Develop and Launch a Digital Transformation Strategy… การพัฒนาและนำใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล #DigitalTranformationStrategy

ใกล้ปีใหม่อีกแล้ว… หลายองค์กรที่มุ่งเป้าการเปลี่ยนผ่านไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล คงมีการพูดถึงเป้าหมาย และ รายละเอียดถึงสิ่งที่อยากทำเพื่อนำศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลในสาขาที่เกี่ยวข้องมาสู่องค์กร ในขณะที่หลายองค์กรได้เคยพยายามกันมาก่อนแล้ว แต่ก็ยังเหลืออะไรให้ต้องคิดต่อพร้อมเรื่องชวนปวดหัวอีกมาก

Brigitte King ในฐานะ Chief Digital Officer ของ Colgate-Palmolive ได้แบ่งปันแนวทางการพัฒนาและนำใช้กลยุทธ์การทำ Digital Tranformation ซึ่งขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจเก่าแก่ที่มีพนักงานกว่า 30,000 คน และ มีสาขาอยู่ทั่วโลกไปสู่งองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลได้อย่างงดงามเป็นที่เรียบร้อย… ซึ่ง CDO สาวจาก Colgate-Palmolive แนะนำว่า… ต้องเริ่มต้นที่ความหมายและขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัลอย่างที่ต้องการก่อน ซึ่งนิยาม ความหมาย และ ขอบเขตของแต่ละองค์กรจะแตกต่างกัน

โดยเฉพาะนิยามของคำว่า “การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล หรือ Digital Transformation” จะไม่ได้หมายถึงแต่เพียงการนำเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เท่านั้น โดยทั่วไปจะครอบคลุมถึงกระบวนการบูรณาการเทคโนโลยีในทุกระดับขององค์กร… ซึ่งทั้งหมดนั้นจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจภายในองค์กร รวมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และหรือ บริการจากองค์กรไปจากเดิม

ส่วน “กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล หรือ Digital Transformation Strategy” จะเลือกสรรเทคโนโลยีเฉพาะเท่าที่จำเป็นกับวิธีการดำเนินธุรกิจเท่านั้น โดยจะประยุกต์เทคโนโลยีที่คัดสรรแล้วเหล่านั้นไปบูรณาการร่วมกับวัฒนธรรมองค์กรแบบดิจิทัล… ซึ่งบริบท และ กลยุทธ์องค์กรหลังการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลจะถูกขับเคลื่อนการตัดสินใจด้วยข้อมูลเพื่อส่งมอบ และ สานสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับลูกค้า

ส่วนคุณค่าของมุ่งมั่นเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนั้น นอกจากจะทำให้องค์กรทันสมัยในทุกด้านอย่างโดดเด่นแล้ว ยังช่วยให้เกิดการปรับตัวขององค์กรในขั้นตอบสนองการเปลี่ยนแปลงภายนอก และ การแข่งขันได้อย่างชัดเจน สามารถนำสินค้าและบริการออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นในขณะที่ต้นทุนต่ำลง รวมทั้งการใช้ข้อมูลชี้นำบทบาท และ สร้างความท้าทายต่อพนักงานได้ดีกว่าเดิมจนสามารถผลิตผลงานมูลค่าสูงได้ง่าย และ มากกว่าเดิมอย่างชัดเจนด้วย

แผนกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่ Brigitte King จาก Colgate-Palmolive ประกอบด้วยการศึกษา “สถานะปัจจุบันขององค์กร” กับ “การนำใช้แผนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล” เพื่อนำสิ่งที่ถูกเตรียมในสถานะปัจจุบันไปสู่การขับเคลื่อนและประเมินผลซึ่งเป็นระยะเปลี่ยนผ่านที่ทุกๆ ส่วนในองค์กรได้ถูกเตรียมความพร้อมที่สำคัญทั้งหมดแล้ว โดยเฉพาะ…

  1. การประเมินภายใน… เก็บ Feedback ของคนในองค์กร และ การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเตรียมความเข้าใจที่ถูกต้อง
  2. การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และ สื่อสารถึงวิสัยทัศน์ดิจิทัลด้วยการทำไปพร้อมกับการป่าวประกาศ
  3. กำหนดลำดับความสำคัญของโมเดล และ แผน การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลพร้อมดัชนีที่ใช้ในการประเมินความสำเร็จล้มเหลว
  4. ระบุช่องว่างทักษะ หรือ Skills Gaps ของคนในองค์กร และ ลงทุนกับการพัฒนาทักษะของคนในองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ พันธกิจดิจิทัลที่ต้องช่วยกันดำเนินการด้วยทักษะใหม่ๆ 

สรุปว่า… กลยุทธ์ที่ CDO จาก Colgate-Palmolive เอามาเปิดเผยให้ทราบถึง “กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล หรือ Digital Transformation Strategy” ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน… เพราะกลยุทธ์ทั้งหมดล้วนเป็นแผนเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลขององค์กรล้วนๆ โดยพูดถึงเทคโนโลยีเพียงน้อยนิด และ แนะนำให้จัดหาเท่าที่ต้องใช้… ซึ่งคนในองค์กรที่ผ่านการ UpSkilling และหรือ ReSkilling เรียบร้อยแล้วจะบอกเองว่าต้องใช้อะไร

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts