Collaboration Teamwork… สร้างและดูแลทีมทำงานแบบสานแรงรวมใจ #ExtremeLeadership

Collaboration Teamwork หรือ ทีมทำงานแบบสานแรงรวมใจ อันเป็นทีมในฝันของผู้นำทุกคนที่ต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีทักษะร่วมกันทำงานและผูกพันธ์รักใคร่ไว้ใจกัน ภายใต้เป้าหมายร่วมที่สมาชิกทีมสามารถพูดคุยหารือ และ สื่อสารระหว่างกันได้โดยไม่ต้องซักถามและหาคำอธิบายยาวยากมาคุยกันตลอดเวลา

ประเด็นก็คือ… Collaboration Teamwork นั้นไม่ง่ายที่จะสร้าง และ ดูแลให้อยู่ในสถานะร่วมกันทำงานจริงๆ และ ผูกพันธ์รักใคร่ไว้ใจกันได้จริง… ซึ่งต้องใช้ผู้นำที่มีทักษะการจัดการทีมอย่างครบเครื่องทั้ง Soft Skills กับ Hard Skills และ Digital Workplace Tools แบบที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และ บริบทของทีม โดยยังจะต้องสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร และ บริบททางการจัดการทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย

ส่วนแนวคิด หรือ หลักการในการสร้างและดูแล Collaboration Teamwork… หลายองค์กร และ หลายทีมก็จะมี “Culture หรือ ธรรมเนียมปฏิบัติ” ของแต่ละที่ หรือ แต่ละทีมแปลกแยกแตกต่างกันไป ซึ่งไม่ง่ายที่จะตัดสินว่าต้องอะไรเป็นอย่างไรจึงจะดี และ มีแต่หัวหน้าทีม หรือ ผู้นำทีม กับ สมาชิกในทีมเท่านั้นที่จะบอกได้ว่า… Culture หรือ ธรรมเนียมปฏิบัติที่มี และ เป็นอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไร และ มีไว้เพื่ออะไร… โดยแนวคิดที่น่าสนใจในการสร้างและดูแล Collaboration Teamwork ที่อยากแนะนำมีชื่อว่า… UNITED Model

ข้อมูลจาก HR Note โดยคุณชัญญชิตา ศรีชัย ได้อธิบายถึงการสร้าง และ ดูแลทีมเพื่อให้เป็น Collaborative Working Team ด้วย UNITED Model โดยสรุปเอาไว้ว่า…

  • U – Understand… โดยผู้นำ และหรือ องค์กรต้องสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกทีมทุกคนให้ตระหนัก และ รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตน และ ความสำคัญของตนที่เชื่อมโยงถึงเพื่อนร่วมงานคนอื่น และ บริบทแวดล้อมทุกด้าน
  • N – Network… โดยผู้นำ และหรือ องค์กรต้องสร้างโครงข่ายการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือ และหรือ แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรถูกพิจารณานำใช้อย่างเหมาะสมกับทีม และ ภารกิจกับเป้าหมาย
  • I – Internal Relationship… โดยผู้นำ และหรือ องค์กรต้องมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ที่สร้างความผูกพันธ์รักใคร่ไว้ใจกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้ทีมผูกพันธ์ หรือ Engage ระหว่างกันและองค์กร
  • T – Teamwork… โดยผู้นำ และหรือ องค์กรต้องสื่อสารและฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีม รวมทั้งการพัฒนา Soft Skills ให้สมาชิกทีมนำไปใช้ปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างสร้างสรรค์
  • E – Energize… โดยผู้นำ และหรือ องค์กรต้องมีโครงสร้างการจ่ายค่าจ้าง และ การให้รางวัลอื่นๆ มาก และ ดีพอที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้สมาชิกทีมทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยกัน
  • D – Direction… โดยผู้นำ และหรือ องค์กรต้องมีแนวปฏิบัติ และ ทิศทางที่ชัดเจน โดยสื่อสารบอกกล่าว และ ตอกย้ำให้ชัดแจ้งต่อความเข้าใจของทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ลอกการบ้าน HR Note มาย่อและปรับสำนวนเป็นแบบ Reder ได้ประมาณนี้ครับ… ซึ่งถ้าขาดตกบกพร่องก็ขออภัยไว้ตรงนี้

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts