Data Driven Education… ขับเคลื่อนระบบการศึกษาด้วยข้อมูล #ReDucation

ภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Personalized Learning ซึ่งเป็นแนวคิดเพื่อหนีระบบการศึกษาแบบโรงงานผลิตแรงงาน ที่พยายามจัดการให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมและประสบการณ์อย่างเท่าเทียม ทั้งๆ ที่ผู้เรียนหนึ่งแสนคนยังหาความเหมือนกัน หรือ เท่ากันเพียงบางด้านยังแทบไม่ได้เลย… แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นความผิดของใคร เพราะเท่าที่ทำกันมาก็ถือว่าดีที่สุดตามยุคตามสมัยมาตลอด จนกระทั่งมาถึงยุคการศึกษาที่เราสามารถพึ่งพา “ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะคน หรือ Personalized Data” ที่ได้จากวิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data Technology อย่างในปัจจุบัน… ซึ่งจะเป็นยุคแรกที่จะทำให้ Personalized Learning มีความเป็นไปได้ที่สุด

ในทางเทคนิค… เมื่อพูดถึง “วิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data Technology” อันว่าด้วย “ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะคน หรือ Personalized Data” นั้น… สำหรับภาคธุรกิจ และ อุตสาหกรรมมักจะเป็นงานด้านการตลาดดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันคือความจำเป็นที่ภาคธุรกิจ และ อุตสาหกรรมจะต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกมากมายเพื่อใช้ขับเคลื่อนธุรกิจให้แม่นยำต่อเป้าหมายที่สุด และด้วยเทคนิคทางการตลาดด้วยข้อมูลเชิงลึกเดียวกันนี้เองที่สามารถนำใช้ในการจัดการระบบการศึกษาที่ออกแบบได้อย่างยืดหยุ่นเฉพาะคนตามแนวคิด Personalized Learning… โดยหน่วยจัดการระบบการศึกษา และ สถาบันทางการศึกษาจะออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ด้วยข้อมูลวิเคราะห์รายบุคคลแบบที่เรียกว่า Personas ของผู้เรียน… แบบเดียวกับที่นักการตลาดเริ่มต้นขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Personas ของลูกค้า

ข้อมูลจาก Thinking Cap Agency โดย Christina OToole ได้แนะนำเกี่ยวกับ Student Personas ว่า… จะเป็นชุดข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน ทั้งที่ถอดมาจากนักเรียนต้นแบบที่มีตัวตนจริง และ นักเรียนในอุดมคติ… ซึ่งจะระบุ ชื่อสมมุติ… ประวัติสั้นๆ และ บทสรุปด้านบุคลิกภาพ… ข้อมูลประชากร หรือ Demographics… รายการสรุปเป้าหมาย แรงจูงใจ และ ความท้าทาย… ที่มาของแรงบันดาลใจ และ บุคคลต้นแบบ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่สถาบันการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากความชัดเจน ไปสร้างคุณค่าให้กับผู้เรียนได้ดีกว่าเดิม

Credit: https://www.thinkingcapagency.com 

ในทางปฏิบัติ… ทุกสถาบันการศึกษาล้วนแต่มีข้อมูลของนักเรียนในมือจำนวนมาก และ การนำข้อมูลนักเรียนมาวิเคราะห์เพื่อทำ Student Personas โดยสถาบันการศึกษาสามารถขยายต่อจากข้อมูล และ ซอฟท์แวร์ระบบบริหารสถานศึกษาได้ทันที… ปรึกษาโปรแกรมเมอร์ได้เลยครับว่าอยากทำ Student Personas’ Dashboard…

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts