Care and Growth Leadership Framework… ภาวะผู้นำแบบใส่ใจและส่งเสริมความก้าวหน้า #ExtremeLeadership

การสำรวจความพึงพอใจของพนักงานในงานวิจัยด้าน HR ส่วนใหญ่ที่ถามว่า… ต้องการทำงานกับหัวหน้า หรือ ผู้จัดการแบบไหน?… คำตอบเกือบร้อยละร้อยต้องการทำงานกับหัวหน้าที่เห็นอกเห็นใจ ใส่ใจ และ ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยแบ่งปันทั้งทักษะ ประสบการณ์ และ โอกาสเติบโตก้าวหน้า หรือ Growth Opportunities ให้ตน… ซึ่งทั้งหมดจะหมายถึงหัวหน้า หรือ ผู้นำที่ “ใส่ใจ หรือ Care” พนักงาน หรือ ทีมนั่นเอง

งานวิจัยด้าน HR ของ Etsko Schuitema ในฐานะนักวิจัยของ Minerals Council South Africa ซึ่งมอบหมายให้ Etsko Schuitema และ ทีมวิจัยค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งของพนักงานเหมืองแร่ของสมาชิก… ผลการสำรวจครั้งนั้นพบตัวแปร และ พฤติกรรมการจัดการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในที่ทำงานน้อยลง… เต็มใจช่วยกันทำงานมากขึ้น… ความภักดีและไว้วางใจต่อฝ่ายบริหารอย่างสำคัญอยู่ 2 ตัวแปรคือ ความใส่ใจ หรือ Care และ ความก้าวหน้า หรือ Growth…

โดยพบนัยยะที่พนักงานที่รับรู้ได้ว่า “ฝ่ายบริหาร” ใส่ใจสวัสดิการของตนอย่างแท้จริงในฐานะปัจเจกบุคคล และ มีคุณค่า… พนักงานจะมอบความไว้วางใจให้ผู้บังคับบัญชาทันทีอย่างมีนัยสำคัญ!

Etsko Schuitema อธิบายเพิ่มเติมว่า… อำนาจในการจัดการมีส่วนสำคัญในความขัดแย้ง และ ความไว้วางใจของพนักงานที่มีต่อหัวหน้า หรือ ฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการจัดการจะได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อได้ถูกใช้พร้อมความเอื้ออาทรที่แท้จริง ไร้เงื่อนไขแอบแฝง ใส่ใจ และ เปิดกว้างต่อความก้าวหน้าเติบใหญ่อย่างยุติธรรม… Etsko Schuitema จึงก่อตั้ง Care and Growth Leadership Framework ขึ้นในปี 1990 เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำที่เข้าถึงการกระตุ้นขีดความสามารถของพนักงานอย่างแท้จริง… และ ได้ก่อตั้ง Schuitema Associates เพื่อรับงานที่ปรึกษาการปฏิรูปองค์กร ซึ่งมีลูกค้าในสหราชอาณาจักร และ แอฟริกาใต้… รวมทั้งเป็นศาสตราจารย์สมทบที่ Institute for Manufacturing แห่ง University of Cambridge ในอังกฤษ และ Gordon Institute of Business Science ในแอฟริกาใต้

Care and Growth Leadership Framework ของ Etsko Schuitema เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ด้านดังนี้คือ…

1. ส่งเสริมพนักงานอย่างจริงใจ… โดยให้พนักงานได้รับผิดชอบโดยไม่เข้าไปก้าวก่ายจู้จี้ มอบความไว้วางใจผ่านอำนาจการตัดสินใจที่เหมาะสม และ ประเมินผ่านผลงานอย่างเป็นธรรม

2. ใส่ใจคุณภาพของผลงาน… โดยข้ามความสนใจเรื่องงานเสร็จ หรือ ไม่เสร็จ ไปดูที่คุณภาพด้านต่างๆ ของผลงาน

3. ปลูกฝังนิสัยรักความก้าวหน้า… โดยมอบหมายความรับผิดชอบ… ปลูกฝังความรู้สึกการเป็นเจ้าของ… ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ และ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน… ให้โอกาสในการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะใหม่ๆ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์อย่างจริงใจ

4. ให้เป้าหมาย และ วัตถุประสงค์… โดยสร้าง KPI ที่ชัดเจน ท้าทาย และ ติดตามความก้าวหน้าด้วยการดูแลใส่ใจผ่าน Productivity ของพนักงาน

อย่างไรก็ตาม… Care and Growth Leadership ไม่ได้แนะนำให้เป็น “หัวหน้าใจดี” ที่ยอมรับการต่อรองอำนาจ และ บทบาทของพนักงานที่มีผลต่อความสำเร็จล้มเหลว… แต่แนะนำอย่างสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน “กล้าทุ่มเท และ ภักดี” กับองค์กรด้วยความเต็มใจ ซึ่งในทางปฏิบัติจะเป็นการ “ช่วยเหลือพนักงานตั้งเป้าหมาย และ ส่งเสริมปัจจัย​​ความสำเร็จต่อเป้าหมายนั้น” ซึ่งจำเป็นต้องออกแบบตามบริบทของงาน และ เป้าหมายองค์กร… ไม่มีสูตรสำเร็จอื่นกว่านั้นจะแนะนำเพิ่มเติม

References

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts