DEI Strategy… หลากหลายเท่าเทียมและสำคัญ #MetaStrategy

ความเชื่อและศาสนากับเชื้อชาติสีผิวและความหลากหลายทางเพศในสังคมปัจจุบัน แม้บรรยากาศจะเปิดกว้างผ่อนคลายกันมากแล้วในทางนโยบาย แต่การกระทบกระทั่ง และ ความขัดแย้งหลักๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกทุกวันนี้ก็ยังมีมูลเหตุในเรื่องของเชื้อชาติ และ ศาสนาอย่างเข้มข้น… เช่นกรณีความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างยิว–คริสต์–อิสลาม… ความขัดแย้งในประเด็นชาติพันธุ์ในแอฟริกา จีน และ เมียนมา… ความชิงชังระหว่างคนขาว–คนดำ–คนเอเชียในสหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย… ซึ่งภาวะขัดแย้งกระทบกระทั่งล้วนแต่เกิดขึ้นบนความหลากหลายทางความเชื่อ และ ศาสนา กับ เชื้อชาติสีผิว และ ความหลากหลายทางเพศ โดยความขัดแย้งทั้งหมดได้ทำลายโอกาสมากมายทั้งที่เห็นอย่างชัดเจนว่าเสียหายพังทลายไปต่อหน้าต่อตา รวมทั้งโอกาสที่ไม่คาดไม่ถึง และ โอกาสที่ไม่มีโอกาสจะคาดถึงอีกมาก

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ… ความหลากหลายของผู้คนที่มีอยู่จริงในสังคมที่เราอยู่ ได้แทรกสอดเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตต่อกันและกันอย่างชัดเจน ซึ่งถ้าเกิดเหตุขัดแย้งขึ้นบน “ความหลากหลายของผู้คน” ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้คนเมื่อไหร่… ก็ย่อมยากเหลือเกินที่จะสามารถดำเนินชีวิตต่อจากนั้นไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่ได้รับผลกระทบเลย

องค์กร และ รัฐชาติยุคใหม่จึงหันมาให้ความสำคัญกับ “ความหลากหลายของผู้คน” บนความหลากหลายทางความเชื่อ และ ศาสนา กับ เชื้อชาติสีผิว และ ความหลากหลายทางเพศ ซึ่งความแตกต่างที่ยกอ้างหลักๆ นี้ได้ก่อปัญหากระทบกระทั่ง และ ความขัดแย้งที่มาจาก “การเลือกปฏิบัติที่สร้างความเหลื่อมล้ำ” รวมทั้งการถูกกีดกันออกจาก “การมีส่วนร่วม และ ผลได้ผลเสียที่ไร้ความชอบธรรม” ซึ่งทั้งหมดเป็นปัญหาละเอียดอ่อนที่มีประเด็นปลีกย่อยอีกมากมาย… ซึ่งถ้าหากองค์กร และหรือ รัฐชาติใดสามารถสร้างวัฒนธรรมให้สามารถก้าวข้าม“ความหลากหลายของผู้คน” ได้ดี… บรรยากาศในสังคมที่ขับเคลื่อนบนความหลากหลายของผู้คนได้จริงจะสงบสุขมากกว่าจะตรึงเครียด และ มีเรื่องสร้างสรรค์เกิดปรากฏให้เห็นเป็นที่น่ายินดีมากกว่าจะเกิดปัญหาแก้ไม่ได้มากมายที่สาวลึกลงไปคือ “ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน” เป็นส่วนใหญ่

การพูดถึง DEI Strategy หรือ Diversity, Equity and Inclusion Strategy ซึ่งให้ความสำคัญกับความหลากหลาย หรือ Diversity กับ ความเท่าเทียม หรือ Equity และ การมีส่วนร่วม หรือ Inclusion… ซึ่งบทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบทั้งในฐานะประชาชนผู้ได้สิทธิการมีส่วนร่วมผ่านหน้าที่พลเมือง รวมทั้งความรับผิดชอบทั้งในฐานะสมาชิกองค์กรที่มีส่วนร่วมผ่านบทบาทหน้าที่หลักที่ถูกมอบหมายจากทีม… ซึ่งทั้งหมดต้องถูกออกแบบให้เข้ากับ “ความหลากหลายของผู้คน” ด้วยความเท่าเทียม และ การมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จล้มเหลวที่เกิดความคลางแคลงใจต่อกันให้น้อยที่สุด

การออกแบบ DEI Strategyในทางเทคนิค… โดยทั่วไปจะออกแบบ และ ดำเนินการผ่านวัฒนธรรมเชิงสรรสร้าง หรือ Constructive Cultures ซึ่งจะตรงไปที่การส่งเสริมให้ “ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กับผู้คน” ภายใต้บรรยากาศอันเป็นที่พึงพอใจของทุกคนในระดับสูง… แต่!!! อะไรก็ตามที่ติดอยู่กับคำว่า Culture หรือ ธรรมเนียม หรือ วัฒนธรรม มักจะเปลี่ยนแปลง และหรือ ดัดแปลงไม่ง่าย และ ยังต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเห็นผล… 

อย่างไรก็ตาม… ประเด็นความหลากหลายเท่าเทียมเป็นประเด็นใหญ่ และ อ่อนไหวสูงในทุกระดับของโครงสร้างทางสังคม โดยถ้าเป็นหน่วยสังคมพื้นฐานอย่างครอบครัวก็จะจัดการความขัดแย้งผ่านความหลากหลายเท่าเทียมแบบหนึ่ง… ถ้าเป็นหน่วยสังคมระดับชุมชน หรือ ระดับองค์กรที่มีผู้คนมาจากหลากหลายครอบครัว ก็จะมีเทคนิควิธีการเพื่อจัดการความขัดแย้งอีกแบบหนึ่ง และ ถ้าเป็นหน่วยสังคมระดับชุมชนเมือง หรือ รัฐชาติที่ผู้คนมาจากหลากหลายครอบครัวที่ส่วนใหญ่ไม่รู้จักกัน และ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยตรงก็จะจัดการอีกแบบหนึ่ง… ซึ่งการจัดการ “ความหลากหลายของผู้คน” อันท้าทายต่อความสงบสุข และ ความสำเร็จตามตัวชี้วัดต่างๆ จะค่อนข้างชัดเจนว่าเป็น “พื้นฐาน” ของการสะสางปัญหาที่แก้ยากๆ มากมายตั้งแต่ปัญหาที่ทำลายความสุขเล็กๆ น้อยของคนที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมอันเหลือเชื่อ และ การแก้ไขความขัดแย้งที่ก่อความรุนแรงทุกรูปแบบ… รวมทั้งสงคราม

เรื่องเล่าถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์วรรณะที่แฝงนัยยะของการเปิดกว้างทางเชื้อชาติสีผิวของผู้ผลิตวิสกี้แบรนด์ Jack Daniels โดย Jasper Daniel ผู้เปิดกว้างยอมรับเทคนิคการกรองวิสกี้ด้วยถ่านไม้เมเปิ้ลแบบที่เรียกว่า Lincoln Method ที่พัฒนาขึ้นโดยทาสผิวสีชื่อ Nathan Nearest Green เจ้าของฉายา Uncle Nearest ซึ่งเป็นไทหลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองอเมริการะหว่างปี 1861 – 1865 โดย Jasper Daniel หรือ Jack Daniel จับมือเป็นสหายกับ Nathan Nearest Green และ ร่วมกันสร้างตำนาน Tennessee Whiskey ร่วมกัน… ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่บอกถึงความสำเร็จที่มาจากการก้าวข้ามประเด็นชาติพันธุ์วรรณะของนักลงทุนอย่าง Jasper Newton Daniel กับ Nathan Nearest Green ซึ่งความแตกต่างหลากหลายไม่ได้เป็นปัญหาที่จะ “ทำอะไรดีๆ ด้วยกัน”

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts