แนวทางการเตรียมแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ… ฉบับย่อ #Saturday SME

Business Idea

แผนธุรกิจที่เขียนได้ครบและเล่าได้เหมือนเดิมทุกครั้งที่เล่า ถือเป็นทักษะสำคัญของผู้ประกอบการที่ควรเรียนรู้และฝึกฝน แม้ว่าธุรกิจที่ทำอยู่จะไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับการมีหรือไม่มีแผนธุรกิจ… แต่การทำแผนธุรกิจที่มีข้อมูลครบ มักจะแสดง “มิติของโอกาสและแผนการดำเนินงานให้เห็นรายละเอียด” กว่าที่เป็นอยู่เสมอ ยิ่งหากต้องการสินเชื่อหรือเงินลงทุนจากหุ้นส่วนเพื่อเพิ่มโอกาสขั้นถัดไป… การทำและเขียนแผนธุรกิจจะยิ่งสำคัญ

ตัวอย่างและแนวทางการเขียนแผนธุรกิจมีมากมาย และมีระเบียบวิธีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นสากล โดยเฉพาะเมื่อต้องยื่นขอสินเชื่อ ซึ่งสถาบันการเงินจะให้ความสำคัญกับแผนธุรกิจประกอบการพิจารณาเสมอ… มาดูกันคร่าวๆ ว่ารูปแบบการเขียนแผนธุรกิจมีอะไรบ้าง

1. บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนนี้จะเป็นบทสรุปของข้อมูลรายละเอียดด้านในทั้งหมด ที่สกัดเอาข้อมูลเพื่อโน้มน้าวผู้อ่าน ให้เห็นภาพการเติบโตก้าวหน้าของธุรกิจและรายได้ รวมทั้งโอกาสต่างๆ เน้นย้ำเรื่องความสำคัญของทุนก้อนใหม่ และความเป็นไปได้ที่จะสร้างผลกำไรและโอกาสการคืนทุน… และเหตุผลที่สถาบันการเงินควรอนุมัติสินเชื่อให้

2. แนะนำกิจการ

ส่วนนี้บอกข้อมูลโดยรวมของบริษัท อธิบายให้เห็นภาพรวมของกิจการ ทั้งวิสัยทัศน์และพันธกิจ หรือ Vision/Mission รูปแบบการจดทะเบียนบริษัท แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการเริ่มต้นธุรกิจ แนวคิดในการผลิตสินค้าหรือบริการที่เสนอให้กลุ่มลูกค้า ความเชี่ยวชาญ ภูมิหลังและคุณค่า

3. บทวิเคราะห์

ส่วนนี้จะเป็นสถานะปัจจุบันของกิจการ และควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์อย่างเช่น SWOT Analysis ในการนำเสนอข้อมูล ซึ่งสำคัญมากสำหรับการพิจารณาสินเชื่อจากสถาบัน หรือจากนักลงทุนแบบอื่นๆ ก็ตาม

4. เป้าหมายในการดำเนินกิจการ 

ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายเป้าหมายปลายทางภายใต้กรอบเวลาหนึ่ง เช่น เป้าหมาย 3 เดือน… 6 เดือน… 18 เดือน… 36 เดือน… ภาพรวมของธุรกิจจะเป็นยังไง… โดยทั่วไปจะมีวิธีนำเสนอข้อมูลในอนาคตหลายแบบ เช่น SMART Goal… ซึ่งเป็นไกด์ไลน์ในการตั้งเป้าหมายธุรกิจให้ชัดเจน สมเหตุสมผล และมีระยะเวลาการดำเนินงานที่ตายตัว โดยใช้ตัวแปร 5 ตัวในการอธิบายได้แก่

4.1 S – Specific ตั้งเป้าหมายชัดเจน
4.2 M – Measurable เป้าหมายต้องวัดผลได้ 
4.3 A – Achievable ตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้
4.4 R – Relevant เป้าหมายต้องเกี่ยวข้องกับหลักการหรือทิศทางของธุรกิจ
4.5 T – Time bound เป้าหมายต้องกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและแน่นอน

5. แผนการตลาด

ส่วนนี้จะบอกวิธีการติดต่อทำธุรกิจกับลูกค้า ผู้ใช้บริการหรือคู่สัญญาทางการค้า ว่าจะแปลงความสัมพันธ์เป็นยอดขายได้อย่างไร… การทำแผนการตลาดเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงที่มีลักษณะเฉพาะของธุรกิจ แต่ทั้งหมดของการเขียนแผนการตลาด ยังต้องอ้างอิงสินค้าหรือบริการ รวมทั้งข้อเท็จจริงเชิงนิเวศน์ทางธุรกิจ ที่จำเป็นต้อง “ตอบคำถามให้ชัดเจน” ว่าสามารถเข้าถึงตลาดเป้าหมายอย่างไร

6. แผนการดำเนินงาน

ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายวิธีการและองค์ประกอบที่ต้องปฏิบัติ หรือดำเนินการเพื่อให้ธุรกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย… โดยชี้แจงวิธีการสะสางธุระต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย

7. แผนการเงิน

ข้อมูลส่วนนี้เป็นเรื่องสมมติฐานทางการเงินทั้งรายรับและรายจ่าย เช่น ต้นทุนการผลิต ยอดขายสินค้า ค่าส่งเสริมการขายสินค้า ค่าดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา สินค้าคงคลัง ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า… รวมทั้งการประมาณการทางการเงิน ด้วยการแสดงการวิเคราะห์งบการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. แผนฉุกเฉิน

ส่วนนี้จะเป็น Scenario หรือฉากทัศน์ว่าด้วยเหตุไม่คาดฝันที่กระทบการดำเนินงาน และแนวทางการจัดการผลกระทบในแต่ละกรณี

ผมสรุปให้เห็นภาพรวมสั้นๆ ว่า… แผนธุรกิจจะมีส่วนประกอบประมาณนี้ในการเตรียมข้อมูลใส่แผน เพื่อเสนอขอสินเชื่อหรือเงินลงทุน… ซึ่งรายละเอียดการเขียนแผนธุรกิจจริงๆ ไม่ได้สั้นกระชับแบบนี้อย่างแน่นอน และแผนธุรกิจที่ดี มักจะมีข้อมูลที่ลึกและแม่นยำ ซึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงิน มักจะมีข้อมูลแหล่งอื่นใช้เทียบเคียง และหลายกรณีสถาบันการเงินมีตัวเลขจากฝ่ายวิจัยทางธุรกิจ ที่คอย Update ข้อมูลใช้อำนวยสินเชื่อและขับเคลื่อนนโยบายของสถาบันการเงินอยู่แล้ว

ประเด็นก็คือ… การทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงิน จึงควรตั้งอยู่บนพื้นฐาน “จุดแข็ง” ของธุรกิจและต้องไม่คาดเดาตัวเลขหรือข้อมูลโดยไม่มีแหล่งอ้างอิง… โดยส่วนตัวเคยเห็นธนาคารหรือสถาบันการเงิน ติดต่อขอปล่อยกู้ให้ธุรกิจ SME ที่เดินบัญชีกับธนาคารอย่างมีวินัยมามาก ซึ่งหลายกรณีธนาคารจะทำแผนธุรกิจ โดยคิดค่าใช้จ่ายเหมาๆ รวมๆ หลายอย่าง และหักเงินจากยอดอนุมัติก็มีบ่อย

ข้อเท็จจริงจึงมีอยู่ว่า… แม้แผนธุรกิจจะสำคัญ แต่ความน่าเชื่อถือของธุรกิจที่หมายถึงองค์ประกอบทั้งหมดที่เป็นธุรกิจที่สัมผัสได้ ทั้งในแผนและหลักฐานยืนยันตัวจริง เช่น ยอดขาย รายได้และแนวโน้ม ที่สะท้อนทิศทางของธุรกิจ… ก็ยังสำคัญยิ่งยวดไม่เปลี่ยนแปลง!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

MOF Digital Platform… กระทรวงการคลังบน Blockchain

“กระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน บริหารทรัพย์สิน และการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ โดยให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ตรวจสอบธุรกรรมข้อมูลของประเทศและยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างระบบงานของหน่วยงานในสังกัด จึงผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยเฉพาะบล็อกเชน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำหรับจัดเก็บและตรวจสอบธุรกรรมข้อมูลที่สามารถตอบโจทย์เรื่องความรวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งกระทรวงการคลังจะเป็นกระทรวงแรกของประเทศในการนำบล็อกเชนมาใช้ในหน่วยงานต่างๆของกระทรวง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อขอใช้บริการต่างๆ”

Homeschool

ริเริ่มจัดตั้ง Homeschool ในประเทศไทย

การจดทะเบียน Homeschool ก็เพื่อให้ “สามารถจัดการเรียนรู้โดยได้รับวุฒิการศึกษาตามระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้รับสิทธิที่พึงได้ต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการรับเงินสนับสนุนการศึกษา สิทธิในการสอบโอเน็ต สิทธิในการเรียน รด. หรืออื่นๆ ด้วย

Brain Tetris

Instructional Strategy Design For CBI…

Instructional Design Theories and Models ของ Charles Morgan Reigeluth ได้แบ่งองค์ประกอบของหน่วยการออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอนออกเป็น 3 ประเภทคือ Organizational Strategy หรือ วางกรอบและพัฒนากลยุทธ์… Delivery Strategy หรือถ่ายทอดกลยุทธ์ และ Management Strategy หรือ จัดการกลยุทธ์