วิสาหกิจชุมชน…. หลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์และการจัดตั้ง

โมเดลฝ่าวิกฤตที่รัฐบาลไทยสนับสนุนมากที่สุดโมเดลหนึ่งก็คือ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจจากฐานที่เข้มแข็งของชุมชน ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรการผลิตอันเป็นทุนตั้งต้นอย่างดีที่การประกอบการจะไม่ต้องเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยในวันแรกเริ่ม

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นรูปเป็นร่างและเป็นทางการมาตั้งแต่หลังวิกฤตต้มยำกุ้ง จนได้ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา… แน่นอนว่า หลายชุมชนหรือหลายกลุ่มวิสาหกิจ ต่างประสบความสำเร็จกลายเป็นต้นแบบและยั่งยืนไปแล้วก็มาก ในขณะที่หลายกลุ่มจากหลายชุมชน ผิดพลาดล้มเหลวไม่ต่างจากธุรกิจทั่วไปที่บ้างก็รุ่งเรือง บ้างก็ล้มหายไปเป็นเรื่องธรรมดา

แต่ในวิกฤต COVID19 ครั้งนี้… ตัวเลขการว่างงานและกลับภูมิลำเนาเดิมของแรงงานจากทุกภาคส่วน ทำให้หลายท่านสนใจเรียนรู้และอยากขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนกันไม่น้อย… วันนี้ผลเลยจะเอาข้อมูลมาเติมให้บทความเรื่อง วิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น… ความรู้เบื้องต้น ที่ Reder.red เคยเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ และมีบางท่านหารือหลายประเด็นกลับมา… วันนี้เลยจะเอาหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดตั้งมาบันทึกไว้ให้เพิ่มเติมครับ

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จะมีขั้นตอนการจดทะเบียนและเมื่อจดจัดตั้งและสิทธิประโยชน์ ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร ชุมชนและท่านที่ประสงค์จะขอยื่นจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ได้รู้จักหลักเกณฑ์เบื้องต้นไว้ดังนี้ครับ

หลักเกณฑ์และข้อกำหนด

 1. รวมกลุ่มในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน ไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกัน
 2. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ กิจการอื่นที่ทำให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
 3. ดำเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ พึ่งพาตนเองและประโยชน์สุขของคนในชุมชน
 4. ดำเนินกิจารโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ศิลธรรมอันดีของประชาชน

เอกสารประกอบ

 1. กรณีไม่เป็นนิติบุคคล
  1. แบบ สวช.01 (ฉบับจริง)
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน
  3. ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจทำการแทน และสมาชิก
  4. หนังสือให้ความยินยอมฉบับจริง หรือสำเนามติที่ประชุมมอบหมายผู้มีอำนาจทำการแทน
  5. สำเนาข้อบังคับของเครือข่ายฯ (กรณี จดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน) 
  6. สำเนา ท.ว.ช.2 ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ (กรณี จดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน)
 2. กรณีเป็นนิติบุคคล
  1. แบบ สวช.01 (ฉบับจริง)
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน
  3. ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจทำการแทน และสมาชิก
  4. สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับ
  5. สำเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ 
  6. สำเนามติคณะกรรมการดำเนินการ หรือมติที่ประชุมใหญ่ให้จดทะเบียน และมอบหมายผู้มีอำนาจทำการแทน

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ได้การรับรองตามกฎหมาย
 2. ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากคณะกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 
 3. มีสิทธิได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมตามมาตรการที่กำหนด

เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วน เตรียมเอกสารประกอบเรียบร้อย ให้ไปยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่วิสาหกิจชุมชนตั้งอยู่

รายละเอียดที่เป็นปัจจุบันกรุณาตรวจสอบกับสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้ท่านอีกทีน๊ะครับ

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Recent Posts

Related Post

Sorting

Knowledge Organizer for VESPA Mindset

เมื่อต้องจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้สมองและประสบการณ์หยิบใช้ได้อย่างง่ายดาย… หนังสือ The Student Mindset จะเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามว่า… เราจะสามารถสร้างการเชื่อมโยงระหว่าง “ทรัพยากรการเรียนรู้ กับ หลักคิดได้อย่างไร… โดยเฉพาะจาก ทรัพยากรการเรียนรู้ที่สะสมตระเตรียมไว้”

Plant-based-Burger

Plant Based Meat… โอกาสและแนวโน้ม

ในเอเชียแปซิฟิก ตลาด Plant Based Meat หรือเนื้อพีบีก็คึกคักไม่แพ้กันเมื่อเครือร้านฟาสต์ฟู้ดและบริษัทแปรรูปอาหารทำกลยุทธ์หวังเจาะตลาดเนื้อเทียมในภูมิภาค… ซึ่ง EuroMonitor International คาดว่าจะมีมูลค่าสูงทะลุ 1.58 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2020

business idea

ผู้ประกอบการมือใหม่… ใจครึ่งร้อย!!! #Saturday SME

การเริ่มค้าขายใหม่ๆ มักจะไม่มีกำไรทันทีและมีข้อผิดพลาดมากมายที่ต้องจัดการให้หมด ซึ่ง “การแก้ข้อผิดพลาดบกพร่องทั้งหมด” นั่นแหละคือการทำธุรกิจ

Reder Learning Experience

Cone of Experience and Pyramid Principle… กรวยประสบการณ์และทฤษฎีปิรามิด

Edgar Dale เชื่อว่า… ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม จะทำให้เกิดการเรียนรู้แตกต่างจากประสบการณ์ที่เป็นนามธรรม… หรือแค่รู้ย่อมไม่สู้ทำเป็น!