Carbon Footprint Measurement Technology… เทคโนโลยีการวัดประเมินรอยเท้าคาร์บอน #SustainableSociety

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Carbon Dioxide ที่กิจกรรมเกือบทุกอย่างบนโลกได้ปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ กำลังถูกหลายฝ่ายดำเนินการหลายอย่างเพื่อหาทางลดผลกระทบที่คาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะก๊าซส่วนเกินเหล่านี้ มักจะลอยขึ้นไปสะสมในชั้นบรรยากาศซึ่งได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อปัญหาโลกร้อน และ ดินฟ้าอากาศแปรปรวนจนเห็นแนวโน้มว่าโลกในกาลเบื้องหน้า อาจจะไม่ใช่ดาวสีฟ้าที่เหมาะกับการอยู่อาศัยของมนุษย์อีกก็ได้

ความพยายามในการติดตามร่องรอยของคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกินที่หลุดลอยสู่ชั้นบรรยากาศ จึงเป็นวิทยาการด้านสิ่งแวดล้อมในกรณีโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญอย่างยิ่ง… เพราะถ้าไม่สามารถติดตามร่องรอยได้จริง หรือ ในทางเทคนิคก็คือการตรวจวัดได้ชัดเจนโดยไร้ข้อโต้แย้ง ปัญหาคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกินก็น่าจะจัดการได้ง่ายขึ้นตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงแหล่งกำเนิดคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกินทั้งหมดที่มีให้เห็นบนโลก

โดยภาพรวม… เทคโนโลยีในการติดตามร่องรอยของคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกินจะถูกเรียกว่า Carbon Footprint Measurement อันเป็นเทคโนโลยีการวัดรอยเท้าคาร์บอน หรือ Carbon Footprint ซึ่งใช้นิยามปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกิน รวมทั้งมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ครอบคลุมขอบเขต หรือ Scope การปล่อยมลพิษทางอากาศ 3 ประการ ได้แก่…

  1. Direct Emissions From Owned Or Controlled Sources หรือ การปล่อยโดยตรงจากเจ้าของหรือ การปลดปล่อยโดยผู้ควบคุมต้นกำเนิดคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกิน
  2. Indirect Emissions From The Generation Of Purchased Energy หรือ การปลดปล่อยทางอ้อมที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญพลังงานที่ซื้อมา
  3. All Indirect Emissions หรือ การปลดปล่อยทางอ้อมที่นอกเหนือจากเผาผลาญพลังงานในข้อ 2 ซึ่งได้ปรากฏให้เห็นเป็นห่วงโซ่คุณค่า หรือ Value Chain ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ประเด็นก็คือ… ซึ่งการปล่อยมลพิษในขอบเขตที่ 3 ถือเป็นความท้าทายในการติดตามร่องรอยคาร์บอนส่วนเกิน หรือ รอยเท้าคาร์บอน หรือ Carbon Footprint ที่ซับซ้อนจนต้องใช้เทคโนโลยีข้อมูลและการวิเคราะห์ หรือ D&A Technology ชั้นสูงทั้งปัญญาประดิษฐ์ และ DeepTech ที่เกี่ยวกับข้อมูลเกือบทุกอย่างที่มีในปัจจุบัน แถมยังต้องค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อีกมากเพื่อให้โมเดล Carbon Footprint Measurement กลายเป็นส่วนหนึ่งของ Carbon Footprint Management ซึ่งเป็นวาระสำคัญต่อมวลมนุษยชาติบนโลกใบนี้

ที่อยากจะบอกก็คือ… เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Carbon Footprint โดยเฉพาะ Carbon Footprint Measurement ถือเป็นแนวโน้มนวัตกรรมที่หลายธุรกิจจำเป็นต้องมีใช้ เพื่อให้ธุรกิจได้รับการปฏิบัติด้านภาษีคาร์บอนที่ถูกต้องไม่ต่างจากการมีมิเตอร์ไฟฟ้าปะปาอยู่ทุกหนทุกแห่ง… นวัตกรรมภายใต้โมเดล Carbon Footprint Measurement จึงเป็นแนวทางยั่งยืนเชิงนวัตกรรมคู่ไปกับกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลายๆ กรอบที่มักจะถูกรวบยอดไปรวมไว้กับมลพิษทางอากาศ และ ปัญหาโลกร้อยในท้ายที่สุดเสมอ

ท่านที่หาไอเดียทำ Startup สายเขียวอยู่… ให้ไว!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *