วิสาหกิจชุมชน…. หลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์และการจัดตั้ง

โมเดลฝ่าวิกฤตที่รัฐบาลไทยสนับสนุนมากที่สุดโมเดลหนึ่งก็คือ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจจากฐานที่เข้มแข็งของชุมชน ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรการผลิตอันเป็นทุนตั้งต้นอย่างดีที่การประกอบการจะไม่ต้องเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยในวันแรกเริ่ม

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นรูปเป็นร่างและเป็นทางการมาตั้งแต่หลังวิกฤตต้มยำกุ้ง จนได้ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา… แน่นอนว่า หลายชุมชนหรือหลายกลุ่มวิสาหกิจ ต่างประสบความสำเร็จกลายเป็นต้นแบบและยั่งยืนไปแล้วก็มาก ในขณะที่หลายกลุ่มจากหลายชุมชน ผิดพลาดล้มเหลวไม่ต่างจากธุรกิจทั่วไปที่บ้างก็รุ่งเรือง บ้างก็ล้มหายไปเป็นเรื่องธรรมดา

แต่ในวิกฤต COVID19 ครั้งนี้… ตัวเลขการว่างงานและกลับภูมิลำเนาเดิมของแรงงานจากทุกภาคส่วน ทำให้หลายท่านสนใจเรียนรู้และอยากขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนกันไม่น้อย… วันนี้ผลเลยจะเอาข้อมูลมาเติมให้บทความเรื่อง วิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น… ความรู้เบื้องต้น ที่ Reder.red เคยเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ และมีบางท่านหารือหลายประเด็นกลับมา… วันนี้เลยจะเอาหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดตั้งมาบันทึกไว้ให้เพิ่มเติมครับ

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จะมีขั้นตอนการจดทะเบียนและเมื่อจดจัดตั้งและสิทธิประโยชน์ ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร ชุมชนและท่านที่ประสงค์จะขอยื่นจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ได้รู้จักหลักเกณฑ์เบื้องต้นไว้ดังนี้ครับ

หลักเกณฑ์และข้อกำหนด

 1. รวมกลุ่มในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน ไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกัน
 2. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ กิจการอื่นที่ทำให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
 3. ดำเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ พึ่งพาตนเองและประโยชน์สุขของคนในชุมชน
 4. ดำเนินกิจารโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ศิลธรรมอันดีของประชาชน

เอกสารประกอบ

 1. กรณีไม่เป็นนิติบุคคล
  1. แบบ สวช.01 (ฉบับจริง)
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน
  3. ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจทำการแทน และสมาชิก
  4. หนังสือให้ความยินยอมฉบับจริง หรือสำเนามติที่ประชุมมอบหมายผู้มีอำนาจทำการแทน
  5. สำเนาข้อบังคับของเครือข่ายฯ (กรณี จดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน) 
  6. สำเนา ท.ว.ช.2 ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ (กรณี จดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน)
 2. กรณีเป็นนิติบุคคล
  1. แบบ สวช.01 (ฉบับจริง)
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน
  3. ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจทำการแทน และสมาชิก
  4. สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับ
  5. สำเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ 
  6. สำเนามติคณะกรรมการดำเนินการ หรือมติที่ประชุมใหญ่ให้จดทะเบียน และมอบหมายผู้มีอำนาจทำการแทน

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ได้การรับรองตามกฎหมาย
 2. ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากคณะกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 
 3. มีสิทธิได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมตามมาตรการที่กำหนด

เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วน เตรียมเอกสารประกอบเรียบร้อย ให้ไปยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่วิสาหกิจชุมชนตั้งอยู่

รายละเอียดที่เป็นปัจจุบันกรุณาตรวจสอบกับสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้ท่านอีกทีน๊ะครับ

อ้างอิง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts