โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม #RederSMEs

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ Business Development Service ปีงบประมาณ 2565… เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึง… การบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่ผู้ประกอบการ SME จะสามารถเลือกรับการบริการ หรือ รับการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจ หรือ Business  Development  Service Provider ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน โดย สสว. จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย  หรือ Co-Payment ในสัดส่วน 50–80% ตามขนาดของธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการ SME สามารถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการบริการ และ การพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ… การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ… โดย SME ทั่วประเทศสามารถลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ http://bds.sme.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565

โดยมีเกณฑ์ในการรับสมัครดังนี้คือ

  1. เป็น SME ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นกลุ่มสาขาตามที่ สสว.กำหนด
  2. ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.
  3. กรณีบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย/กรณีนิติบุคคลต้องมีจำนวนหุ้นของบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
  4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  5. ไม่ประกอบกิจการที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
  6. ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนหรือตัดสิทธิการขอรับความช่วยเหลือการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากเงินกองทุน
  7. ยื่นชำระภาษีตามกฎหมาย (มีสำเนารายการยื่นภาษีอย่างน้อยปี 2562)
  8. มีคุณสมบัติ หรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ สสว.กำหนด
  9. ประเภทบริการที่ยื่นข้อเสนอการพัฒนาสอดคล้องตามที่ สสว. กำหนด

โดย SME ที่เข้าเกณฑ์สามารถสมัครเข้าใช้งานระบบที่ https://bds.sme.go.th/Account/ และ ทำการยืนยันตัวตนด้วยเอกสาร หนังสือรับรองบริษัทสำหรับนิติบุคคล สามารถคลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างเอกสาร หรือ สำเนาบัตรประชาชนสำหรับบุคคลทั่วไป และ คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างเอกสาร

ถ้าผ่านการอนุมัติก็จะเข้าสู่ขั้นตอน การลงทะเบียนโครงการ และ จัดทำข้อเสนอโครงการต่อไป… สอบถามเพิ่มเติมที่โทร 02-2983000

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts