SME ปัง ตังได้คืน… อุดหนุนเงินพัฒนาธุรกิจ 50,000-200,000 บาท แก่ SME 6,000 ราย #RederSMEs

เมื่อช่วงสายของวันที่ 20 พฤษภาคม 2022 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C ชั้น L โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว… คุณวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้นำการ​แถลงข่าวเปิดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในโครงการ  “SME ปัง ตังได้คืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ Business Development Service เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับโอกาสการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  BDS

โดย สสว. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจให้ผู้ประกอบการ และ ร่วมจ่ายในอัตราร้อยละ 50-80 ตามขนาดของธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นข้อเสนอในการพัฒนาธุรกิจด้านต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS ทาง https://bds.sme.go.th/ โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการ 4 กลุ่มคือ 

 1. กลุ่มท่องเที่ยว (Restart) เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร บริการเพื่อสุขภาพ นำเที่ยว หรือ จำหน่ายของที่ระลึก เพื่อพลิกธุรกิจขานรับนโยบายเปิดประเทศ 
 2. กลุ่มผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (Food) รวมไปถึงผลิตยา และ สมุนไพร 
 3. กลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve เช่น อุตสาหกรรมการบิน อากาศยานและเครื่องมือแพทย์ 
 4. กลุ่ม BCG เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว กลุ่มเกษตรแปรรูป และการค้าและบริการอื่น ๆ 

รวมทั้งสิ้นกว่า 6,000 ราย มูลค่าที่ สสว.ช่วยสนับสนุนในปี 2022 จำนวน 400 ล้านบาท  โดยคุณสมบัติของผู้สามารถเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย หรือ บุคคลธรรมดาที่ยื่นจดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ

สำหรับงบประมาณในการสนับสนุน… สสว. จะแบ่งตามขนาดผลประกอบการ เป็น 3 กลุ่ม โดยพิจารณาสนับสนุนทุนร่วมจ่ายตั้งแต่ 50,000-200,000 บาทต่อราย…

 1. วิสาหกิจรายย่อย รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี 
 2. วิสาหกิจขนาดย่อม (S) ในภาคการผลิต รายได้ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อปี และ ในภาคอื่นๆ รายได้ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี 
 3. วิสาหกิจขนาดย่อม SME พลัส ในภาคการผลิต รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี และ ในภาคอื่นๆ ที่มีรายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี

โดยหมวดค่าใช้จ่ายที่ สสว. สนับสนุน อาทิ  

 1. หมวดพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและบริการ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการขอมาตรฐานใบอนุญาต การตรวจวิเคราะห์ประเมินต่างๆ สอบเทียบเครื่องมือทุกประเภท รวมถึงการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ  
 2. การพัฒนาช่องทางจำหน่ายและการตลาด เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียง หรือ ได้รับความนิยม การเจรจาการค้าหรือจับคู่ธุรกิจ การเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งเสริมช่องทางการค้าด้วยระบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ไม่รวมการฝึกอบรม 
 3. การพัฒนาตลาดต่างประเทศ เช่น การส่งเสริมในการจัดทำแผน หรือกลยุทธ์ในการขยายสินค้าหรือบริการ รวมถึงการสร้างการรับรู้แบรนด์การส่งเสริมให้มีคู่ค้าในต่างประเทศ หรือผลักดันเข้าสู่การเป็นเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ

รายละเอียดตามเนื้อข่าวยังมีข้อมูลอีกพอสมควรครับ… ท่านที่สนใจติดต่อโครงการโดยตรงจะดีที่สุดครับ… หรือ ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับบริการและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS ที่ https://bds.sme.go.th/ เพียง 3 ขั้นตอน คือ  

 1. ยืนยันตัวตนเป็นผู้ประกอบการตามคุณสมบัติที่โครงการระบุ รอแจ้งผลอนุมัติผ่าน SMS และ อีเมล
 2. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อได้รับการอนุมัติ SME ต้องเลือกผู้ให้บริการที่สนใจ แล้วจึงจัดทำข้อเสนอการพัฒนาบนระบบ พร้อมแนบใบเสนอราคาตามแพ็กเกจที่เลือกมาบนระบบ รอแจ้งผลอนุมัติผ่าน SME และ อีเมล 
 3. ทำสัญญาข้อตกลงกับ สสว. และเริ่มการพัฒนากับหน่วยธุรกิจที่ได้เลือกไว้ เมื่อเสร็จสิ้นจึงนำใบเสร็จมาเบิกค่าใช้จ่ายที่ สสว.

สามารถยื่นขอรับการพัฒนาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และ พัฒนาจนเสร็จสิ้นได้ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ 

 • https://bds.sme.go.th/ 
 • โทร. 1301 หรือ โทร. 02–298–3190 หรือ 02–298–3050 หรือ ติดต่อที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ ศูนย์ OSS ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts