วิสาหกิจชุมชน…. หลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์และการจัดตั้ง

โมเดลฝ่าวิกฤตที่รัฐบาลไทยสนับสนุนมากที่สุดโมเดลหนึ่งก็คือ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจจากฐานที่เข้มแข็งของชุมชน ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรการผลิตอันเป็นทุนตั้งต้นอย่างดีที่การประกอบการจะไม่ต้องเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยในวันแรกเริ่ม

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นรูปเป็นร่างและเป็นทางการมาตั้งแต่หลังวิกฤตต้มยำกุ้ง จนได้ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา… แน่นอนว่า หลายชุมชนหรือหลายกลุ่มวิสาหกิจ ต่างประสบความสำเร็จกลายเป็นต้นแบบและยั่งยืนไปแล้วก็มาก ในขณะที่หลายกลุ่มจากหลายชุมชน ผิดพลาดล้มเหลวไม่ต่างจากธุรกิจทั่วไปที่บ้างก็รุ่งเรือง บ้างก็ล้มหายไปเป็นเรื่องธรรมดา

แต่ในวิกฤต COVID19 ครั้งนี้… ตัวเลขการว่างงานและกลับภูมิลำเนาเดิมของแรงงานจากทุกภาคส่วน ทำให้หลายท่านสนใจเรียนรู้และอยากขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนกันไม่น้อย… วันนี้ผลเลยจะเอาข้อมูลมาเติมให้บทความเรื่อง วิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น… ความรู้เบื้องต้น ที่ Reder.red เคยเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ และมีบางท่านหารือหลายประเด็นกลับมา… วันนี้เลยจะเอาหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดตั้งมาบันทึกไว้ให้เพิ่มเติมครับ

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จะมีขั้นตอนการจดทะเบียนและเมื่อจดจัดตั้งและสิทธิประโยชน์ ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร ชุมชนและท่านที่ประสงค์จะขอยื่นจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ได้รู้จักหลักเกณฑ์เบื้องต้นไว้ดังนี้ครับ

หลักเกณฑ์และข้อกำหนด

 1. รวมกลุ่มในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน ไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกัน
 2. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ กิจการอื่นที่ทำให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
 3. ดำเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ พึ่งพาตนเองและประโยชน์สุขของคนในชุมชน
 4. ดำเนินกิจารโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ศิลธรรมอันดีของประชาชน

เอกสารประกอบ

 1. กรณีไม่เป็นนิติบุคคล
  1. แบบ สวช.01 (ฉบับจริง)
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน
  3. ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจทำการแทน และสมาชิก
  4. หนังสือให้ความยินยอมฉบับจริง หรือสำเนามติที่ประชุมมอบหมายผู้มีอำนาจทำการแทน
  5. สำเนาข้อบังคับของเครือข่ายฯ (กรณี จดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน) 
  6. สำเนา ท.ว.ช.2 ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ (กรณี จดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน)
 2. กรณีเป็นนิติบุคคล
  1. แบบ สวช.01 (ฉบับจริง)
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน
  3. ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจทำการแทน และสมาชิก
  4. สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับ
  5. สำเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ 
  6. สำเนามติคณะกรรมการดำเนินการ หรือมติที่ประชุมใหญ่ให้จดทะเบียน และมอบหมายผู้มีอำนาจทำการแทน

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ได้การรับรองตามกฎหมาย
 2. ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากคณะกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 
 3. มีสิทธิได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมตามมาตรการที่กำหนด

เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วน เตรียมเอกสารประกอบเรียบร้อย ให้ไปยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่วิสาหกิจชุมชนตั้งอยู่

รายละเอียดที่เป็นปัจจุบันกรุณาตรวจสอบกับสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้ท่านอีกทีน๊ะครับ

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Fight Fear

Fear For Change… กลัวได้ก็เปลี่ยนได้ #SelfInsight

ความกลัวเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนชีวิตของทุกคนเสมอ ซึ่งแผนทุกแผนที่หาตัวเลือก หรือ ทางเลือกให้ตัวเองไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัว หรือ อีกนัยหนึ่งก็คือการสร้างทางเลือกให้ตัวเองสามารถถอยห่าง และ หลบจนพ้นสาเหตุของความกลัว… ย่อมไม่ถือว่าทางใดทางหนึ่งเป็นความขลาดเขลา

Student Learning

Effective Technology-Based Adult Learning… ที่สุดของรูปแบบการจัดการศึกษาในผู้ใหญ่

การมาถึงของยุคคอมพิวเตอร์และยุคข้อมูลข่าวสาร… จึงเป็นเรื่องดีสุดๆ ของ Adult Learner หรือ Andragogy ที่ผู้สอนสามารถ “แปลงความรู้เป็นสาร ส่งผ่านโครงข่ายและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ที่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลาง” ได้อย่างราบรื่น… Computer Based Instruction หรือ CBI หรือ การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน จึงกลายเป็นแนวทางการเรียนการสอนที่โดดเด่น สำคัญและจำเป็นยิ่งยวดมากขึ้นทุกวัน ท่ามกลางพัฒนาการทางการศึกษาโดยรวมที่เรียกว่า eLearning… ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนระบบการศึกษาของมนุษยชาติไปตลอดกาลถึงขั้น… เมื่อพูดถึง Learning จะหมายถึง eLearning ทีเดียว

Dalio’s 5 Step Process for VESPA Mindset

เหตุผลข้อเดียวที่คนเราต้องเรียนก็คือ เราไม่รู้… ทั้งไม่รู้เพราะเพิ่งเกิดมาบนโลกไม่นาน และไม่รู้เพราะอยู่มานานแต่ยังไม่รู้… การผิดพลาดบกพร่องระหว่างเรียนจึงควรได้รับการใส่ใจและประคับประคองจากระบบการศึกษาเพื่อปกป้อง “ความไม่รู้” ให้ถูกแก้ไขอย่างเหมาะสม

question mark

Socratic Questions…

Socrates หรือ โสเครตีสผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งปราชญ์ตะวันตก ทั้งๆ ที่ไม่เคยมีบันทึก ตำราหรืองานเขียนของตนเองเลยแม้แต่ชิ้นเดียว พร้อมๆ กันนั้น Socrates ยังได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์ผู้ไม่รู้อะไรเลย จากพฤติกรรมการสอนและการถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งการเสาะแสวงหาความรู้และข้อเท็จจริงผ่านเทคนิคการถามคำถามมากมาย