Creative Thinking… คิดอย่างไรให้สร้างสรรค์

Problem Solving

ผมได้ข้อความจากเพื่อนเก่าที่ติดตามงานเขียนบน Reder.red มาอย่างต่อเนื่อง ขอให้เขียนถึงการคิดสร้างสรรค์ หรือ Creative Thinking… ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเชื่อมาตลอดว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นรูปแบบของการเชื่อมโยง “หลายสิ่งอย่าง” บนความสัมพันธ์โดยธรรมชาติของ “หลายสิ่งอย่าง” ที่คนคิดสร้างสรรค์หาเจอรูปแบบความสัมพันธ์ที่หลากหลาย

แต่โดยความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษาละตินคำว่า Creo ซึ่งมีความหมายในภาษาอังกฤษว่า To Create หรือ  To Make หรือความหมายในภาษาไทยว่า สร้าง หรือ ทำให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์ที่ผลักดันพูดคุยส่งเสริมกันส่วนใหญ่จึงพูดถึง สร้าง หรือ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่งคำว่า “สิ่งใหม่” ในนิยามการคิดสร้างสรรค์นี่เอง ได้กลายเป็นประเด็นที่ขึ้นอยู่กับการตีความของ “เจ้าของความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสังคมและผู้คนที่เกี่ยวข้องกับ “สิ่งใหม่” ที่เกิดขึ้น… การนิยามความใหม่ในแนวทางคิดสร้างสรรค์ จึงมีขอบเขตที่ใช้เป็นแนวทางอธิบายไว้บนแง่มุมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
 2. สิ่งประดิษฐ์ที่อาจปรากฏอยู่ที่อื่น แต่มีผู้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยอิสระ
 3. การคิดวิธีดำเนินการใหม่
 4. ปรับกระบวนการผลผลิตเข้าสู่ตลาดที่แตกต่างออกไป
 5. คิดวิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหา
 6. เปลี่ยนแนวคิดที่แตกต่างจากผู้อื่น

ส่วนคำถามที่ว่า… มีสูตรเชื่อมโยง “หลายสิ่งอย่างเข้าหากันจนกลายเป็นความคิดสร้างสรรค์” ได้อย่างไร?

แนวทางความคิดสร้างสรรค์ที่ผูกขึ้นผ่านการเชื่อมโยงหลายสิ่ง เพื่อให้ได้… แนวคิดที่เป็นไปได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งทางเลือกใหม่ๆ หรืออย่างน้อยก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าเดิม

งานตีพิมพ์หัวข้อ Creative Problem Solving (CPS Version 6.1™) A Contemporary Framework for Managing Change ของ Donald J. Treffinger, Scott Isaksen และ K. Brian Dorval ยังคงอ้างอิงกรอบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการหาทางจัดการปัญหาซึ่งเคยเผยแพร่ผ่านหนังสือชื่อ Creative Problem Solving: The Basic Course ซึ่ง Scott G. Isaksen และ Donald J. Treffinger พิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 1985… ซึ่งมีหลักการและเครื่องมือว่าด้วย  CPS หรือ Creative Problem Solving ที่ว่าประกอบด้วยการค้นหา 6 แนวทางดังต่อไปนี้คือ

 1. Mess Finding หรือ ค้นหาจากข้อบกพร่อง
 2. Data Finding หรือ ค้นหาจากข้อมูล
 3. Problem Finding หรือ ค้นหาจากปัญหา
 4. Idea Finding หรือ ค้นหาจากแนวคิดหลากหลาย
 5. Solution Finding หรือ ค้นหาจากแนวทางจัดการรอบด้าน
 6. Acceptance Finding หรือ ค้นหาจากข้อสรุปที่ยอมรับได้

ขออนุญาตตัดจบตอนนี้เท่านี้ก่อนครับ… เพราะยังมีแง่มุมเรื่องความคิดสร้างสรรค์มากมายให้พูดถึง และยืนยันว่าจะนำแง่มุมทั้งหมดที่ว่า… มากล่าวถึงและรวบรวมไว้แบ่งปันต่อไป

โปรดติดตามและติชมได้ตามอัธยาศัยครับ!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Solution Support

CRM And Competitive Advantage… ตัวตนลูกค้าและคุณค่าความได้เปรียบต่อการแข่งขัน #SaturdaysMarketing

ถ้าวิเคราะห์ธุรกิจของท่านชัดเจนแล้วว่า ต้องการข้อมูลยืนยันตัวตนของลูกค้าอย่างชัดเจน… ท่านก็ไม่ควรละเลยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าจนถึงจุดที่ลูกค้า “ยินดีแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว” กับธุรกิจในระดับที่เชื่อมั่นได้ จนกล้าทำกลยุทธ์เชิงรุก อ้างอิง Persona ของลูกค้าที่มอบโอกาสจากข้อมูลยืนยันตัวตน ผ่านการตอบสนองต่อกิจกรรมทางการตลาดที่ออกแบบขึ้นเพื่อผูกพัน หรือ Engage จนเชื่อมั่นกันได้…

smoke stacks against blue sky

ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ #FridaysForFuture

เรื่องขอยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ โดยอำนาจอยู่ที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม… ถือเป็นเทคนิคการบัญญัติกฏหมายที่นักเคลื่อนไหว เชื่อไปหมดแล้วว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดูเหมือนจะไม่เข้าข้างสิ่งแวดล้อมอย่างที่หวังเสียแล้ว… เพราะอำนาจในการเรียกเก็บข้อมูลมาเก็บอย่างเดียว… แม้แต่เปิดเผยต่อก็ไม่ได้ ถ้าเอกชนเจ้าของข้อมูลร้องขอให้ปกปิด… ก็คงหวังจะเอาข้อมูลที่ว่าไปผลักกดันอย่างอื่นต่อก็คงยากแล้ว

Target

Thornton 3Cs Leadership #ExtremeLeadership

บริบทการนำเป็นทักษะเชิงบูรณาการที่จำเป็นต้องปรับสัดส่วนองค์ความรู้เพื่อการนำทุกรูปแบบ… ย้ำว่าทุกรูปแบบเพื่อให้เข้ากับบริบทที่เป็นปัจจุบันที่สุด… ทั้งสำหรับตัวผู้นำเอง และ ทีมภายใต้การนำซึ่งต้องร่วมกันรับผิดชอบเป้าหมายด้วยกัน