depa Digital Transformation Funds ครั้งที่ 3/2565 #RederSMEs

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa หรือ ดีป้าประกาศรับสมัครนิติบุคคลที่ต้องการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ Digital Transformation Funds ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 แล้ว… โดยวัตถุประสงค์หลักของ depa ในการเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ Digital Transformation Funds ก็เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs และ ผู้ประการภาคการเกษตร ที่มีเป้าหมายจะพัฒนาธุรกิจเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในกระบวนการ ที่มุ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพ หรือ มูลค่าเพิ่มให้สินค้าและธุรกิจ… โดยรายละเอียดการรับสมัครให้เป็นไปตาม ประกาศสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

ส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็น… วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ จดทะเบียนธุรกิจบุคคลธรรมดา และ ด้านการเกษตร ในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการค้าและบริการ อุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และ เกษตรอุตสาหกรรม…

  • ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 29 เมษายน – 15 มิถุนายน 2565
  • ระยะเวลาการพิจารณา : วันที่ 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565
  • ประกาศผลการพิจารณา : ภายในสิงหาคม 2565

ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ ที่นี่ และ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการได้แก่

  1. ขอบเขตและแผนการดำเนินงาน ดาวน์โหลดที่นี่
  2. กรอบวงเงินโครงการ ดาวน์โหลดที่นี่
  3. ข้อเสนอโครงการ Concept Idea ดาวน์โหลดที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม และ ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line ID: @depaThailand 

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts