Corporate Level Strategy… ระดับของกลยุทธ์องค์กร #SaturdayStrategy

Strategy Level

กลยุทธ์ หรือ วิธีและแนวทางเพื่อทำเป้าหมายให้เป็นความสำเร็จ ซึ่งในทางเทคนิคแล้ว กลยุทธ์อาจจะอยู่ในรูปความพยายาม หรือ ไม่ก็อยู่ในรูปชั้นเชิงเล่ห์เหลี่ยม หรือ เทคนิคเฉพาะเพื่อให้เป้าหมายกลายเป็นความสำเร็จอย่างมีนัยยะสอดคล้องต่อ “แผนการใช้ความพยายาม หรือ ชั้นเชิงเล่ห์เหลี่ยม” อันถูกดำเนินการจนประสบความสำเร็จตามแผน

ในทางปฏิบัติ… กลยุทธ์ส่วนบุคคลซึ่งมีกลไกการดำเนินการหลักโดยคนๆ เดียว มักจะไม่มีอะไรซับซ้อนในขั้นการดำเนินการ เพราะเป็นการดำเนินการบนเป้าหมายที่ชัดเจนของคนขับเคลื่อน ซึ่งเป็นคนกำหนดเป้าหมาย เป็นคนวางแผน และ เป็นคนออกแบบกลยุทธ์ในตัวคนๆ เดียว… ถ้าทักษะพอ ทรัพยากรพอ รวมทั้งตัวแปรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จ… มีพอ ความสำเร็จต่อเป้าหมายย่อมเกิดขึ้นได้ไม่ยาก

แต่ถ้าเป็นกลยุทธ์ระดับทีม หรือ องค์กรซึ่งมีคนหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง… ก็หลีกไม่พ้นที่อะไรๆ ก็จะสลับซับซ้อนตั้งแต่ระดับ “สาดไอเดีย” รวบรวมแนวคิด ออกแบบ วางแผน เตรียมการ และ ดำเนินการจนเข้าใกล้เป้าหมาย หรือ พิชิตเป้าหมายในที่สุด… ซึ่งคนที่ทำงานร่วมทีมกันตั้งแต่ระดับวิ่งผลัด ไปจนถึงวางแผนตั้งอาณานิคมบนดวงจันทร์ไอโอที่โคจรรอบดาวพฤหัส… น้อยมากที่จะราบรื่นเป็นหนึ่งเดียว ถึงแม้ว่าท้ายที่สุดจะประสบความสำเร็จล้นเหลือเกินคาดก็ตาม

คนหรือทรัพยากรบุคคลจึงสำคัญกับความสำเร็จล้มเหลว บนบริบทที่ต่างก็เข้าร่วมทีมเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมาย ซึ่งทุกคนก็หวังว่า “งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนจะราบรื่น” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในทีมและองค์กร ในทุกเป้าหมายและวัตถุประสงค์เหมือนกันหมดทุกที่

กลยุทธ์ในมุมมองของทฤษฎีองค์กรจึงมองผ่าน “งาน และ หน้าที่” ในระดับต่างๆ ที่สมาชิกทีมรับผิดชอบอยู่ และ ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทของ “คน งาน และ หน้าที่ เพื่อเป้าหมายองค์กร ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันแน่นอน”

ระดับกลยุทธ์ หรือ Strategic Levels จึงเป็นประเด็นใหญ่ในการจัดการองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยสิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุด ประสบความสำเร็จตอบทุกตัวชี้วัดสูงสุด… ซึ่งทฤษฎีองค์กรได้จัดระดับกลยุทธ์เอาไว้ 3 ระดับหลักๆ คือ

1. Corporate Level Strategy หรือ กลยุทธ์ระดับองค์กร

เป็นกลยุทธ์ระดับมหภาคที่ครอบคลุมทุกแง่มุมในการดำเนินธุรกิจ และเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของทุกองค์กร… ที่ “ควรต้อง” กำหนดขึ้นก่อนเริ่มธุรกิจเพราะจะช่วยทำให้เห็น “วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และ เป็นเค้าโครงที่จะขยายความในรายละเอียดในระดับอื่นๆ ต่อไป” 

กลยุทธ์ระดับองค์กรจะฝังแนวทางการตัดสินใจเรื่องหลักๆ เอาไว้เป็นแนวทางให้ผู้นำองค์กร และ ทีมสามารถใช้อ้างอิงการตัดสินใจและการดำเนินการในระดับต่างๆ ได้ค่อนข้างชัดเจน… การไม่มี หรือ ละเลยที่จะกำหนดให้มีกลยุทธ์ระดับองค์กร จึงลดทอนประสิทธิภาพการตัดสินใจในระดับต่างๆ จนเกิดการรวมศูนย์อำนาจการตัดสินใจ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรไปเพื่อถ่ายทอดข้อมูลและการตัดสินใจอย่างสูญเปล่ามากมาย

2. Business Strategy Level หรือ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ

เป็นกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อ “แปลงวิสัยทัศน์ หรือ เป้าหมายของกลยุทธ์ระดับองค์กร” ให้มีความจำเพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น ขั้นตอน รายละเอียด วิธีการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย… โดยเฉพาะในกรณีที่มีการแตกหน่วยธุรกิจ หรือ BU หรือ Business Unit ออกไปมากกว่าหนึ่งสาย กลยุทธ์ระดับธุรกิจจะช่วยให้เห็นความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของธุรกิจสายต่างๆ ที่มีกับกลยุทธ์ระดับองค์กรได้ชัดเจนขึ้น การลงรายละเอียดในขั้นปฏิบัติการ เช่น การวางแผนทรัพยากร การใช้กำลังคนให้เหมาะสม ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระดับธุรกิจ

3. Functional Strategy Level หรือ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติ

เป็นกลยุทธ์ที่ต้องใช้ในงานประจำวัน ซึ่งต้องจัดทำเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรกำลังมุ่งไปสู่เป้าหมาย เป็นฐานล่างสุดของการจัดทำกลยุทธ์ แต่ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นตัวชี้ขาดความสำเร็จหรือล้มเหลวในการทำธุรกิจ… ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการกำหนดกลยุทธ์และออกแบบการทำงานตามภาระหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจ และ ระดับองค์กร

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… การกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับ สำหรับทฤษฎีการจัดการยุคใหม่ซึ่งแนะนำให้ “กระจายการตัดสินใจ ไปพร้อมๆ กับการกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบ” เพื่อให้องค์กรถูกเกลี่ยการตัดสินใจ ไปไว้ในกลไกเดียวกับที่ต้องใช้ประโยชน์จากการตัดสินใจนั้น… ซึ่งการกำหนด “แนวทางการตัดสินใจสอดไว้เป็นกลยุทธ์” ในแต่ละระดับที่รองลงมาจาก Corporate Level Strategy หรือ กลยุทธ์ระดับองค์กร จึงเป็นทางเลือกที่จำเป็นในการจัดการองค์กร… เว้นแต่ผู้นำองค์กรอยากถืออำนาจการตัดสินใจไว้คนเดียวบนที่สูง… คนเดียว!!!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

american beauty

American Beauty #หนังดีที่ต้องดู

พฤติกรรมของ Lester Burnham ที่จินตนการถึงเพื่อนลูกสาวในเชิงชู้สาว และแสดงกิริยาไม่ยี่หระกับภรรยาและลูกว่าจะคิดยังไงกับตัวเอง รวมทั้งการประชดชีวิตด้วยการลาออกจากงานที่ทำมานับสิบปี แล้วไปสมัครงานในร้านอาหารฟาสต์ฟู๊ด

soft skills

Soft Skills… ทักษะศตวรรษที่ 21

องค์กรสมัยใหม่ ต้องการเพื่อนร่วมงานและบุคคลากรที่ต้องเป็นเลิศทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ทุกที่แล้ว… แต่เดิมมา การสมัครงานและจ้างงานมักจะพิจารณา Hard Skills อย่างเกรดจากผลการเรียนหรือประสบการณ์การผ่านงาน แต่ปัจจุบันงานตำแหน่งสำคัญๆ ค่าตอบแทนสูงๆ ล้วนมองหา Soft Skills ประกอบการพิจารณาทั้งสิ้น นอกจากนั้น Soft Skills ยังหมายถึงรากฐานของความสุขและความสำเร็จด้านอื่นๆ นอกจากอาชีพการงานอีกด้วย… มาดูกันว่า Soft Skills ทั้ง 9 ทักษะมีอะไรบ้าง…

Smart Farmer

พัฒนาผู้ประกอบการต้นแบบ ฐานการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ โดยจะต้องเน้นการปรับวิธีการทำการเกษตรจากรูปแบบเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการผลิตสินค้าเกษตรด้วยการบริหารจัดการ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต

Reder Learning Experience

Cone of Experience and Pyramid Principle… กรวยประสบการณ์และทฤษฎีปิรามิด

Edgar Dale เชื่อว่า… ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม จะทำให้เกิดการเรียนรู้แตกต่างจากประสบการณ์ที่เป็นนามธรรม… หรือแค่รู้ย่อมไม่สู้ทำเป็น!