Central Lab Thai

Central Lab Thai… ห้องปฏิบัติการกลางงานตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้า #RederSMEs

สินค้าที่ผู้ประกอบการผลิตในระดับอุตสาหกรรม เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสินค้านำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศในกลุ่มอาหาร ยา เวชภัณฑ์และเครื่องสำอางค์ ตามกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการสอบคุณภาพมาตรฐานตามข้อกำหนดทางกฏหมาย… ซึ่งแต่เดิม การขอตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเหล่านี้ จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคต่อผู้ประกอบการหลายรูปแบบ จนทำให้หน่วยงานหลักที่ดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดตั้งวิสาหกิจในกำกับ และ ดำเนินงานเป็นบริษัทจำกัดเข้ามาทำงานตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานในชื่อ… บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Central Lab Thai

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จะเข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs… OTOP และ วิสาหกิจชุมชน ด้วยบริการเต็มรูปแบบ ในการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของส่วนผสมภายในสินค้า ทั้งที่เป็นผลผลิตการเกษตร อาหาร ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้การรับรองมาตรฐานในระดับโลก… ซึ่งภายในห้องปฏิบัติการกลาง จะแบ่งการให้บริการเป็น 2 การให้บริการใหญ่ๆ คือ

1.ด้านการตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ 

ซึ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในห้องแล็บทดสอบ ซึ่งแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีกหลากหลายห้องปฏิบัติการ ได้แก่

  • ห้องเคมี 1 ตรวจหาสารเคมีตกค้าง
  • ห้องเคมี 2 ตรวจหายาปฏิชีวนะ ตกค้างในกลุ่มปศุสัตว์ ไปจนถึงกลุ่มประมง 
  • ห้องเคมี 3 ตรวจสารปรุงแต่งในอาหาร ไปจนถึงการตรวจฉลากโภชนาการ
  • ห้องเคมี 4 ตรวจหาแร่ธาตุและสารปนเปื้อนโลหะหนักอันตราย
  • ห้องเคมี 5 ตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ ทั้งที่ก่อโรคและไม่ก่อโรค
  • ห้องเคมี 6 ตรวจด้านชีวโมเลกุล อาทิ DNA, สินค้าเกษตรตัดต่อพันธุกรรม (GMO) เป็นต้น
  • ห้องเคมี 7 ตรวจหาสิ่งปลอมปน และกายภาพในอาหาร อาทิ ปีกแมง เส้นขน เป็นต้น
  • ห้องตรวจสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น คุณภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี เป็นต้น
  • การตรวจรับรองมาตรฐานสอบเทียบเครื่องมือ เช่น มาตรฐานของเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องชั่งตวงวัด เป็นต้น

2. ด้านบริการตรวจรับรองมาตรฐานนอกห้องปฏิบัติการ

โดยทั่วไปจะเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ โดยมุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานและรับรองกระบวนการผลิต ไปจนถึงผลผลิตของภาคเกษตรกรรมให้มีความปลอดภัยทั้งในด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนคุณภาพของผลผลิตต่างๆ ให้มีความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการส่งออกไปยังผู้บริโภคที่ปลายน้ำ

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ CLT หรือ Central Lab Thai พร้อมให้ความช่วยเหลือกับทั้งทางด้านผู้ประกอบการ SMEs… OTOP และ วิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมกันผลักดันให้สินค้าของทุกภาคส่วนในกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ มีความปลอดภัยในคุณภาพของสินค้าและสามารถที่จะไปแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมั่นใจ 

ท่านที่สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่… https://centrallabthai.com 
หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ โทร. 02940 5993, 02940 6881-3
E-mail: supportsale@centrallabthai.com 

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts