Data Strategy… กลยุทธ์ข้อมูล #SaturdayStrategy

องค์กรในยุคดิจิทัล และ องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบจะหมายถึง “การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” โดยปริยายเสมอ… การจะขับเคลื่อนองค์กรให้ได้เต็มศักยภาพจึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลให้เต็มศักยภาพไม่ได้เลย และ การจะใช้ข้อมูลให้ได้เต็มศักยภาพก็จำเป็นจะต้องเข้าใจ “กลยุทธ์ข้อมูล หรือ Data Strategies” โดยคนส่วนใหญ่ในองค์กร… โดยเฉพาะคนที่มีส่วนในการผลิต แจกจ่าย ดัดแปลง และ วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลใช้จัดการกิจธุระต่างๆ ขององค์กร… ซึ่งโดยทั่วไปก็คือทุกคนที่ทำงานในสำนักงาน และ ทุกคนที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้า และ มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารทั้งหมด… โดยไม่มียกเว้น

ประเด็นก็คือ… คนทำงานในองค์กรล้วนเข้าใจความสำคัญของข้อมูลเหมือนๆ กันหมด โดยเฉพาะข้อมูลที่ตนต้องรับผิดชอบ… ซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คงเป็นการจัดการข้อมูลขององค์กรยุคกระดาษ… ที่ทุกองค์กรต้องรวบรวมข้อมูลเป็นแฟ้มๆ เก็บใส่ตู้เอกสาร หรือ ห้องเอกสาร หรือ โกดังเอกสาร… และ สุมอยู่ตามโต๊ะในสำนักงาน รวมทั้งห้องทำงานของผู้บริหารส่วนใหญ่ก็รกไปด้วยแฟ้ม… ถึงแม้ข้อมูลในเอกสาร และ แฟ้มส่วนใหญ่แทบจะไม่เคยถูกใช้เลย… แต่การเก็บ และ การมีข้อมูลเหล่านั้นยังเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเสมอที่ต้องมีไว้ “เผื่อต้องใช้ ก็ต้องมี” จนสภาพข้อมูลยุคกระดาษต้องเป็นแบบนั้น

ข่าวดีก็คือ… องค์กรในยุคดิจิทัล และ องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบ มักจะมีการใช้ข้อมูลดิจิทัลเกือบทุกตัวที่ถูกบันทึกไว้ และ ไหลเวียนอยู่ในองค์กร… โดยเฉพาะข้อมูลที่มีไว้เพื่อ “นับ และ เปรียบเทียบ” ข้อมูลข้ามเงื่อนไขการเปรียบเทียบแบบต่างๆ เพื่อนำไปสู่ข้อมูลสังเคราะห์ชุดต่อๆ ไปที่มักจะเป็นประโยชน์ในเชิงทำนาย หรือ อ้างอิง รวมทั้งการถูกใช้เป็นตัวแปรในงานทั้งทางตรงและทางอ้อม… 

ปัญหาก็คือ… ข้อมูลทั้งหมด… ย้ำว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ไหลผ่านองค์กรมักจะไม่ได้มีสถานะการเป็น “ของมีค่า” ที่ควรจะเสียเวลา และ สูญทรัพยากรไปจัดการทั้งหมด… การวางแผนเกี่ยวกับข้อมูลให้ “มีพอ และ ดีพอ” สำหรับขับเคลื่อนองค์กรไม่ให้มากเกินไป หรือ น้อยเกินไปภายใต้กรอบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ… จึงสำคัญที่ทุกคนในองค์กร “ควรต้อง” มีส่วนในการกำหนด “แผนการใช้ข้อมูล” บนโครงสร้างเดียวกัน… ไม่ว่าองค์กรนั้นจะกลมเกลียวรักใคร่ไว้ใจกัน หรือ ต่างคนต่างแผนกต่างก็ทำงานขับเคี่ยวแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายก็ตาม… แต่แผนการข้อมูล และ กลยุทธ์ข้อมูลขององค์กรต้องเป็นเอกภาพ

เพราะกลยุทธ์ข้อมูล หรือ Data Strategies… จะเป็นแผนระยะยาวที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี กระบวนการ ผู้คน และ กฎระเบียบที่จำเป็นในการจัดการองค์กร… ซึ่งทั้งหมดจะไหลเวียน และ บอกเล่าเหตุผล กับ เงื่อนไขความจำเป็นที่ทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องร่วมกันขับเคลื่อน โดยมีความสำคัญต่อองค์กรในการรักษาความเกี่ยวเนื่องที่ต้องประสานกัน ซึ่งจะเกี่ยวพันถึงความสามารถในการแข่งขัน และ การผลิตและนำใช้นวัตกรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง… 

โดยทั้งหมดจะเริ่มต้นที่การรวบรวม จัดระเบียบ และ ดำเนินการกับข้อมูลให้ “มีพอ และ ดีพอ” ต่อการบรรลุเป้าหมาย และ ปลดล็อกคุณค่าใหม่ๆ สำหรับองค์กร

รายละเอียดทางเทคนิคไม่คุยครับ… เพราะยังไงก็ต้องพึ่งวิศวกรคอมพิวเตอร์ หรือ นักวิทยาการข้อมูลอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง และ การทำความเข้าใจวาระ และ กลยุทธ์ข้อมูลจเข้าใจจริงๆ ก็แต่กับข้อมูลที่ได้ใช้จริงกับตัวเองครับ

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts