมัน และการผลิตก๊าซโซฮอล์เพื่อผสมใช้เป็นเชื้อเพลิงยานพาหนะ ที่ทุกรัฐบาล “ล้วนต้อง” สนับสนุนส่งเสริมต่อเนื่อง จากคุณประโยชน์มากมายหลายชั้น บนโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทย ที่ยังต้องพึ่งพาภาคเกษตรกรรมไปอีกนาน หรืออาจจะตลอดไปเลยก็ได้

งานวิจัยหัวข้อ Sustainability assessment of oil palm value chain and refinery systems for food, fuel and other value products in Thailand โดย ศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา และคณะ พูดถึงอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพว่า… เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับการพัฒนาในอนาคต เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bio Economy ที่ยั่งยืนกว่าในทุกมิติ โดยเฉพาะกับประเทศไทย

งานของอาจารย์แชบเบียร์ กีวาลาและคณะ ยังพูดถึงไบโอรีไฟน์เนอรี่ หรือ Biorefinery หรือ โรงกลั่นชีวภาพ ซึ่งเป็นโรงกลั่นหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มุ่งแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ด้วยเทคนิคและเทคโนโลยีขั้นสูงหลายระดับ… ซึ่งแต่เดิมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มักจะแปรรูปเพียงเพื่อใช้เป็นอาหารคน สัตว์หรือพืช… แต่ Biorefinery เป็นระบบการแปรรูปหลายหน่วยประกอบกันเพื่อแปลงชีวมวล ซึ่งภายในจะมีองค์ประกอบทางเคมีที่หลากหลายและซับซ้อน เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน รวมถึงแร่ธาตุต่างๆ โดยจะแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มยิ่งกว่า เช่น เชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า และสารเคมี เป็นต้น

โดยส่วนตัวแล้วผมดีใจและมีความสุขมากเมื่อได้ยินใครพูดถึง Biorefinery… และดีใจที่ยุทธศาสตร์ของไทยโอบอุ้มเทคโนโลยีและห่วงโซ่นี้กันเต็มรูปแบบ… กรณี EECi หรือ The Eastern Economic Corridor of Innovation ในพื้นที่ EEC ส่วนจังหวัดระยอง… ซึ่งพื้นที่เกือบทั้งหมด รองรับ Biorefinery Project ที่เดินหน้าไปแล้วกว่า 50% ของโครงการที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนไว้

เวบไซต์ข่าว Nationthailand.com ได้รายงานข้อมูลแถลงจาก ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา ในฐานะ EECi Director ที่พูดถึง Biorefinery Project ในพื้นที่ EECi ที่ท่านรับผิดชอบอยู่ ยืนยันว่า โครงการกว่า 45% พร้อมเดินเครื่องในช่วงเดือนมีนาคม–พฤษภาคมปี 2021 นี้แน่นอน

ในด้านสิ่งแวดล้อม… มีความคาดหวังกันว่า… เชื้อเพลิงชีวภาพและบรรจุภัณฑ์ชีวภาพจะเข้ามาทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลและปิโตรเคมีในอนาคตอันใกล้นี้… แต่ในทัศนของผมยังมองว่า เร็วเกินไปที่จะบอกว่า Biorefinery Technology จะเป็นทางออกที่ไร้ผลกระทบ… โดยเฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่น่าจะแก้ง่ายแค่เปลี่ยนมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเท่านั้น… 

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร… ยังคงสนับสนุนเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bio Economy อยู่ครับ!

#FridaysForFuture ครับ

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Data Wharehouse

ข้อมูลกับภาวะผู้นำ… มีไว้ ใช้เป็น ก็เห็นค่า

ปัญหาและอุปสรรค์ของการใช้ข้อมูลระดับองค์กร มักจะมาจาก “ความไม่พร้อมของบุคลากร” โดยเฉพาะผู้นำระดับกลาง หรือ Middle Management ที่ถูกดันมาทำงานด้าน Data ทั้งๆ ที่ไม่เชี่ยวชาญ… ซึ่งถ้าประกอบเข้ากับ วิสัยทัศน์และเป้าหมายการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ หรือ Data Analytics ที่ “คลุมครือเกาะกระแสมากกว่าจะเกาะแก่นองค์กร” โดยผู้นำระดับสูงที่ส่วนใหญ่ “ยังเชื่อกึ๋นกับเก๋า” ของตัวเอง มากกว่าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว

never give up

Giving Up Habit… อุปนิสัยท้อถอยเลิกลา

วิสัยทัศน์ หรือ Vision ที่ประกอบด้วยความเพียรพยายาม หรือ Effort เพื่อค้นหาและสร้างระบบที่ดี ฝึกฝนเรียนรู้ ภายใต้ทัศนคติที่มุ่งเข้าหาวิสัยทัศน์อันเป็นเป้าหมายระยะยาว… ต้องพัฒนาที่อุปนิสัยหรือพัฒนาพฤติกรรมเป็นสำคัญ โดยมุ่งพัฒนาเป็นพิเศษกับ “พฤติกรรมที่ย่อท้อถอดถอยจากเป้าหมาย จนไม่เหลือความสำเร็จแม้เล็กน้อยให้ได้ยึดถือเชื่อมั่นตน” เพียงพอจะพาตัวเองไปถึงเป้าหมายโดยไม่ต้องพึ่งพาการอุ้มชูจากภายนอก

Shopping

10 เครื่องมือและเทคนิค การขายของออนไลน์สำหรับค้าปลีกรายย่อย

การขายของเป็นอาชีพที่จะว่าง่ายก็ง่าย… จะว่าซับซ้อนก็ซับซ้อน เพราะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ แต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดต้องใช้พรสวรรค์หรือฐานความรู้มากมาย

มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 24

มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24 ปีนี้จัดขึ้นที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี และเป็นปีแรก เริ่มงานวันที่ 2 ตุลาคมนี้แล้วครับ… งานมียาวไปจนถึงวันที่ 13 ตุลาคมครับ รายละเอียดการจัดงานก็มีการออกร้านหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ เหมือนปกติ แต่ดูผังการจัดงานแล้วผมคิดว่า… ต้องเตรียมตัวกันเยอะหน่อยนึงถ้าจะไปงานนี้ ดูจากผังและพื้นที่จัดงาน น่าจะเดินกันขาขวิดกว่าจะทั่ว สังเกตุจากสีบนผังน๊ะครับ สำหรับท่านที่จะไปเลือกหนังสือ ในงานจะแบ่งออกเป็นโซนๆ 7 โซนครับ โซนทั่วไป +